Regulamin Klubu LifeStyle

Ładuję...

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Klubu LifeStyle, tj. programu lojalnościowego skierowanego do klientów drogerii, salonów optycznych oraz drogerii internetowej Super-Pharm (dalej: „Klub” lub „Program”), opierającego się na sprzedaży premiowej, w ramach której klientom za zakup określonych towarów przyznawane są punkty LifeStyle (dalej: „Punkty”).
2. Regulamin obowiązuje od dnia 17 października 2019 r. do odwołania.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Klubu: www.superpharm.pl/lifestyle oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm.
4. Organizatorem Programu i jednocześnie administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu jest Super-Pharm Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672 Warszawa) przy ul. Domaniewskiej 39, nr KRS 0000083512, REGON: 016317049, NIP: 5252175977 (dalej: „Organizator”).
5. W Programie biorą udział drogerie i salony optyczne Super-Pharm należące do Organizatora oraz drogerie i salony optyczne partnerskie, działające pod marką Super-Pharm, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe w celu realizacji zadań na rzecz członków Klubu. Wszystkie ww. drogerie i salony optyczne biorące udział w Programie zwane są dalej w celu uproszczenia łącznie „Drogeriami”. Programem objęta jest także drogeria internetowa Super-Pharm.
6. Informacje o Drogeriach są dostępne na stronie internetowej Klubu oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm.
7. Organizator zastrzega, iż w związku z obowiązującymi przepisami Ustawy prawo farmaceutyczne Program funkcjonuje wyłącznie w Drogeriach i nie jest realizowany w aptekach.
8. Klub funkcjonuje wyłącznie na terytorium Polski.
9. Udział w Programie w żadnym wypadku nie wpływa na uprawnienia członka Klubu wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie narusza ani nie ogranicza tych uprawnień.

 

§ 2. Przystąpienie do Klubu
1. Członkiem Klubu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski.
2. Aby przystąpić do Klubu, należy dokonać rejestracji w drodze:
1) wypełnienia w sposób poprawny, kompletny oraz zgodny z prawdą formularza rejestracyjnego (dalej: „Formularz") na stronie internetowej Klubu, w aplikacji mobilnej Super-Pharm lub w kiosku LifeStyle, który znajduje się w Drogerii, albo:
2) tzw. „szybkiej rejestracji”, opisanej w ust.4-6 poniżej.
3. W trakcie wypełniania Formularza oraz dokonywania szybkiej rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem przesłania Formularza i finalizacji szybkiej rejestracji.
4. Organizator umożliwia szybką rejestrację przy użyciu terminali płatniczych znajdujących się przy stanowiskach kasowych w Drogeriach. Osoba, która dokonała szybkiej rejestracji otrzymuje od kasjera plastikową kartę LifeStyle. Od tego momentu może korzystać przez 30 dni ze wszystkich promocji i ofert specjalnych dedykowanych dla członków Klubu i zbierać Punkty, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie Punktów zgodnie z postanowieniami § 5 może nastąpić jedynie po dokonaniu pełnej rejestracji, o której mowa w ust. 5 poniżej.
5. W momencie szybkiej rejestracji wymagane jest podanie numeru telefonu, na który zostanie wysłana najpóźniej następnego dnia po rejestracji wiadomość SMS z loginem i hasłem do indywidualnego konta LifeStyle. W ciągu 30 dni od otrzymania wiadomości SMS, osoba, która dokonała szybkiej rejestracji powinna dokonać pełnej rejestracji, to jest uzupełnić dane na swoim koncie LifeStyle, co najmniej poprzez podanie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia. W przeciwnym razie, po tym terminie konto zostanie usunięte, karta LifeStyle deaktywowana, a zgromadzone na niej Punkty wygasną. Dane podane podczas rejestracji muszą być zgodne z prawdą.
6. W odniesieniu do ust. 5 powyżej, podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne do zakończenia procesu szybkiej rejestracji. Do momentu uzupełnienia danych na koncie, jednak nie dłużej 30 dni od momentu szybkiej rejestracji, na podany numer telefonu Organizator może wysyłać wiadomości SMS przypominające o takiej konieczności.
7. Uczestnik powinien mieć tylko jedno konto. W związku z powyższym Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia kolejnego zgłoszenia od tej samej osoby.

 

§ 3. Karta Uczestnika Klubu
1. Uczestnik przystępując do Klubu otrzymuje kartę LifeStyle – indywidualną kartę członka Klubu (dalej: „Karta”).
2. W przypadku rejestracji na stronie internetowej Klubu, w Kiosku LifeStyle lub w aplikacji mobilnej Super-Pharm – Karta przybiera formę elektroniczną i jest dostępna na koncie LifeStyle członka Klubu lub w ww. aplikacji. W tym przypadku członek Klubu może (ale nie musi) odebrać plastikową Kartę w Drogerii.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej plastikowej Karty.
4. Karta pozostaje własnością Organizatora. Karty nie można zbywać ani przekazywać w inny sposób osobom trzecim.
5. Karty nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, w szczególności kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą. Karta może być wykorzystywana do uzyskiwania korzyści zgodnie z niniejszym Regulaminem.
6. Członek Klubu jest obowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o utracie Karty. Obowiązek ten można zrealizować poprzez zgłoszenie utraty do Biura Obsługi Klienta, którego dane podane są w § 10 ust. 1 pkt. 1 i 2.
7. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez członka Klubu w wyniku utraty Karty.
8. W przypadku zgłoszenia utraty Karty członek Klubu może otrzymać duplikat Karty, o ile nie zachodzą okoliczności wskazane w ust. 9 poniżej.
9. Jeżeli na podstawie podanych przez członka Klubu danych nie jest możliwe zidentyfikowanie go w bazie danych Klubu, wydanie duplikatu Karty nie jest możliwe, Punkty zgromadzone przez członka Klubu wygasają i nie ma możliwości ich odzyskania.
10. Karta nieużywana przez okres 18 następujących po sobie miesięcy traci ważność.

 

§ 4. Przyznawanie Punktów
1. Członek Klubu otrzymuje Punkty za zakup produktów w Drogeriach oraz drogerii internetowej Super-Pharm, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej (dalej: Produkty).
2. Punktów nie przyznaje się za zakup: produktów leczniczych, wyrobów medycznych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, przedmiotów służących do karmienia niemowląt oraz kart podarunkowych.
3. Punkty gromadzone są na koncie LifeStyle członka Klubu.
4. Punkty przyznawane są automatycznie po dokonaniu transakcji:
1) w przypadku zakupów w Drogerii – pod warunkiem okazania Karty kasjerowi lub podania danych umożliwiających identyfikację klienta jako członka Klubu (co najmniej nr Karty lub nr telefonu) przed rozpoczęciem transakcji, tj. przed zeskanowaniem pierwszego produktu. Okazanie Karty lub podanie danych po rozpoczęciu transakcji może skutkować odmową naliczenia Punktów;
2) w przypadku zakupów w drogerii internetowej – pod warunkiem połączenia konta użytkownika drogerii internetowej z kontem LifeStyle, poprzez wpisanie nr Karty i hasła do konta LifeStyle w zakładce „LifeStyle program partnerski” na koncie użytkownika drogerii internetowej.
5. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 4 powyżej, członek Klubu nie będzie miał możliwości późniejszego naliczenia punktów z transakcji. Członkowi Klubu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
6. Punkty przyznawane są według następujących zasad:
1) za każdą wydaną na zakup Produktów złotówkę przyznawany jest 1 Punkt, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 poniżej;
2) jeżeli w ciągu roku członek Klubu dokona zakupu Produktów za kwotę łączną minimum 750 zł, to przez okres jednego roku - począwszy od dnia następującego po dniu, w którym członek Klubu spełnił powyższy warunek - za każdą wydaną złotówkę otrzymuje 2 Punkty;
3) za jeden rok przyjmuje się kolejne, następujące po sobie 365 dni.
7. Organizator może przyznawać Uczestnikom dodatkowe Punkty podczas akcji i promocji specjalnych.
8. Na naliczanie Punktów nie ma wpływu użyty podczas transakcji środek płatności. Punkty naliczane są także za zakupy dokonane z użyciem karty podarunkowej Super-Pharm.
9. Punkty za daną transakcję (potwierdzoną jednym paragonem fiskalnym) mogą być przyznane tylko jeden raz, na jedno Konto członka Klubu (bez względu na ilość okazanych Kart). Przyznane Punkty zostają zarejestrowane na koncie członka Klubu po zakończeniu transakcji.
10. Członek Klubu ma prawo do otrzymania Punktów jedynie za towary nabyte przez niego osobiście. Próby wykorzystania Karty w celu otrzymania Punktów za zakupy zrealizowane przez innych klientów będą traktowane jako nadużycie i mogą zakończyć się cofnięciem Punktów oraz wypowiedzeniem warunków uczestnictwa w Klubie.
11. W przypadku rezygnacji przez członka Klubu z nabycia towarów lub usług, za które otrzymał Punkty, np., w skutek odstąpienia od umowy, wypowiedzenia jej lub uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, Organizator cofa Punkty przyznane członkowi Klubu za zakup Produktów, których dotyczyło odstąpienie/wypowiedzenie/oświadczenie.
12. Punkty są ważne przez jeden rok od daty ich naliczenia.
13. Członek Klubu może uzyskać informacje o posiadanej liczbie Punktów:
1) logując się na swoje konto LifeStyle na stronie Klubu;
2) skanując Kartę w czytniku cen w Drogerii;
3) logując się na swoje konto LifeStyle w kiosku LifeStyle w Drogerii;
4) na infolinii Biura Obsługi Klienta pod nr tel. 801-543-300, po pomyślnej identyfikacji przeprowadzonej przez osobę obsługującą;
5) w aplikacji mobilnej Super-Pharm.
14. Informacja o zgromadzonej liczbie Punktów znajduje się również na paragonie fiskalnym potwierdzającym zakupy w Drogerii.

 

§ 5. Wykorzystanie Punktów
1. Członek Klubu (z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 4) ma możliwość wykorzystania Punktów na kilka sposobów:
1) wymieniając Punkty na nagrody bez dopłaty;
2) wymieniając Punkty na nagrody z dopłatą;
3) rezygnując z wymiany Punktów na nagrody w celu dokonania przez Organizatora darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego (dalej: „Organizacja”). Lista Organizacji będzie dostępna na stronie internetowej Klubu oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm.
2. Lista nagród możliwych do zdobycia bez dopłaty, wskazująca liczbę Punktów koniecznych do odbioru danej nagrody, dostępna jest na stronie internetowej Klubu i w aplikacji mobilnej Super-Pharm.
3. Lista nagród możliwych do zdobycia z dopłatą, wskazująca liczbę Punktów, koniecznych do zdobycia danej nagrody oraz kwotę, którą należy dopłacić, dostępna jest na stronie internetowej Klubu i w aplikacji mobilnej Super-Pharm.
4. Zmiana list wskazanych w ust. 1 pkt. 3 oraz w ust. 2 i 3 powyżej odbywa się poprzez zamieszczenie nowej listy na stronie internetowej Klubu oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm i nie stanowi zmiany Regulaminu.
5. W celu odebrania nagrody, członek Klubu powinien zgłosić się do kasy w Drogerii z wybraną nagrodą, okazać Kartę oraz ważny dokument tożsamości. W przypadku nagród możliwych do odebrania z dopłatą, członek Klubu zobowiązany jest uiścić odpowiednią kwotę. Odbiór nagród nie jest możliwy podczas zakupów online w drogerii internetowej.
6. W chwili odbioru Nagrody lub złożenia oświadczenia o rezygnacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, odpowiednia liczba Punktów zostaje automatycznie odjęta z konta Uczestnika.
7. Organizator raz w roku przekaże darowiznę na rzecz Organizacji pod warunkiem przekazania przez Uczestników Punktów na ten cel, zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 3 powyżej. Wartość darowizny będzie uzależniona od liczby Punktów przekazanych na rzecz danej Organizacji przez członków Klubu.
8. Przedmiotem darowizny będą produkty z asortymentu Drogerii. O przedmiocie darowizny decyduje Organizator, biorąc pod uwagę potrzeby i przedmiot działalności danej Organizacji.
9. Punkty wykorzystywane są zgodnie z kolejnością ich uzyskania, tzn. Punkty uzyskane najwcześniej wykorzystywane są w pierwszej kolejności.
10. Przeniesienie Punktów na inną osobę nie jest możliwe.
11. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.
12. W przypadku zwrotu nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 powyżej, istnieje możliwość przywrócenia Punktów zużytych do jej zdobycia. Zwrot Punktów w tym trybie nie następuje automatycznie. W celu otrzymania zwrotu Punktów, Uczestnik powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i postępować zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
13. Zwrot nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej nie jest możliwy. Punkty wykorzystane w celu zdobycia ww. nagrody nie podlegają zwrotowi.
14. Punkty przekazane na rzecz Organizacji w trybie wskazanym w ust. 1 pkt. 3 powyżej nie podlegają zwrotowi.

 

§ 6. Wygaśnięcie Punktów
1. Punkty wygasają w przypadku:
1) upływu jednego roku od momentu ich przyznania Uczestnikowi, jeśli nie zostały w tym czasie wykorzystane zgodnie z zasadami Klubu;
2) nieużywania Karty przez okres 18 następujących po sobie miesięcy;
3) rezygnacji Uczestnika z członkostwa w Klubie;
4) wypowiedzenia Uczestnikowi członkostwa w Klubie przez Organizatora;
5) zawieszenia funkcjonowania Klubu;
6) zakończenia funkcjonowania Klubu;
7) nieuzupełnienia w terminie 30 dni wymaganych danych przez członka Klubu zarejestrowanego w drodze szybkiej rejestracji;
8) sytuacji określonej w § 3 ust. 9.
2. Punkty są odliczane automatycznie z konta Uczestnika.

 

§ 7. Ustanie uczestnictwa w Programie
1. Z uczestnictwa w Programie można zrezygnować w każdej chwili, składając stosowne oświadczenie:
1) za pośrednictwem strony internetowej Klubu po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto LifeStyle;
2) w formie pisemnej, w liście przesłanym na adres Organizatora; oświadczenie musi zawierać dane umożliwiające identyfikację członka Klubu, obejmujące co najmniej: Imię, nazwisko, nr Karty LifeStyle;
3) za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres: bok@superpharm.pl;
4) w Kiosku LifeStyle w Drogerii po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto LifeStyle.
2. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi członkostwo w Klubie w każdym czasie, w przypadku, gdy Uczestnik narusza zasady niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy udostępnił Kartę osobie trzeciej lub zbiera Punkty za zakupy dokonane przez innych klientów. Wypowiedzenie takie nastąpi w formie pisemnej, wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. Członek Klubu może odwołać się od wypowiedzenia, w trybie właściwym do złożenia reklamacji, wskazanym w § 10.
3. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie lub jego wypowiedzenia przez Organizatora, Karta powinna być niezwłocznie zwrócona na adres Organizatora lub zniszczona.

 

§ 8. Zmiany Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie.
2. Zmiana zasad funkcjonowania Klubu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Klubu z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

§ 9. Zakończenie funkcjonowania Klubu
1. Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Klubu w każdym czasie. Informacja o takiej decyzji zostanie przekazana członkom Klubu co najmniej 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu na stronie internetowej Klubu, w aplikacji mobilnej Super-Pharm oraz przez publiczne ogłoszenie w Drogeriach. W takim przypadku Organizator wyznaczy termin, do którego możliwe będzie wykorzystanie Punktów. Po upływie ww. terminu nabycie Nagród ani przekazanie Punktów na rzecz Organizacji nie będzie możliwe.

 

§ 10. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z członkostwem w Klubie można zgłaszać:
1) telefonicznie na numer Biura Obsługi Klienta: 801-543-300;
2) w formie wiadomości e-mail na adres Biura Obsługi Klienta bok@superpharm.pl.;
3) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Klubu;
4) w formie pisemnej wysłanej listem na adres Organizatora.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Organizator niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej złożenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację.
3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od dnia wpływu do Organizatora. Jeżeli reklamacja wymagała uzupełnienia, termin liczony jest od dnia wpływu uzupełnienia reklamacji.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje składającego reklamację w formie pisemnej, wiadomości e-mail lub wiadomości SMS.
5. Członek Klubu będący konsumentem ma o możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6. Organizator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

§ 11. Postanowienia końcowe
1. We wszelkich sprawach związanych z niniejszym Regulaminem i uczestnictwem w Klubie właściwe jest prawo polskie.
2. Informacje na temat Klubu dostępne są na stronie internetowej Klubu. Informacji udziela także Biuro Obsługi Klienta. Kontakt z Biurem możliwy jest:
1) telefonicznie pod numerem: 801-543-300;
2) w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: bok@superpharm.pl.

 

§ 12. Przetwarzanie danych osobowych
Zasady poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Klubu
1. Organizator Klubu dążąc do poszanowania ochrony prywatności Uczestników przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”).
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa („Super-Pharm”).
3. Administrator danych osobowych, przetwarza dane w celu niezbędnym do realizacji Programu lojalnościowego, tj. wykonania umowy zawartej z Państwem, tj. do: Programu lojalnościowego Klub LifeStyle, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO.
4. Państwa dane będziemy przetwarzać także:
1) w przypadku wyboru tzw. „szybkiej rejestracji” – w celu dokończenia procesu rejestracji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
2) w przypadku złożenia reklamacji z tytułu rękojmi – w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;
3) w przypadku złożenia reklamacji z tytułu gwarancji – w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Super-Pharm na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
5. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Super-Pharm, którym jest:
1) marketing bezpośredni, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
2) obrona przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
3) prowadzenie procesów reklamacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
6. Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą umowę, a tym samym świadczyć Państwu usługę: imię i nazwisko, data urodzenia oraz numer telefonu. Jeśli nie przekażą Państwo tych danych osobowych, dołączenie do Programu lojalnościowego nie będzie możliwe. Podanie dodatkowych danych w postaci: płci, adresu e-mail i adresu korespondencyjnego jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie dodatkowych danych nie ma wpływu na przystąpienie do Programu.

7. Organizator przetwarza Państwa dane samodzielnie. Niemniej w celu realizacji Programu lojalnościowego powierzamy Państwa dane Drogeriom partnerskim oraz dodatkowo korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług Serwisu www.superpharm.pl/lifestyle, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę sklepu, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają. Korzystamy także z pomocy partnerów, którzy wspierają Super-Pharm Poland Sp. z o. o. przy świadczeniu usług marketingowych. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe określonym partnerom marketingowym i reklamowym w celu wysyłania Państwu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez Super-Pharm.

8. Zobowiązani jesteśmy zrealizować następujące Państwa prawa:
1) prawo dostępu — prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
2) prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
3) prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
4) prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
5) prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.
6) prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;
7) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody - prawo do wycofania oświadczenia woli, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody;
8) prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji niosących skutki prawne — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt;
9) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).
z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące regulacje prawne.

9. Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Państwem umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
3) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
4) statystycznych i archiwizacyjnych,
nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy. Okres ten może zostać wydłużony, w innych przypadkach, przewidzianych przepisami prawa.
10. Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

11. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Super-Pharm będzie przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Super-Pharm zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

12. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Niemniej takie działanie nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany wykorzystujemy do oceny niektórych informacji, w szczególności do prognozy Państwa osobistych preferencji zakupowych.

 

 

APLIKACJA MOBILNA

Dzięki naszej aplikacji nie ominie Cię żadna promocja, w każdej chwili przejrzysz aktualną gazetkę, a także znajdziesz najbliższy sklep.

NOWA GAZETKA

Odkryj najnowsze promocje!

ZOBACZ GAZETKĘ

KLUB LIFESTYLE

Nie posiadasz konta w klubie LifeStyle? Zarejestruj się i odkryj moc rabatów!