Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Super-Pharm Poland Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000083512, NIP: 5252175977, REGON: 016317049.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym:

 • drogą elektroniczną: ochronadanych@superpharm.pl lub
 • korespondencyjnie na adres ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”).

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz wymóg ich podania

W celu utworzenia konta użytkownika i przystąpienia do programu lojalnościowego „Klub Super-Pharm” usług wymagane jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO, tj. ich niezbędność do świadczenia Państwu usług związanych z programem lojalnościowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do utworzenia konta i członkostwa w programie.

 

Dodatkowo, przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Super-Pharm - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - którym jest:

 • marketing bezpośredni;
 • obrona przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń;
 • prowadzenie procesów reklamacyjnych;
 • przeprowadzanie badania satysfakcji klienta w formie anonimowej ankiety o poziomie satysfakcji z dostarczanych przez Super-Pharm produktów / usług.

 

Przysługujące Państwu prawa

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych;
 • prawo do sprostowania, czyli poprawienia lub zaktualizowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Macie Państwo również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. Można to zrobić w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Aby skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 

Odbiorcy danych osobowych

Organizator przetwarza Państwa dane samodzielnie. Niemniej w celu realizacji Programu lojalnościowego powierzamy Państwa dane Drogeriom partnerskim oraz dodatkowo korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług Serwisu www.superpharm.pl/klub, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę sklepu, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają. Korzystamy także z pomocy partnerów, którzy wspierają Super-Pharm Poland Sp. z o. o. przy świadczeniu usług marketingowych. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe określonym partnerom marketingowym i reklamowym w celu wysyłania Państwu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez Super-Pharm.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Państwem umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy. Okres ten może zostać wydłużony, w innych przypadkach, przewidzianych przepisami prawa.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

W celu wypełnienia przez nas obowiązku rozliczalności tj. obowiązku udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Super-Pharm zobowiązany jest do zachowania tych danych lub dokumentów zawierających dane dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

 

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych jest w Polityce prywatności.

 

 

NOWA APLIKACJA MOBILNA SUPER-PHARM

W każdej chwili zrobisz zakupy online, a także skorzystasz z atrakcyjnych superkuponów.

NOWA GAZETKA

Odkryj najnowsze promocje!

ZOBACZ GAZETKĘ

KLUB SUPER-PHARM

Nie posiadasz konta w klubie Super-Pharm? Zarejestruj się i odkryj moc rabatów!