REGULAMIN AKCJI
„Dodatkowe 100 SuperPunktów LifeStyle za zakupy na superpharm.pl”


1. Postanowienia ogólne
1) Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (02-672 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512, REGON: 016317049, NIP: 5252175977, kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwana dalej „Super-Pharm” lub „Organizatorem”).
2) Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dla klientów LifeStyle w e-drogerii na superpharm.pl.
3) W terminie wskazanym w punkcie 4 poniżej, Organizator przeprowadzi akcję promocyjną polegającą na możliwości uzyskania dodatkowych 100 SuperPunktów LifeStyle za zakupy za min. 100 zł w e-drogerii na superpharm.pl (dalej „Promocja”). 
4) Promocja obowiązuje w terminie 14-27.05.2020r.
5) Promocja obowiązuje tylko w e-drogerii na superpharm.pl. 
6) Promocja nie obowiązuje w e-aptece.


2. Warunki Promocji
1) Udział w Promocji może wziąć wyłącznie osoba będąca członkiem Klubu LifeStyle, która podczas zakupów w e-drogerii internetowej Super-Pharm ma połączone konto LifeStyle z kontem w e-drogerii internetowej Super-Pharm (dalej: „Uczestnik”).
2) Osoba niebędąca członkiem Klubu LifeStyle (dalej: Klub) może dołączyć do Klubu,, zgodnie z Regulaminem Klubu dostępnym na stronie: www.superpharm.pl/lifestyle , także w czasie trwania Promocji, a następnie  skorzystać z Promocji.
3) Uczestnik może tylko raz skorzystać z Promocji w czasie je trwania.
4) W przypadku dokonania dwóch lub więcej transakcji w e-drogerii za min. 100 zł, za kolejne zakupy dodatkowe 100 punktów nie zostanie naliczone.
5) Dodatkowe punkty zostaną przypisane do konta Uczestników:
- za zakupy w dniach 14-20.05.2020 do dnia 27.05;
- za zakupy w dniach 21-27.05.2020 do dnia 03.06.
6) W przypadku zwrotu produktów z transakcji uprawniającej do skorzystania z Promocji, która obniży wartości zakupów do kwoty poniżej 100 zł, Uczestnikowi zostanie odjęte 100 punktów LifeStyle z konta.
7) Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


3. Reklamacje
1) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją. Reklamację można zgłosić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@superpharm.pl, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja 100 SuperPunktów LifeStyle za zakupy na superpharm.pl”, albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail i numer karty LifeStyle oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane.
2) Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do Organizatora.
3) Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji odbywa się zgodnie z Regulaminem Klubu LifeStyle oraz Zasadami poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Klubu, dostępnymi pod adresem: https://www.superpharm.pl/lifestyle/terms a także zgodnie z informacjami umieszczonymi w Drogeriach.


4. Postanowienia końcowe
1) Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl.
2) Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przebiegu Promocji spowodowane zdarzeniami,  których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
4) Zmiany Regulaminu, będą dokonywane w formie pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili jej publikacji na ww. stronie internetowej.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie