Regulamin Klubu Super-Pharm

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Klubu LifeStyle, tj. programu lojalnościowego skierowanego do klientów drogerii, salonów optycznych oraz drogerii internetowej Super-Pharm (dalej: „Klub” lub „Program ”), opierającego się na sprzedaży premiowej, w ramach której klientom za zakup określonych towarów przyznawane są punkty LifeStyle (dalej: „Punkty”).

2. Organizatorem Programu i jednocześnie administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu jest SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083512, o kapitale zakładowym 410.000 PLN, NIP: 5252175977, REGON: 016317049 (dalej: „Organizator”).

3. W Programie biorą udział stacjonarne drogerie i salony optyczne Super-Pharm należące do Organizatora oraz drogerie i salony optyczne partnerskie, działające pod marką Super-Pharm, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe w celu realizacji zadań na rzecz członków Klubu (dalej „Drogerie Stacjonarne”). Programem objęta jest także drogeria internetowa Super-Pharm dostępna poprzez stronę internetową (https://www.superpharm.pl/) oraz poprzez aplikację mobilną Super-Pharm (dalej: „ Drogeria Internetowa”). Drogerie Stacjonarne i Drogerie Internetowe zwane są dalej łącznie „Drogeriami”.

4. Regulamin jest dostępny w Drogeriach Stacjonarnych, na stronie internetowej Klubu: www.superpharm.pl/lifestyle oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm.

5. Informacje o lokalizacjach i godzinach otwarcia Drogerii Stacjonarnych są dostępne na stronie internetowej Klubu oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm.

6. Organizator zastrzega, iż w związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Program funkcjonuje wyłącznie w Drogeriach i nie jest realizowany w aptekach ogólnodostępnych pod nazwą Super-Pharm.

7. Klub funkcjonuje wyłącznie na terytorium Polski.

§ 2. Przystąpienie do Klubu

1. Do Klubu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski (dalej „ Uczestnik” lub „Członek”). Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

2. Aby przystąpić do Klubu i założyć konto, należy dokonać rejestracji w drodze wypełnienia w sposób poprawny, kompletny oraz zgodny z prawdą formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Klubu lub w aplikacji mobilnej Super-Pharm.

3. Uczestnik powinien mieć tylko jedno konto. W związku z powyższym Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia kolejnego zgłoszenia od tej samej osoby.§ 21. „Szybka rejestracja”

1. Do dnia 15 maja 2022 r. przystąpienie do Klubu jest możliwe również w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego w drodze tzw. „szybkiej rejestracji”, opisanej w niniejszym paragrafie. W trakcie wypełniania formularza oraz dokonywania szybkiej rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem przesłania formularza i finalizacji szybkiej rejestracji. Organizator umożliwia szybką rejestrację przy stanowiskach kasowych w Drogeriach Stacjonarnych.

2. Osoba, która dokonała szybkiej rejestracji otrzymuje od kasjera plastikową kartę Klubu LifeStyle. Od tego momentu może korzystać przez 30 dni ze wszystkich promocji i ofert specjalnych dedykowanych dla członków Klubu i zbierać Punkty, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie Punktów może nastąpić jedynie po dokonaniu pełnej rejestracji, o której mowa w punkcie poniżej.

3. W momencie szybkiej rejestracji wymagane jest podanie numeru telefonu, na który zostanie wysłana najpóźniej następnego dnia po rejestracji wiadomość SMS z loginem i hasłem do indywidualnego konta LifeStyle. W ciągu 30 dni od otrzymania wiadomości SMS, osoba, która dokonała szybkiej rejestracji powinna dokonać pełnej rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Klubu lub w aplikacji Super-Pharm. W przeciwnym razie, po tym terminie konto zostanie usunięte, karta LifeStyle dezaktywowana, a zgromadzone na niej Punkty wygasną.

4. W odniesieniu do punktu 3 powyżej, podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne do zakończenia procesu szybkiej rejestracji. Do momentu uzupełnienia danych na koncie, jednak nie dłużej 30 dni od momentu szybkiej rejestracji, na podany numer telefonu Organizator może wysyłać wiadomości SMS przypominające o takiej konieczności.

5. Począwszy od dnia 16 maja 2022 r. przystąpienie do Klubu poprzez szybką rejestrację nie będzie możliwe. Osoba, która dokonała „szybkiej rejestracji” przed dniem 16 maja 2022 r. może ją ukończyć, dokonując pełnej rejestracji stosownie do postanowienia punktu 3 powyżej.§ 3. Karta Uczestnika Klubu

1. Uczestnik przystępując do Klubu otrzymuje imienną kartę członkostwa w Klubie LifeStyle (dalej: „Karta”). Począwszy od dnia 16 maja 2022 r. Członek Klubu może otrzymać wyłącznie Kartę w formie elektronicznej. Karta elektroniczna jest dostępna na koncie Uczestnika Klubu – na stronie internetowej Klubu lub w aplikacji mobilnej Super-Pharm. Z Karty może korzystać wyłącznie Członek Klubu. Karty nie można zbywać ani przekazywać w inny sposób osobom trzecim.

2. Karty nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, w szczególności kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą.

3. Karta może być wykorzystywana do uzyskiwania korzyści zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. Członek Klubu, który otrzymał plastikową Kartę, jest obowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o jej utracie. Obowiązek ten można zrealizować poprzez zgłoszenie utraty do Biura Obsługi Klienta telefonicznie pod numer 222 730 730 lub w formie wiadomości e-mail na adres bok@superpharm.pl.

5. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez Członka Klubu w wyniku utraty Karty.

6. W przypadku zgłoszenia utraty plastikowej Karty członek Klubu może otrzymać nową Kartę w formie elektronicznej. Nowe Karty nie są wydawane, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w punkcie 9 poniżej.

7. Jeżeli na podstawie danych podanych przez Członka Klubu nie jest możliwe zidentyfikowanie go w bazie danych Klubu, wydanie duplikatu Karty nie jest możliwe.

8. Karta nieużywana przez okres 36 (trzydzieści sześć) następujących po sobie miesięcy traci ważność. Punkty zgromadzone przez członka Klubu wygasają i nie ma możliwości ich odzyskania.§ 4. Przyznawanie Punktów

1. Członek Klubu otrzymuje Punkty za zakup produktów w Drogeriach (dalej: „ Produkty”) z zastrzeżeniem, iż Punktów nie przyznaje się za zakup: produktów leczniczych, wyrobów medycznych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, przedmiotów służących do karmienia niemowląt, alkoholu (wina) oraz kart podarunkowych.

2. Punkty gromadzone są na koncie członka Klubu LifeStyle.

3. Przyznawanie Punktów jest automatyczne i dokonuje się:

a) w przypadku zakupów w Drogerii Stacjonarnej – pod warunkiem okazania Karty kasjerowi lub podania danych umożliwiających identyfikację klienta jako członka Klubu (co najmniej nr Karty lub nr telefonu) przed rozpoczęciem transakcji, tj. przed zeskanowaniem pierwszego produktu. Okazanie Karty lub podanie danych po rozpoczęciu transakcji może skutkować odmową naliczenia Punktów; Punkty przyznawane są po dokonaniu zapłaty za zakupy;

b) w przypadku zakupów w Drogerii Internetowej dokonywanych poprzez stronę internetową – pod warunkiem połączenia konta użytkownika drogerii internetowej z kontem LifeStyle poprzez wpisanie nr Karty i hasła do konta LifeStyle w zakładce „Zarządzaj kartą LifeStyle”” na koncie użytkownika Drogerii Internetowej; Punkty przyznawane są z chwilą wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż;

c) w przypadku zakupów w Drogerii Internetowej dokonywanych poprzez aplikacje Super-Pharm – Punkty naliczane są pod warunkiem zalogowania do aplikacji; Punkty przyznawane są z chwilą wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż;

4. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w punkcie 3 powyżej, Członek Klubu nie będzie miał możliwości późniejszego naliczenia punktów z danej transakcji. Członkowi Klubu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

5. Punkty przyznawane są według następujących zasad:

a) za każdą 1 złotówkę wydaną na zakup Produktów przyznawany jest 1 Punkt;

b) jeżeli w ciągu roku członek Klubu dokona zakupów Produktów za kwotę łączną minimum 750 złotych, to przez okres jednego roku - począwszy od dnia następującego po dniu, w którym członek Klubu spełnił powyższy warunek - za każdą wydaną złotówkę otrzymuje 2 Punkty; Za jeden rok przyjmuje się kolejne, następujące po sobie 365 dni.

6. Organizator może przyznawać Uczestnikom dodatkowe Punkty podczas akcji i promocji specjalnych.

7. Na naliczanie Punktów nie ma wpływu użyty podczas transakcji środek płatności. Punkty naliczane są także za zakupy dokonane z użyciem karty podarunkowej Super-Pharm.

8. Punkty za daną transakcję mogą być przyznane tylko jeden raz, na jedno Konto Członka Klubu (bez względu na ilość okazanych Kart).

9. Członek Klubu ma prawo do otrzymania Punktów jedynie za towary nabyte przez niego osobiście. Próby wykorzystania Karty w celu otrzymania Punktów za zakupy zrealizowane przez innych klientów będą traktowane jako nadużycie i mogą zakończyć się cofnięciem Punktów oraz wypowiedzeniem warunków uczestnictwa w Klubie.

10. W przypadku rezygnacji przez członka Klubu z nabycia towarów lub usług, za które otrzymał Punkty, np. w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży, Organizator cofa Punkty przyznane członkowi Klubu za zakup Produktów, których dotyczyło odstąpienie.

11. Członek Klubu może uzyskać informacje o posiadanej liczbie Punktów:

a) logując się na swoje konto LifeStyle na stronie internetowej Klubu lub w aplikacji mobilnej Super-Pharm;

b) skanując Kartę w czytniku cen w Drogerii;

c) na infolinii Biura Obsługi Klienta pod nr tel. 222 730 730 (po pomyślnej identyfikacji przeprowadzonej przez osobę obsługującą).

Informacja o zgromadzonej liczbie Punktów znajduje się również na paragonie fiskalnym potwierdzającym zakupy w Drogerii Stacjonarnej.§ 5. Wykorzystanie Punktów

1. Członek Klubu ma możliwość wykorzystania Punktów na dwa sposoby:

a) wymieniając Punkty na nagrody;

b) rezygnując z wymiany Punktów na nagrody w celu dokonania przez Organizatora darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego (dalej: „ Organizacja”). Lista Organizacji będzie dostępna na stronie internetowej Klubu oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm.

2. Aktualna lista nagród możliwych do zdobycia wskazująca liczbę Punktów koniecznych do odbioru danej nagrody dostępna jest na stronie internetowej Klubu i w aplikacji mobilnej Super-Pharm. Zmiana listy odbywa się poprzez zamieszczenie nowej listy na stronie internetowej Klubu oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm i nie stanowi zmiany Regulaminu.

3. W celu odebrania nagrody, Członek Klubu powinien zgłosić się do kasy w Drogerii Stacjonarnej z wybraną nagrodą i okazać Kartę. Odbiór nagrody jest również możliwy na kasie samoobsługowej po zeskanowaniu Karty.

4. Odbiór nagród nie jest możliwy podczas zakupów online w Drogerii Internetowej.

5. W chwili odbioru nagrody lub rezygnacji z wymiany Punktów na nagrody w celu dokonania przez Organizatora darowizny na rzecz Organizacji odpowiednia liczba Punktów zostaje automatycznie odjęta z konta Uczestnika.

6. Organizator raz w roku przekaże darowiznę na rzecz Organizacji pod warunkiem przekazania przez Uczestników Punktów na ten cel. Wartość darowizny będzie uzależniona od liczby Punktów przekazanych na rzecz danej Organizacji przez Członków Klubu. Przedmiotem darowizny będą produkty z asortymentu Drogerii. O przedmiocie darowizny decyduje Organizator, biorąc pod uwagę potrzeby i przedmiot działalności danej Organizacji.

7. Punkty wykorzystywane są zgodnie z kolejnością ich uzyskania, tzn. Punkty uzyskane najwcześniej wykorzystywane są w pierwszej kolejności.

8. Przeniesienie Punktów na inną osobę nie jest możliwe.

9. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

10. Nagroda odebrana przez Członka Klubu nie może zostać zwrócona, a Punkty wykorzystane w celu zdobycia ww. nagrody nie podlegają zwrotowi. Zwrotowi nie podlegają również Punkty przekazane na rzecz Organizacji.§ 6. Okres ważności Punktów

1. Punkty są ważne przez jeden rok od daty ich naliczenia.

2. Punkty wygasają w przypadku:

a) upływu jednego roku od momentu ich przyznania Uczestnikowi, jeśli nie zostały w tym czasie wykorzystane zgodnie z zasadami Klubu;

b) rezygnacji Uczestnika z członkostwa w Klubie;

c) wypowiedzenia Uczestnikowi członkostwa w Klubie przez Organizatora;

d) zawieszenia funkcjonowania Klubu;

e) zakończenia funkcjonowania Klubu;

f) nieuzupełnienia w terminie 30 dni wymaganych danych przez członka Klubu zarejestrowanego w drodze szybkiej rejestracji.

3. W przypadku planowanego zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania Klubu, Organizator poinformuje Członków Klubu o takim zamiarze ze stosownym wyprzedzeniem, umożliwiają wykorzystanie zgromadzonych Punktów w oznaczonym terminie stosownie do postanowień paragrafu 9 poniżej.§ 7. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie

1. Członek Klubu można zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdej chwili, składając stosowne oświadczenie:

a) w aplikacji mobilnej Super-Pharm lub za pośrednictwem strony internetowej Klubu (po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto LifeStyle);

b) w formie pisemnej, w liście przesłanym na adres Organizatora; Oświadczenie o rezygnacji musi zawierać dane umożliwiające identyfikację członka Klubu, obejmujące co najmniej: Imię, nazwisko, nr Karty LifeStyle;

c) za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: bok@superpharm.pl.

2. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie Punkty wygasają, a Karta zostaje dezaktywowana.§ 8. Zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie z ważnej przyczyny, w tym w przypadku:

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na zasady funkcjonowania Programu;

b) konieczności wykonania prawomocnych wyroków lub decyzji administracyjnych mających wpływ na zasady funkcjonowania Programu lub treść Regulaminu;

c) zmiany zasad funkcjonowania Programu, w tym wprowadzenia nowych korzyści dla Członków Klubu.

2. O każdorazowej zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości SMS lub e-mail lub powiadomienia „PUSH” w aplikacji mobilnej Super-Pharm. Zmiana Regulaminu zostanie również ogłoszona na stronie internetowej Klubu oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm. Organizator poinformuje o zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie Regulaminu w nowej treści. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Uczestnik może zrezygnować z członkostwa w Programie.

3. Zmiany treści Regulaminu o charakterze redakcyjnym, które nie mają wpływu na zasady funkcjonowania Klubu, ani na prawa i obowiązki Uczestników lub Organizatora, mogą być notyfikowane jedynie poprzez publikację nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Klubu oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm.§ 9. Zakończenie funkcjonowania Klubu

Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Klubu w każdym czasie. Informacja o takiej decyzji zostanie przekazana członkom Klubu co najmniej 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu na stronie internetowej Klubu, w aplikacji mobilnej Super-Pharm oraz przez publiczne ogłoszenie w Drogeriach Stacjonarnych. W takim przypadku Organizator wyznaczy termin, do którego możliwe będzie wykorzystanie Punktów nie krótszy niż 30 dni. Po upływie ww. terminu nabycie nagród ani przekazanie Punktów na rzecz Organizacji nie będzie możliwe.§ 10. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z członkostwem w Klubie można zgłaszać w dowolnej formie, jeżeli forma ta umożliwia Organizatorowi zapoznanie się z treścią reklamacji, w szczególności:

a) telefonicznie na numer Biura Obsługi Klienta: 222 730 730;

b) w formie wiadomości e-mail na adres Biura Obsługi Klienta bok@superpharm.pl;

c) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Klubu lub w aplikacji mobilnej Super-Pharm;

d) w formie pisemnej wysłanej listem na adres Organizatora.

2. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Organizator powiadomi o tym osobę składającą reklamację.

3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosić będzie 30 dni od dnia wpływu do Organizatora, chyba że inny termin wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje składającego reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku (takim jak wiadomość SMS lub e-mail).

5. Członek Klubu będący konsumentem ma o możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych instytucji uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności Rzecznicy Praw Konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Rejestr instytucji uprawnionych dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - https://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html . Organizator informuje, że Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/§ 11. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach związanych z niniejszym Regulaminem i uczestnictwem w Klubie właściwe jest prawo polskie.

2. Informacje na temat Klubu dostępne są na stronie internetowej Klubu. Informacji udziela także Biuro Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem 222 730 730
lub elektronicznie za pośrednictwem adresu: bok@superpharm.pl.§ 12. Zasady poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Klubu.

1. Przetwarzanie danych osobowych
Organizator Klubu dążąc do poszanowania ochrony prywatności Uczestników przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „ Ustawa”).

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa („Super-Pharm”).

3. Administrator danych osobowych, przetwarza dane w celu niezbędnym do realizacji Programu lojalnościowego, tj. wykonania umowy zawartej z Państwem, tj. do: Programu lojalnościowego Klub LifeStyle, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO.

4. Państwa dane będziemy przetwarzać także:

a) w przypadku wyboru tzw. „szybkiej rejestracji” – w celu dokończenia procesu rejestracji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) w przypadku złożenia reklamacji z tytułu rękojmi – w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;

c) w przypadku złożenia reklamacji z tytułu gwarancji – w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Super-Pharm na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

5. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Super-Pharm, którym jest:

a) marketing bezpośredni, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;

b) obrona przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;

c) prowadzenie procesów reklamacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;

d) przeprowadzanie badania satysfakcji klienta w formie anonimowej ankiety o poziomie satysfakcji z dostarczanych przez Super-Pharm produktów / usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

6. Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą umowę, a tym samym świadczyć Państwu usługę: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail (dane obowiązkowe). Podanie dodatkowych danych w postaci daty urodzenia, płci i adresu korespondencyjnego jest całkowicie dobrowolne. Z chwilą ujednolicenia zakresów zmianie ulegnie niniejszy Regulamin.

7. Jeśli nie przekażą Państwo tych danych osobowych, dołączenie do Programu lojalnościowego nie będzie możliwe.

8. Niepodanie dodatkowych danych nie ma wpływu na przystąpienie do Programu.

9. Organizator przetwarza Państwa dane samodzielnie. Niemniej w celu realizacji Programu lojalnościowego powierzamy Państwa dane Drogeriom partnerskim oraz dodatkowo korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług Serwisu www.superpharm.pl/lifestyle, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę sklepu, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają. Korzystamy także z pomocy partnerów, którzy wspierają Super-Pharm Poland Sp. z o. o. przy świadczeniu usług marketingowych. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe określonym partnerom marketingowym i reklamowym w celu wysyłania Państwu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez Super-Pharm.

10. Zobowiązani jesteśmy zrealizować następujące Państwa prawa:

a) prawo dostępu — prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;

b) prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;

c) prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

d) prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;

e) prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

f) prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;

g) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody - prawo do wycofania oświadczenia woli, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody;

h) prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji niosących skutki prawne — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt;

i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

j) z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące regulacje prawne.

11. Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Państwem umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

d) statystycznych i archiwizacyjnych,

e) nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy. Okres ten może zostać wydłużony, w innych przypadkach, przewidzianych przepisami prawa.

12. Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

13. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Super-Pharm będzie przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Super-Pharm zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

14. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Niemniej takie działanie nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany wykorzystujemy do oceny niektórych informacji, w szczególności do prognozy Państwa osobistych preferencji zakupowych.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Klubu Super-Pharm tj. programu lojalnościowego skierowanego do klientów drogerii, salonów optycznych oraz drogerii internetowej Super-Pharm (dalej: „Klub” lub „Program”), opierającego się na sprzedaży premiowej, w ramach której klientom za zakup określonych towarów przyznawane są punkty w Klubie Super-Pharm  (dalej: „Punkty”).
 2. Organizatorem Programu i jednocześnie administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu jest SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083512, o kapitale zakładowym 410.000 PLN, NIP: 5252175977, REGON: 016317049 (dalej: „Organizator”).
 3. W Programie biorą udział stacjonarne drogerie i salony optyczne Super-Pharm należące do Organizatora oraz drogerie i salony optyczne partnerskie, działające pod marką Super-Pharm (w tym drogerie działające pod marką „Skin&Beauty by Super-Pharm”), które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe w celu realizacji zadań na rzecz członków Klubu (dalej „Drogerie Stacjonarne”). Programem objęta jest także drogeria internetowa Super-Pharm dostępna poprzez stronę internetową (https://www.superpharm.pl/) oraz poprzez aplikację mobilną Super-Pharm (dalej: „Drogeria Internetowa”). Drogerie Stacjonarne i Drogerie Internetowe zwane są dalej łącznie „Drogeriami”.
 4. Regulamin jest dostępny w Drogeriach Stacjonarnych, na stronie internetowej Klubu: superpharm.pl/klub oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm.
 5. Informacje o lokalizacjach i godzinach otwarcia Drogerii Stacjonarnych są dostępne na stronie internetowej Klubu oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm.
 6. Organizator zastrzega, iż w związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Program funkcjonuje wyłącznie w Drogeriach i nie jest realizowany w aptekach ogólnodostępnych pod nazwą Super-Pharm.
 7. Klub funkcjonuje wyłącznie na terytorium Polski.

 

§2. Przystąpienie do Klubu

 1. Do Klubu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski (dalej „Uczestnik” lub „Członek”). Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
 2. Aby przystąpić do Klubu i założyć konto, należy dokonać rejestracji w drodze wypełnienia w sposób poprawny, kompletny oraz zgodny z prawdą formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Klubu lub w aplikacji mobilnej Super-Pharm.
 3. Uczestnik powinien mieć tylko jedno konto. W związku z powyższym Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia kolejnego zgłoszenia od tej samej osoby.

 

§3. Karta Uczestnika Klubu

 1. Uczestnik przystępując do Klubu otrzymuje imienną kartę członkostwa w Klubie Super-Pharm (dalej: „Karta”). Począwszy od dnia 16 maja 2022 r. Członek Klubu może otrzymać wyłącznie Kartę w formie elektronicznej. Karta elektroniczna jest dostępna na koncie Uczestnika Klubu – na stronie internetowej Klubu lub w aplikacji mobilnej Super-Pharm. Z Karty może korzystać wyłącznie Członek Klubu. Karty nie można zbywać ani przekazywać w inny sposób osobom trzecim.
 2. Karty nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, w szczególności kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą.
 3. Karta może być wykorzystywana do uzyskiwania korzyści zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Członek Klubu, który otrzymał plastikową Kartę, jest obowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o jej utracie. Obowiązek ten można zrealizować poprzez zgłoszenie utraty do Biura Obsługi Klienta telefonicznie pod numer 222 730 730 lub w formie wiadomości e-mail na adres bok@superpharm.pl.
 5. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez Członka Klubu w wyniku utraty Karty.
 6. W przypadku zgłoszenia utraty plastikowej Karty członek Klubu może otrzymać nową Kartę w formie elektronicznej.
 7. Jeżeli na podstawie danych podanych przez Członka Klubu nie jest możliwe zidentyfikowanie go w bazie danych Klubu, wydanie duplikatu Karty nie jest możliwe.
 8. Karta nieużywana przez okres 36 (trzydzieści sześć) następujących po sobie miesięcy traci ważność. Punkty zgromadzone przez członka Klubu wygasają i nie ma możliwości ich odzyskania.

 

§4. Przyznawanie Punktów

 1. Członek Klubu otrzymuje Punkty za zakup produktów w Drogeriach (dalej: „Produkty”) z zastrzeżeniem, iż Punktów nie przyznaje się za zakup: produktów leczniczych, wyrobów medycznych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, przedmiotów służących do karmienia niemowląt, alkoholu (wina) oraz kart podarunkowych.
 2. Punkty gromadzone są na koncie członka Klubu Super-Pharm .
 3. Przyznawanie Punktów jest automatyczne i dokonuje się:
  a) w przypadku zakupów w Drogerii Stacjonarnej – pod warunkiem okazania Karty kasjerowi lub podania danych umożliwiających identyfikację klienta jako członka Klubu (co najmniej nr Karty lub nr telefonu) przed rozpoczęciem transakcji, tj. przed zeskanowaniem pierwszego produktu. Okazanie Karty lub podanie danych po rozpoczęciu transakcji może skutkować odmową naliczenia Punktów; Punkty przyznawane są po dokonaniu zapłaty za zakupy;
  b) w przypadku zakupów w Drogerii Internetowej dokonywanych poprzez stronę internetową – pod warunkiem połączenia konta użytkownika drogerii internetowej z kontem Klubu Super-Pharm poprzez wpisanie nr Karty i hasła do konta Klubu Super-Pharm w zakładce „Zarządzaj kartą klubu ”” na koncie użytkownika Drogerii Internetowej; Punkty przyznawane są z chwilą wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż;
  c) w przypadku zakupów w Drogerii Internetowej dokonywanych poprzez aplikacje Super-Pharm – Punkty naliczane są pod warunkiem zalogowania do aplikacji; Punkty przyznawane są z chwilą wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż;
 4. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w punkcie 3 powyżej, Członek Klubu nie będzie miał możliwości późniejszego naliczenia punktów z danej transakcji. Członkowi Klubu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 5. Punkty przyznawane są według następujących zasad:
  a) za każdą 1 złotówkę wydaną na zakup Produktów przyznawany jest 1 Punkt;
  b) jeżeli w ciągu roku członek Klubu dokona zakupów Produktów za kwotę łączną minimum 750 złotych, to przez okres jednego roku - począwszy od dnia następującego po dniu, w którym członek Klubu spełnił powyższy warunek - za każdą wydaną złotówkę otrzymuje 2 Punkty; Za jeden rok przyjmuje się kolejne, następujące po sobie 365 dni.
 6. Organizator może przyznawać Uczestnikom dodatkowe Punkty podczas akcji i promocji specjalnych.
 7. Na naliczanie Punktów nie ma wpływu użyty podczas transakcji środek płatności. Punkty naliczane są także za zakupy dokonane z użyciem karty podarunkowej Super-Pharm.
 8. Punkty za daną transakcję mogą być przyznane tylko jeden raz, na jedno Konto Członka Klubu (bez względu na ilość okazanych Kart).
 9. Członek Klubu ma prawo do otrzymania Punktów jedynie za towary nabyte przez niego osobiście. Próby wykorzystania Karty w celu otrzymania Punktów za zakupy zrealizowane przez innych klientów będą traktowane jako nadużycie i mogą zakończyć się cofnięciem Punktów oraz wypowiedzeniem warunków uczestnictwa w Klubie.
 10. W przypadku rezygnacji przez członka Klubu z nabycia towarów lub usług, za które otrzymał Punkty, np. w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży, Organizator cofa Punkty przyznane członkowi Klubu za zakup Produktów, których dotyczyło odstąpienie.
 11. Członek Klubu może uzyskać informacje o posiadanej liczbie Punktów:
  a) logując się na swoje konto Klubu Super-Pharm na stronie internetowej Klubu lub w aplikacji mobilnej Super-Pharm;
  b) skanując Kartę w czytniku cen w Drogerii;
  c) na infolinii Biura Obsługi Klienta pod nr tel. 222 730 730 (po pomyślnej identyfikacji przeprowadzonej przez osobę obsługującą).

Informacja o zgromadzonej liczbie Punktów znajduje się również na paragonie fiskalnym potwierdzającym zakupy w Drogerii Stacjonarnej.

 

§5. Wykorzystanie Punktów

 1. Członek Klubu ma możliwość wykorzystania Punktów na dwa sposoby:
  a) wymieniając Punkty na nagrody;
  b) rezygnując z wymiany Punktów na nagrody w celu dokonania przez Organizatora darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego (dalej: „Organizacja”). Lista Organizacji będzie dostępna na stronie internetowej Klubu oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm.
 2. Aktualna lista nagród możliwych do zdobycia wskazująca liczbę Punktów koniecznych do odbioru danej nagrody dostępna jest na stronie internetowej Klubu i w aplikacji mobilnej Super-Pharm. Zmiana listy odbywa się poprzez zamieszczenie nowej listy na stronie internetowej Klubu oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm i nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. W celu odebrania nagrody, Członek Klubu powinien zgłosić się do kasy w Drogerii Stacjonarnej z wybraną nagrodą i okazać Kartę. Odbiór nagrody jest również możliwy na kasie samoobsługowej po zeskanowaniu Karty.
 4. Odbiór nagród nie jest możliwy podczas zakupów online w Drogerii Internetowej.
 5. W chwili odbioru nagrody lub rezygnacji z wymiany Punktów na nagrody w celu dokonania przez Organizatora darowizny na rzecz Organizacji odpowiednia liczba Punktów zostaje automatycznie odjęta z konta Uczestnika.
 6. Organizator raz w roku przekaże darowiznę na rzecz Organizacji pod warunkiem przekazania przez Uczestników Punktów na ten cel. Wartość darowizny będzie uzależniona od liczby Punktów przekazanych na rzecz danej Organizacji przez Członków Klubu. Przedmiotem darowizny będą produkty z asortymentu Drogerii. O przedmiocie darowizny decyduje Organizator, biorąc pod uwagę potrzeby i przedmiot działalności danej Organizacji.
 7. Punkty wykorzystywane są zgodnie z kolejnością ich uzyskania, tzn. Punkty uzyskane najwcześniej wykorzystywane są w pierwszej kolejności.
 8. Przeniesienie Punktów na inną osobę nie jest możliwe.
 9. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.
 10. Nagroda odebrana przez Członka Klubu nie może zostać zwrócona, a Punkty wykorzystane w celu zdobycia ww. nagrody nie podlegają zwrotowi. Zwrotowi nie podlegają również Punkty przekazane na rzecz Organizacji.

 

§6. Okres ważności Punktów

 1. Punkty są ważne przez jeden rok od daty ich naliczenia.
 2. Punkty wygasają w przypadku:
  a) upływu jednego roku od momentu ich przyznania Uczestnikowi, jeśli nie zostały w tym czasie wykorzystane zgodnie z zasadami Klubu;
  b) rezygnacji Uczestnika z członkostwa w Klubie;
  c) wypowiedzenia Uczestnikowi członkostwa w Klubie przez Organizatora;
  d) zawieszenia funkcjonowania Klubu;
  e) zakończenia funkcjonowania Klubu;
  f) nieuzupełnienia w terminie 30 dni wymaganych danych przez członka Klubu zarejestrowanego w drodze szybkiej rejestracji.
 3. W przypadku planowanego zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania Klubu, Organizator poinformuje Członków Klubu o takim zamiarze ze stosownym wyprzedzeniem, umożliwiają wykorzystanie zgromadzonych Punktów w oznaczonym terminie stosownie do postanowień paragrafu 9 poniżej.

 

§7. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie

 1. Członek Klubu można zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdej chwili, składając stosowne oświadczenie:
  a) w aplikacji mobilnej Super-Pharm lub za pośrednictwem strony internetowej Klubu (po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto Klubu Super-Pharm );
  b) w formie pisemnej, w liście przesłanym na adres Organizatora; Oświadczenie o rezygnacji musi zawierać dane umożliwiające identyfikację członka Klubu, obejmujące co najmniej: Imię, nazwisko, nr Karty w Klubie Super-Pharm ;
  c) za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: bok@superpharm.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie Punkty wygasają, a Karta zostaje dezaktywowana.

 

§8. Zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie z ważnej przyczyny, w tym w przypadku:
  a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na zasady funkcjonowania Programu;
  b) konieczności wykonania prawomocnych wyroków lub decyzji administracyjnych mających wpływ na zasady funkcjonowania Programu lub treść Regulaminu;
  c) zmiany zasad funkcjonowania Programu, w tym wprowadzenia nowych korzyści dla Członków Klubu.
 2. O każdorazowej zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości SMS lub e-mail lub powiadomienia „PUSH” w aplikacji mobilnej Super-Pharm. Zmiana Regulaminu zostanie również ogłoszona na stronie internetowej Klubu oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm. Organizator poinformuje o zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie Regulaminu w nowej treści. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Uczestnik może zrezygnować z członkostwa w Programie.
 3. Zmiany treści Regulaminu o charakterze redakcyjnym, które nie mają wpływu na zasady funkcjonowania Klubu, ani na prawa i obowiązki Uczestników lub Organizatora, mogą być notyfikowane jedynie poprzez publikację nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Klubu oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm.

 

§9. Zakończenie funkcjonowania Klubu

Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Klubu w każdym czasie. Informacja o takiej decyzji zostanie przekazana członkom Klubu co najmniej 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu na stronie internetowej Klubu, w aplikacji mobilnej Super-Pharm oraz przez publiczne ogłoszenie w Drogeriach Stacjonarnych. W takim przypadku Organizator wyznaczy termin, do którego możliwe będzie wykorzystanie Punktów nie krótszy niż 30 dni. Po upływie ww. terminu nabycie nagród ani przekazanie Punktów na rzecz Organizacji nie będzie możliwe.

 

§10. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z członkostwem w Klubie można zgłaszać w dowolnej formie, jeżeli forma ta umożliwia Organizatorowi zapoznanie się z treścią reklamacji, w szczególności:
  a) telefonicznie na numer Biura Obsługi Klienta: 222 730 730;
  b) w formie wiadomości e-mail na adres Biura Obsługi Klienta bok@superpharm.pl;
  c) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Klubu lub w aplikacji mobilnej Super-Pharm;
  d) w formie pisemnej wysłanej listem na adres Organizatora.
 2. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Organizator powiadomi o tym osobę składającą reklamację.
 3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosić będzie 14 dni od dnia wpływu do Organizatora, chyba że inny termin wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje składającego reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku (takim jak wiadomość SMS lub e-mail).
 5. Członek Klubu będący konsumentem ma o możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych instytucji uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności Rzecznicy Praw Konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Rejestr instytucji uprawnionych dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - https://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html. Organizator informuje, że Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§11. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach związanych z niniejszym Regulaminem i uczestnictwem w Klubie właściwe jest prawo polskie.
 2. Informacje na temat Klubu dostępne są na stronie internetowej Klubu. Informacji udziela także Biuro Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem 222 730 730
  lub elektronicznie za pośrednictwem adresu: bok@superpharm.pl.

 

§12. Zasady poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Klubu

 1. Przetwarzanie danych osobowych
  Organizator Klubu dążąc do poszanowania ochrony prywatności Uczestników przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa („Super-Pharm”).
 3. Administrator danych osobowych, przetwarza dane w celu niezbędnym do realizacji Programu lojalnościowego, tj. wykonania umowy zawartej z Państwem, tj. do: Programu lojalnościowego Klub Super-Pharm , zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO.
 4. Państwa dane będziemy przetwarzać także:
  a) w przypadku złożenia reklamacji z tytułu rękojmi – w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;
  b) w przypadku złożenia reklamacji z tytułu gwarancji – w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Super-Pharm na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 5. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Super-Pharm, którym jest:
  a) marketing bezpośredni, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
  b) obrona przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
  c) prowadzenie procesów reklamacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
  d) przeprowadzanie badania satysfakcji klienta w formie anonimowej ankiety o poziomie satysfakcji z dostarczanych przez Super-Pharm produktów / usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 6. Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą umowę, a tym samym świadczyć Państwu usługę: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail (dane obowiązkowe). Podanie dodatkowych danych w postaci daty urodzenia, płci i adresu korespondencyjnego jest całkowicie dobrowolne.
 7. Jeśli nie przekażą Państwo tych danych osobowych, dołączenie do Programu lojalnościowego nie będzie możliwe.
 8. Niepodanie dodatkowych danych nie ma wpływu na przystąpienie do Programu.
 9. Organizator przetwarza Państwa dane samodzielnie. Niemniej w celu realizacji Programu lojalnościowego powierzamy Państwa dane Drogeriom partnerskim oraz dodatkowo korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług Serwisu superpharm.pl/klub , w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę sklepu, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają. Korzystamy także z pomocy partnerów, którzy wspierają Super-Pharm Poland Sp. z o. o. przy świadczeniu usług marketingowych. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe określonym partnerom marketingowym i reklamowym w celu wysyłania Państwu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez Super-Pharm.
 10. Zobowiązani jesteśmy zrealizować następujące Państwa prawa:
  a) prawo dostępu — prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
  b) prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
  c) prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  d) prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
  e) prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.
  f) prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;
  g) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody - prawo do wycofania oświadczenia woli, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody;
  h) prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji niosących skutki prawne — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt;
  i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).
  j) z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące regulacje prawne.
 11. Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Państwem umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  d) statystycznych i archiwizacyjnych,
  e) nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy. Okres ten może zostać wydłużony, w innych przypadkach, przewidzianych przepisami prawa.
 12. Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 13. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Super-Pharm będzie przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Super-Pharm zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 14. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Niemniej takie działanie nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany wykorzystujemy do oceny niektórych informacji, w szczególności do prognozy Państwa osobistych preferencji zakupowych.
§ 21. „Szybka rejestracja”

NOWA APLIKACJA MOBILNA SUPER-PHARM

W każdej chwili zrobisz zakupy online, a także skorzystasz z atrakcyjnych superkuponów.

NOWA GAZETKA

Odkryj najnowsze promocje!

ZOBACZ GAZETKĘ

KLUB SUPER-PHARM

Nie posiadasz konta w klubie Super-Pharm? Zarejestruj się i odkryj moc rabatów!