REGULAMIN KONKURSU "DNI Z MARKĄ EMBRYOLISSE"

§ 1


WARUNKI OGÓLNE


1.1. Niniejszy regulamin konkursu „Dni z marką Embryolisse" (dalej: „Regulamin") określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „Dni z marką Embryolisse" (dalej: „Konkurs"). 2.1. Konkurs trwa od dnia 15.04.2019 od momentu opublikowania informacji o nim na stronie https://www.instagram.com/superpharmpoland/ do 23.15.2019 do godziny 23:59.
1.2. Organizatorem oraz fundatorem nagród Konkursu jest NISHA Karol Ryglewicz z siedzibą w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej 46, 62-040 Puszczykowo, NIP: 777 25 33 450, Regon: 302039942, zarejestrowany przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (dalej: „Organizator").
1.3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępny do wglądu na stronie https://www.instagram.com/superpharmpoland/, na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony w formie linku, co umożliwi użytkownikowi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.
1.4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed wzięciem udziału w Konkursie.
1.5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
1.6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 zm.)

§ 2


*CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od dnia 15.04.2019 od momentu opublikowania informacji o nim na stronie https://www.instagram.com/superpharmpoland/ do 23.15.2019 do godziny 23:59.
2.2. Konkurs składa się z pięciu odrębnych dni konkursowych (dalej: „Dzień"):

A. Dzień 1 trwa od 15.04.2019 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia (23:59)
B. Dzień 2 trwa od 17.04.2019 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia (23:59)
C. Dzień 3 trwa od 18.04.2019 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia (23:59)
D. Dzień 4 trwa od 24.04.2019 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia (23:59)
E. Dzień 5 trwa od 25.04.2019 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia (23:59) 

2.3. Zasady przyznawania nagród opisane są w § 6.

§ 3

3.1 Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych -- konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy").
3.2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta użytkownika w portalu społecznościowym Instagram w czasie trwania Konkursu.
3.3. Na każdym etapie Konkursu Organizator we współpracy z drogerią Super-Pharm publikuje na stronie drogerii Super-Pharm na portalu Instagram jedno zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na wskazane przez Organizatora zagadnienie konkursowe w formie pisemnej bądź za pośrednictwem fotografii -- w zależności od zadania konkursowego.
3.4. Skuteczne wzięcie udziału w Konkursie wiąże się z dodaniem jednego samodzielnie stworzonego komentarza bądź zdjęcia stanowiącego wykonanie zadania konkursowego w czasie trwania jednego z etapów Konkursu. Komentarz bądź fotografia powinny odpowiadać zadaniu konkursowemu danego etapu, zaś opublikowanie odpowiedzi pod zagadnieniem konkursowym stanowi zgłoszenie do Konkursu.
3.5. Zgłoszenie konkursowe winno być umieszczane jako komentarz pod zadaniem konkursowym oraz zredagowane w języku polskim lub jako fotografia na własnej stronie Instagram zgodnie z wymogami konkursu np. w formie oznaczenia strony @embryolisse_pl i @superpharmpoland
3.6. Przystąpienie do udziału w Konkursie tj. wysłanie zgłoszenia stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
3.7. W ramach Konkursu niedozwolone jest publikowanie przez Uczestnika zgłoszeń konkursowych lub innych treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w tym w szczególności:

a. zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, niemoralne lub treści sprzeczne z prawem lub treści obrażających uczucia religijne;
b. treści reklamowe dotyczące jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących dermokosmetyków Embryolisse znajdujących się w ofercie sprzedażowej drogerii Super-Pharm oraz Organizatora;
c. naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dobra osobiste, prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną;
d. naruszające Regulamin Konkursu oraz regulaminu portalu Faceboo


3.8. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Organizator ma prawo wykluczyć zgłoszenie z Konkursu. Organizator może w każdym czasie usunąć Zgłoszenia zawierające niedozwolone treści.
3.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie zgłoszeń Uczestników, którzy biorą udział w Konkursie posługując się profilem na portalu Instagram, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.
3.10. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych, jednak może wygrać tylko jedną nagrodę w odniesieniu do jednego wpisu konkursowego -- jeżeli spełnione są wymagania z danego wpisu, na danym etapie Konkursu, a zgłoszenie jest zgodne z Regulaminem.
3.11. Czas nadesłania pracy konkursowej jest rejestrowany na stronie instagram.com.
3.12. Nadsyłając zgłoszenie (zdjęcie bądź odpowiedź tekstową), Uczestnik zaświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłoszenia i przysługują mu do tego utworu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszenie jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie było dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. W przypadku zdjęć utrwalony może być na nim wizerunek wyłącznie Uczestnika dokonującego zgłoszenia. Zgłoszenia, naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, nie będą uwzględnione.


a. zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, niemoralne lub treści sprzeczne z prawem lub treści obrażających uczucia religijne;
b. treści reklamowe dotyczące jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących dermokosmetyków Embryolisse znajdujących się w ofercie sprzedażowej drogerii Super-Pharm oraz Organizatora;
c. naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dobra osobiste, prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną;
d. naruszające Regulamin Konkursu oraz regulaminu portalu Facebook.

3.13. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora, które dokonają oceny zgłoszeń konkursowych oraz wyłoni laureatów Konkursu.
3.14. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma w formie odpowiedzi pod swoim zgłoszeniem. Dodatkowo wyniki Konkursu w tym imię i pierwsza litera nazwiska bądź nick zwycięzcy, mogą być ogłaszane na bieżąco i komunikowane na profilu Super-Pharm Poland (https://www.instagram.com/superpharmpoland/)
3.15. Zwycięzca zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania na adres email Organizatora bok@embryolisse.pl w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, oświadczenia, w którym poda wszystkie poniższe dane: swoje imię i nazwisko oraz adres do doręczenia Nagrody. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora do wysyłki Nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody przez Fundatora.
3.16. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, przesłane w okresie trwania Konkursu, spełniające warunki Regulaminu. 


§ 4

4.1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest NISHA Karol Ryglewicz, z siedzibą w Puszczykowie, ul. Poznańska 46.
4.2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z pod adresem e-mail: sales@nisha.com.pl.
4.3. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz wysyłki Nagrody w celach związanych z realizacją konkursu oraz tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
4.4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Instagram oraz wizerunek, w przypadku gdy odpowiedzią na zadanie konkursowe jest fotografia zawierająca wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
4.5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO"), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
4.6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
4.7. Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich praca konkursowa zawierała wizerunek) będą przetwarzane do 2 lat od ogłoszenia wyników Konkursu, w związku z udzieloną licencją Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem 2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
4.8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4.9. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4.10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

§ 5

5.1. Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanego zgłoszenia do Konkursu (dalej „Odpowiedź"). Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Odpowiedzi na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

A. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi -- wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
B. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedzi utrwalono -- wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
C. w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej -- publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet). 

5.2. Organizator oraz Fundator zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych Odpowiedzi przez Uczestników Konkursu dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację przesłanych Odpowiedzi nadesłanych w związku z Konkursem.
5.3. Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej.
5.4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanej Odpowiedzi.
5.5. Uczestnik udziela zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w Odpowiedzi.
6.1. W Konkursie Organizator przewidział łącznie 25 (słownie: dwadzieścia pięć) nagród (dalej łącznie: „Nagrody" lub każda z osobna zwana: „Nagrodą"), w tym:


§ 6

W Konkursie Organizator przewidział łącznie 25 (słownie: dwadzieścia pięć) nagród (dalej łącznie: „Nagrody” lub każda z osobna zwana: „Nagrodą”), w tym:

A. 5 (słownie: pięć) Nagród w I etapie w postaci 5 (słownie: pięciu) EMULSJI FILADERME Embryolisseo pojemności 75ml o wartości 104,99 zł każdy;
B. 5 (słownie: pięć) Nagród w II etapie w postaci 5 (słownie: pięciu) kremów ODŻYWCZO-NAWILŻAJĄCYCH Embryolisse o pojemności 75ml o wartości 84,99 zł każdy;
C. 5 (słownie: pięć) Nagród w III etapie w postaci 5 (słownie: pięciu) CC KREMÓW SPF 20 Embryolisse o pojemności 30ml o wartości 144,99 zł każdy;
D. 5 (słownie: pięć) Nagród w IV etapie w postaci 5 (słownie: pięciu) sztyftów chłodząco-masujących ŚWIETLISTE OCZY Embryolisse o pojemności 4,5g; o wartości 110,99 każdy;
E. 5 (słownie: pięć) Nagród w V etapie w postaci 5 (słownie: pięciu) PUDRU WYGŁADZAJĄCO-BRĄZUJĄCEGO BONNE MINE 12g Embryolisse o wartości 164,99 zł każda.

6.2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na nagrodę innego rodzaju. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
6.3. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
6.4. Komisja konkursowa działając w oparciu o kryterium przedstawione na każdym etapie Konkursu dokona wyboru wedle własnego uznania oraz według oceny odpowiadającej kryterium danego etapu Konkursu, a także biorąc pod uwagę zgodność zgłoszeń z postanowieniami Regulaminu.
6.5. Wyłonienie zwycięskich zgłoszeń zgłoszonych przez Uczestników z danego etapu nastąpi podczas posiedzenia komisji konkursowej, które odbędzie się pierwszego dnia roboczego następującego po zakończeniu danego etapu.
6.6. Lista laureatów dla każdego etapu zostanie opublikowana w komentarzu pod wpisem z zadaniem konkursowym poprzez oznaczenie laureatów.
6.7. Laureat w terminie 7 (siedmiu) dni od opublikowania listy laureatów w danym etapie, powinien wysłać do Organizatora wiadomość e-mail na adres: bok@embryolisse.pl wraz ze skanem lub zdjęciem własnoręcznie podpisanego oświadczenia zawierającego:

A. dane osobowe laureata nagrody: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz adres zamieszkania, na który zostanie przesłana nagroda;
B. zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby wydania nagrody.
6.8. Można skorzystać ze wzoru oświadczenia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
6.9. W przypadku nie otrzymania danych, o których mowa w ust. 7 powyżej lub przesłania danych niekompletnych stosownie do ust. 7 powyżej, jak również w razie niespełnienia przez laureata warunków udziału w Konkursie przewidzianych Regulaminem, Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
6.10. Adres do doręczenia Nagrody wskazany przez laureata musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.11. Nagrody w Konkursie zostaną wydane w formie przesyłki kurierskiej, na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureata zgodnie z ust. 7 powyżej najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przekazania przez laureata danych niezbędnych do wysyłki nagrody. 

§ 7

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres: bok@embryolisse.pl.
7.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, oraz powinna zawierać opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
7.3. Uczestnik jest powiadamiany o rozpatrzeniu jego reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu przez Organizatora, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora w formie wiadomości elektronicznej na adres, z którego otrzymano reklamację oraz na podstawie obowiązujących przepisów praca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.§ 8


*POSTANOWIENIA KOŃCOWE*
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. 

*ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU*

*DANE LAUREATA NAGRODY WRAZ Z OŚWIADCZENIEM*
Imię
.....................................................................................................................
Nazwisko
.....................................................................................................................
Numer telefonu
.....................................................................................................................
Adres e-mail
.....................................................................................................................
Ulica, nr domu, nr mieszkania
.....................................................................................................................

Kod, miasto
.....................................................................................................................


W związku z udziałem w Konkursie: „Tydzień z marką Embryolisse" (dalej: „Konkurs"), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z Konkursem, w tym na potrzeby wydania nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO").
Administratorem danych osobowych jest NISHA Karol Ryglewicz z siedzibą w Puszczykowie przy ul. Poznańska 46, 62-040 Puszczykowo. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagrody laureatom.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki wskazane w Regulaminie, aby być Uczestnikiem Konkursu oraz, że udostępnione przeze mnie dane osobowe zostały podane dobrowolne celem przeprowadzenia Konkursu oraz wydania przyznanej mi nagrody.


.....................................................................................................................
Data i podpis

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie