Regulamin Klubu

REGULAMIN KLUBU LIFESTYLE
§ 1. Postanowienia ogólne
    1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Klubu LifeStyle, tj. programu lojalnościowego skierowanego do klientów drogerii, salonów optycznych oraz drogerii internetowej Super-Pharm (dalej: „Klub” lub „Program”), opierającego się na sprzedaży premiowej, w ramach której klientom za zakup określonych towarów przyznawane są punkty LifeStyle (dalej: „Punkty”).
    2. Regulamin obowiązuje od dnia 17 października 2019 r. do odwołania.
    3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Klubu: www.superpharm.pl/lifestyle oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm.
    4. Organizatorem Programu i jednocześnie administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu jest Super-Pharm Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672 Warszawa) przy ul. Domaniewskiej 39, nr KRS 0000083512, REGON: 016317049, NIP: 5252175977 (dalej: „Organizator”).
    5. W Programie biorą udział drogerie i salony optyczne Super-Pharm należące do Organizatora oraz drogerie i salony optyczne partnerskie, działające pod marką Super-Pharm, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe w celu realizacji zadań na rzecz członków Klubu. Wszystkie ww. drogerie i salony optyczne biorące udział w Programie zwane są dalej w celu uproszczenia łącznie „Drogeriami”. Programem objęta jest także drogeria internetowa Super-Pharm.
    6. Informacje o Drogeriach są dostępne na stronie internetowej Klubu oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm.
    7. Organizator zastrzega, iż w związku z obowiązującymi przepisami Ustawy prawo farmaceutyczne Program funkcjonuje wyłącznie w Drogeriach i nie jest realizowany w aptekach.
    8. Klub funkcjonuje wyłącznie na terytorium Polski.
    9. Udział w Programie w żadnym wypadku nie  wpływa  na  uprawnienia  członka Klubu wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie narusza ani nie ogranicza tych uprawnień.

§ 2. Przystąpienie do Klubu
    1. Członkiem Klubu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski.
    2. Aby przystąpić do Klubu, należy dokonać rejestracji w drodze:
    1) wypełnienia w sposób poprawny, kompletny oraz zgodny z prawdą formularza rejestracyjnego (dalej: „Formularz") na stronie internetowej Klubu, w aplikacji mobilnej Super-Pharm lub w kiosku LifeStyle, który znajduje się w Drogerii, albo:
    2) tzw. „szybkiej rejestracji”, opisanej w ust.4-6 poniżej.
    3. W trakcie wypełniania Formularza oraz dokonywania szybkiej rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem przesłania Formularza i finalizacji szybkiej rejestracji.
    4. Organizator umożliwia szybką rejestrację przy użyciu terminali płatniczych znajdujących się przy stanowiskach kasowych w Drogeriach. Osoba, która dokonała szybkiej rejestracji otrzymuje od kasjera plastikową kartę LifeStyle. Od tego momentu może korzystać przez 30 dni ze wszystkich promocji i ofert specjalnych dedykowanych dla członków Klubu i zbierać Punkty, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie Punktów zgodnie z postanowieniami § 5 może nastąpić jedynie po dokonaniu pełnej rejestracji, o której mowa w ust. 5 poniżej.
    5. W momencie szybkiej rejestracji wymagane jest podanie numeru telefonu, na który zostanie wysłana najpóźniej następnego dnia po rejestracji wiadomość SMS z loginem i hasłem do indywidualnego konta LifeStyle. W ciągu 30 dni od otrzymania wiadomości SMS, osoba, która dokonała szybkiej rejestracji powinna dokonać pełnej rejestracji, to jest uzupełnić dane na swoim koncie LifeStyle, co najmniej poprzez podanie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia. W przeciwnym razie, po tym terminie konto zostanie usunięte, karta LifeStyle deaktywowana, a zgromadzone na niej Punkty wygasną. Dane podane podczas rejestracji muszą być zgodne z prawdą.
    6. W odniesieniu do ust. 5 powyżej, podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne do zakończenia procesu szybkiej rejestracji. Do momentu uzupełnienia danych na koncie, jednak nie dłużej 30 dni od momentu szybkiej rejestracji, na podany numer telefonu Organizator może wysyłać  wiadomości SMS przypominające o takiej konieczności.
    7. Uczestnik powinien mieć tylko jedno konto. W związku z powyższym Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia kolejnego zgłoszenia od tej samej osoby.

§ 3. Karta Uczestnika Klubu
    1. Uczestnik przystępując do Klubu otrzymuje kartę LifeStyle – indywidualną kartę członka Klubu (dalej: „Karta”).
    2. W przypadku rejestracji na stronie internetowej Klubu, w Kiosku LifeStyle lub w aplikacji mobilnej Super-Pharm – Karta przybiera formę elektroniczną i jest dostępna na koncie LifeStyle członka Klubu lub w ww. aplikacji. W tym przypadku członek Klubu może (ale nie musi) odebrać plastikową Kartę w Drogerii.
    3. Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej plastikowej Karty.
    4. Karta pozostaje własnością Organizatora. Karty nie można zbywać ani przekazywać w inny sposób osobom trzecim.
    5. Karty nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, w szczególności kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą. Karta może być wykorzystywana do uzyskiwania korzyści zgodnie z niniejszym Regulaminem.
    6. Członek Klubu jest obowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o utracie Karty. Obowiązek ten można zrealizować poprzez zgłoszenie utraty do Biura Obsługi Klienta, którego dane podane są w § 10 ust. 1 pkt. 1 i 2.
    7. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez członka Klubu w wyniku utraty Karty.
    8. W przypadku zgłoszenia utraty Karty członek Klubu może otrzymać duplikat Karty, o ile nie zachodzą okoliczności wskazane w ust. 9 poniżej.
    9. Jeżeli na podstawie podanych przez członka Klubu danych nie jest możliwe zidentyfikowanie go w bazie danych Klubu, wydanie duplikatu Karty nie jest możliwe, Punkty zgromadzone przez członka Klubu wygasają i nie ma możliwości ich odzyskania.
    10. Karta nieużywana przez okres 18 następujących po sobie miesięcy traci ważność.

§ 4. Przyznawanie Punktów
    1. Członek Klubu otrzymuje Punkty za zakup produktów w Drogeriach oraz drogerii internetowej Super-Pharm, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej (dalej: Produkty).
    2. Punktów nie przyznaje się za zakup: produktów leczniczych, wyrobów medycznych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, przedmiotów służących do karmienia niemowląt oraz kart podarunkowych.
    3. Punkty gromadzone są na koncie LifeStyle członka Klubu.
    4. Punkty przyznawane są automatycznie po dokonaniu transakcji:
    1) w przypadku zakupów w Drogerii – pod warunkiem okazania Karty kasjerowi lub podania danych umożliwiających identyfikację klienta jako członka Klubu (co najmniej nr Karty lub nr telefonu) przed rozpoczęciem transakcji, tj. przed zeskanowaniem pierwszego produktu. Okazanie Karty lub podanie danych po rozpoczęciu transakcji może skutkować odmową naliczenia Punktów;
    2) w przypadku zakupów w drogerii internetowej – pod warunkiem połączenia konta użytkownika drogerii internetowej z kontem LifeStyle, poprzez wpisanie nr Karty i hasła do konta LifeStyle w zakładce „LifeStyle  program partnerski” na koncie użytkownika drogerii internetowej.
    5. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 4 powyżej, członek Klubu nie będzie miał możliwości późniejszego naliczenia punktów z transakcji. Członkowi Klubu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
    6. Punkty przyznawane są według następujących zasad:
    1) za każdą wydaną na zakup Produktów złotówkę przyznawany jest 1 Punkt, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 poniżej;
    2) jeżeli w ciągu roku członek Klubu dokona zakupu Produktów za kwotę łączną minimum 750 zł, to przez okres jednego roku - począwszy od dnia następującego po dniu, w którym członek Klubu spełnił powyższy warunek - za każdą wydaną złotówkę otrzymuje 2 Punkty;
    3) za jeden rok przyjmuje się kolejne, następujące po sobie 365 dni.
    7. Organizator może przyznawać Uczestnikom dodatkowe Punkty podczas akcji i promocji specjalnych.
    8. Na naliczanie Punktów nie ma wpływu użyty podczas transakcji środek płatności. Punkty naliczane są także za zakupy dokonane z użyciem karty podarunkowej Super-Pharm.
    9. Punkty za daną transakcję (potwierdzoną jednym paragonem fiskalnym) mogą być przyznane tylko jeden raz, na jedno Konto członka Klubu (bez względu na ilość okazanych Kart). Przyznane Punkty zostają zarejestrowane na koncie członka Klubu po zakończeniu transakcji.
    10. Członek Klubu ma prawo do otrzymania Punktów jedynie za towary nabyte przez niego osobiście. Próby wykorzystania Karty w celu otrzymania Punktów za zakupy zrealizowane przez innych klientów będą traktowane jako nadużycie i mogą zakończyć się cofnięciem Punktów oraz wypowiedzeniem warunków uczestnictwa w Klubie.
    11. W przypadku rezygnacji przez członka Klubu z nabycia towarów lub usług, za które otrzymał Punkty, np., w skutek odstąpienia od umowy, wypowiedzenia jej lub uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, Organizator cofa Punkty przyznane członkowi Klubu za zakup Produktów, których dotyczyło odstąpienie/wypowiedzenie/oświadczenie.
    12. Punkty są ważne przez jeden rok od daty ich naliczenia.
    13. Członek Klubu może uzyskać informacje o posiadanej liczbie Punktów:
    1) logując się na swoje konto LifeStyle na stronie Klubu;
    2) skanując Kartę w czytniku cen w Drogerii;
    3) logując się na swoje konto LifeStyle w kiosku LifeStyle w Drogerii;
    4) na infolinii Biura Obsługi Klienta pod nr tel. 801-543-300, po pomyślnej identyfikacji przeprowadzonej przez osobę obsługującą;
    5) w aplikacji mobilnej Super-Pharm.
    14. Informacja o zgromadzonej liczbie Punktów znajduje się również na paragonie fiskalnym potwierdzającym zakupy w Drogerii.

§ 5. Wykorzystanie Punktów
    1. Członek Klubu (z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 4) ma możliwość wykorzystania Punktów na kilka sposobów:
    1) wymieniając Punkty na nagrody bez dopłaty;
    2) wymieniając Punkty na nagrody z dopłatą;
    3) rezygnując z wymiany Punktów na nagrody w celu dokonania przez Organizatora darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego (dalej: „Organizacja”). Lista Organizacji będzie dostępna na stronie internetowej Klubu oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm.
    2. Lista nagród możliwych do zdobycia bez dopłaty, wskazująca liczbę Punktów koniecznych do odbioru danej nagrody, dostępna jest na stronie internetowej Klubu i w aplikacji mobilnej Super-Pharm.
    3. Lista nagród możliwych do zdobycia z dopłatą, wskazująca liczbę Punktów, koniecznych do zdobycia danej nagrody oraz kwotę, którą należy dopłacić, dostępna jest na stronie internetowej Klubu i w aplikacji mobilnej Super-Pharm.
    4. Zmiana list wskazanych w ust. 1 pkt. 3 oraz w ust. 2 i 3 powyżej odbywa się poprzez zamieszczenie nowej listy na stronie internetowej Klubu oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm i nie stanowi zmiany Regulaminu.
    5. W celu odebrania nagrody, członek Klubu powinien zgłosić się do kasy w Drogerii z wybraną nagrodą, okazać Kartę oraz ważny dokument tożsamości. W przypadku nagród możliwych do odebrania z dopłatą, członek Klubu zobowiązany jest uiścić odpowiednią kwotę. Odbiór nagród nie jest możliwy podczas zakupów online w drogerii internetowej.
    6. W chwili odbioru Nagrody lub złożenia oświadczenia o rezygnacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, odpowiednia liczba Punktów zostaje automatycznie odjęta z konta Uczestnika.
    7. Organizator raz w roku przekaże darowiznę na rzecz Organizacji pod warunkiem przekazania przez Uczestników Punktów na ten cel, zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 3 powyżej. Wartość darowizny będzie uzależniona od liczby Punktów przekazanych na rzecz danej Organizacji przez członków Klubu.
    8. Przedmiotem darowizny będą produkty z asortymentu Drogerii. O przedmiocie darowizny decyduje Organizator, biorąc pod uwagę potrzeby i przedmiot działalności danej Organizacji.
    9. Punkty wykorzystywane są zgodnie z kolejnością ich uzyskania, tzn. Punkty uzyskane najwcześniej wykorzystywane są w pierwszej kolejności.
    10. Przeniesienie Punktów na inną osobę nie jest możliwe.
    11. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.
    12. W przypadku zwrotu nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 powyżej, istnieje możliwość przywrócenia Punktów zużytych do jej zdobycia. Zwrot Punktów w tym trybie nie następuje automatycznie. W celu otrzymania zwrotu Punktów, Uczestnik powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i postępować zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
    13. Zwrot nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej nie jest możliwy. Punkty wykorzystane w celu zdobycia ww. nagrody nie podlegają zwrotowi.
    14. Punkty przekazane na rzecz Organizacji w trybie wskazanym w ust. 1 pkt. 3 powyżej nie podlegają zwrotowi.

§ 6. Wygaśnięcie Punktów
    1. Punkty wygasają w przypadku:
    1) upływu jednego roku od momentu ich przyznania Uczestnikowi, jeśli nie zostały w tym czasie wykorzystane zgodnie z zasadami Klubu;
    2) nieużywania Karty przez okres 18 następujących po sobie miesięcy;
    3) rezygnacji Uczestnika z członkostwa w Klubie;
    4) wypowiedzenia Uczestnikowi członkostwa w Klubie przez Organizatora;
    5) zawieszenia funkcjonowania Klubu;
    6) zakończenia funkcjonowania Klubu;
    7) nieuzupełnienia w terminie 30 dni wymaganych danych przez członka Klubu zarejestrowanego w drodze szybkiej rejestracji;
    8) sytuacji określonej w § 3 ust. 9.
    2. Punkty są odliczane automatycznie z konta Uczestnika.

§ 7. Ustanie uczestnictwa w Programie
    1. Z uczestnictwa w Programie można zrezygnować w każdej chwili, składając stosowne oświadczenie:
    1) za pośrednictwem strony internetowej Klubu po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto LifeStyle;
    2) w formie pisemnej, w liście przesłanym na adres Organizatora; oświadczenie musi zawierać dane umożliwiające identyfikację członka Klubu, obejmujące co najmniej: Imię, nazwisko, nr Karty LifeStyle;
    3) za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres: bok@superpharm.pl;
    4) w Kiosku LifeStyle w Drogerii po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto LifeStyle.
    2. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi członkostwo w Klubie w każdym czasie, w przypadku, gdy Uczestnik narusza zasady niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy udostępnił Kartę osobie trzeciej lub zbiera Punkty za zakupy dokonane przez innych klientów. Wypowiedzenie takie nastąpi w formie pisemnej, wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. Członek Klubu może odwołać się od wypowiedzenia, w trybie właściwym do złożenia reklamacji, wskazanym w § 10.
    3. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie lub jego wypowiedzenia przez Organizatora, Karta powinna być niezwłocznie zwrócona na adres Organizatora lub zniszczona.

§ 8. Zmiany Regulaminu
    1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie.
    2. Zmiana zasad funkcjonowania Klubu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Klubu   z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 9. Zakończenie funkcjonowania Klubu
    1. Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Klubu w każdym czasie. Informacja o takiej decyzji zostanie przekazana członkom Klubu co najmniej 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu na stronie internetowej Klubu, w aplikacji mobilnej Super-Pharm oraz przez publiczne ogłoszenie w Drogeriach. W takim przypadku Organizator wyznaczy termin, do którego możliwe będzie wykorzystanie Punktów. Po upływie ww. terminu nabycie Nagród ani przekazanie Punktów na rzecz Organizacji nie będzie możliwe.

§ 10. Reklamacje
    1. Wszelkie reklamacje związane z członkostwem w Klubie można zgłaszać:
    1) telefonicznie na numer Biura Obsługi Klienta: 801-543-300;
    2) w formie wiadomości e-mail na adres Biura Obsługi Klienta bok@superpharm.pl.;
    3) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Klubu;
    4) w formie pisemnej wysłanej listem na adres Organizatora.
    2. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Organizator niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej złożenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację.
    3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od dnia wpływu do Organizatora. Jeżeli reklamacja wymagała uzupełnienia, termin liczony jest od dnia wpływu uzupełnienia reklamacji.
    4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje składającego reklamację w formie pisemnej, wiadomości e-mail lub wiadomości SMS.
    5. Członek Klubu będący konsumentem ma o możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
    6. Organizator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 11. Postanowienia końcowe
    1. We wszelkich sprawach związanych z niniejszym Regulaminem i uczestnictwem w Klubie właściwe jest prawo polskie.
    2. Informacje na temat Klubu dostępne są na stronie internetowej Klubu. Informacji udziela także Biuro Obsługi Klienta. Kontakt z Biurem możliwy jest:
    1) telefonicznie pod numerem: 801-543-300;
    2) w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: bok@superpharm.pl.

§ 12. Przetwarzanie danych osobowych
Zasady poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Klubu
    1. Organizator Klubu dążąc do poszanowania ochrony prywatności Uczestników przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”).
    2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa („Super-Pharm”).
    3. Administrator danych osobowych, przetwarza dane w celu niezbędnym do realizacji Programu lojalnościowego, tj. wykonania umowy zawartej z Państwem, tj. do: Programu lojalnościowego Klub LifeStyle, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO.
    4. Państwa dane będziemy przetwarzać także:
    1) w przypadku wyboru tzw. „szybkiej rejestracji” – w celu dokończenia procesu rejestracji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
    2) w przypadku złożenia reklamacji z tytułu rękojmi – w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO; 
    3) w przypadku złożenia reklamacji z tytułu gwarancji – w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Super-Pharm na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
    5. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Super-Pharm, którym jest:
    1) marketing bezpośredni, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
    2) obrona przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
    3) prowadzenie procesów reklamacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
    6. Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą umowę, a tym samym świadczyć Państwu usługę: imię i nazwisko, data urodzenia oraz numer telefonu. Jeśli nie przekażą Państwo tych danych osobowych, dołączenie do Programu lojalnościowego nie będzie możliwe. Podanie dodatkowych danych w postaci: płci, adresu e-mail i adresu korespondencyjnego jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie dodatkowych danych nie ma wpływu na przystąpienie do Programu.  

    7. Organizator przetwarza Państwa dane samodzielnie. Niemniej w celu realizacji Programu lojalnościowego powierzamy Państwa dane Drogeriom partnerskim oraz dodatkowo korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług Serwisu www.superpharm.pl/lifestyle, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę sklepu, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają. Korzystamy także z pomocy partnerów, którzy wspierają Super-Pharm Poland Sp. z o. o.  przy świadczeniu usług marketingowych. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe określonym partnerom marketingowym i reklamowym w celu wysyłania Państwu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez Super-Pharm.

    8. Zobowiązani jesteśmy zrealizować następujące Państwa prawa:
    1)  prawo dostępu — prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
    2)  prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
    3)  prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
    4)  prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
    5) prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.
    6) prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;
    7) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody - prawo do wycofania oświadczenia woli, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody;
    8) prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji niosących skutki prawne — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt;
    9) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).
z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące regulacje prawne.

    9. Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Państwem umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
    1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
    2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
    3) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
    4) statystycznych i archiwizacyjnych,
nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy. Okres ten może zostać wydłużony, w innych przypadkach, przewidzianych przepisami prawa.
    10. Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

    11. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Super-Pharm będzie przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Super-Pharm zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

    12. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Niemniej takie działanie nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany wykorzystujemy do oceny niektórych informacji, w szczególności do prognozy Państwa osobistych preferencji zakupowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ KLUBU LIFESTYLE

    1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej Klubu LifeStyle www.klublifestyle.pl (zwanej dalej: „Serwisem”) oraz  zasady wykorzystywania powiadomień Web Push przez Serwis.
    2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083512, o kapitale zakładowym 410.000 PLN, NIP: 5252175977, REGON: 016317049, zwana dalej Super-Pharm.
    3. Dane osobowe zbierane przez Super-Pharm za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
    4. Super-Pharm dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Serwis.
    5. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecyduje się na zarejestrowanie w Serwisie Administratora.

§ 1. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
    1. Super-Pharm zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
    2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
        a) rejestracji konta w Klubie LifeStyle, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
        b) składania zamówienia w Serwisie, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
        c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
        d) korzystania z formularza kontaktowego, w celu odpowiedzi na zapytanie. Podstawa prawna - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
        e) złożenia reklamacji, w celu obsługi procesu reklamacyjnego Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
    3. W przypadku rejestracji w Klubie LifeStyle za pośrednictwem Serwisu, Klient podaje:
        a) imię i nazwisko,
        b) datę urodzenia,
        c) numer telefonu.
    4. Podczas rejestracji konta w Serwisie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
    5. W przypadku składania zamówienia w Serwisie, Klient podaje następujące dane:
        a) adres e-mail;
        b) dane adresowe:
 ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
            ▪ kod pocztowy i miejscowość;
            ▪ województwo;
            ▪ kraj (państwo).
        b. imię i nazwisko;
        c. numer telefonu.
    6. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
    7. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Serwisie, Klient podaje:
        a. adres e-mail;
        b. imię i nazwisko;
        c. numer telefonu.
    8. Podczas korzystania ze Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
    9. W trakcie korzystania z serwisu Administrator może przesyłać Użytkownikowi powiadomienia oraz informację na temat produktów objętych promocyjnych dla Użytkowników Klubu LifeStyle za pośrednictwem powiadomień Web Push. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu produktów własnych. Szczegółowe informacje na temat Web Push są opisane w § 4.
    10. W celu marketingu produktów własnych oraz poprawy usług od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
    11. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności Serwisie takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
    12. Przekazanie danych osobowych do Super-Pharm jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem  Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesach, w których przetwarzane są dane osobowe uniemożliwi realizacje tej usługi.

§ 2. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
    1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Super-Pharm przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Super-Pharm co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
    2. Super-Pharm korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Super-Pharm. Należą do nich m.in.:
        a. dostawcy usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług portalu, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz zarządzają infrastrukturą;
        b. partnerzy, którzy wspierają Super-Pharm Poland Sp. z o. o. przy świadczeniu usług marketingowych, m.in. przy wysyłaniu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez Super-Pharm;
        c. dostawcy świadczący usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
        d. podmioty techniczne realizujące niektóre usługi w procesie sprzedażowym, tj. firmy świadczącym usługi kurierskie/pocztowe.
    3. Super-Pharm korzysta z dostawców, którzy są odrębnymi Administratorami danych osobowych i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Tymi dostawcami są podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.
    4. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku gdyby Państwa dane zostały przekazane poza EOG, Super-Pharm zastosuje odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
    5. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
        a. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Super-Pharm tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Super-Pharm i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć.
        b. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Super-Pharm tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć.
    6. W przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
    7. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Klientów, a także administrowania Serwisem.
    8. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Super-Pharm będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach skierowanych do Członków Klubu LifeStyle.
    9. W przypadku skierowania żądania Super-Pharm udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


§ 3. Mechanizm cookies, adres IP
    1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Super-Pharm na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Super-Pharm produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.
    2. Super-Pharm wykorzystuje dwa typy plików cookies:
        a. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych Klientów.
        b. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych Klientów.
    3. Super-Pharm wykorzystuje cookies własne w celu:
        a. uwierzytelniania Klienta w Serwisie i zapewnienia sesji Klienta na stronie Internetowej Klubu LIfeStyle (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
        b. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony Internetowej Klubu LifeStyle, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
        c. świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.
    4. Super-Pharm wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
    5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych, z których korzystają Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń końcowych. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
    6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
    a) przeglądarka Internet Explorer;<link: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings>
    b) przeglądarka Mozilla Firefox; <link: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek>
    c) przeglądarka Chrome; <link: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl>
    d) przeglądarka Safari; <link: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL>
    e) przeglądarka Opera.<link: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/>
    7. Super-Pharm może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany urządzeniu końcowemu osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany urządzeniu końcowemu dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Super-Pharm przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
    8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Super-Pharm nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4. Powiadomienia Web Push
    1. Super-Pharm wykorzystuje technologię Web Push aby przekazywać Użytkownikowi na bieżąco krótkie powiadomienia, w szczególności informacje o Klubie LifeStyle oraz o promocjach skierowanych dla Uczestników Klubu LifeStyle.
    2. Powiadomienia przekazywane są w czasie rzeczywistym i obsługiwane przez przeglądarkę internetową, z której korzysta Użytkownik. W tym celu w przeglądarce zapisany jest unikalny identyfikator.
    3. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć powiadomień korzystając z ustawień Twojej przeglądarki:
    a) przeglądarka Internet Explorer;<link: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings>
    b) przeglądarka Mozilla Firefox; <link: https://support.mozilla.org/pl/kb/powiadomienia-web-push-firefox>
    c) przeglądarka Chrome; <link: https://support.google.com/chrome/answer/3220216>
    d) przeglądarka Safari; <link: https://support.apple.com/pl-pl/HT203987>
    e) przeglądarka Opera.<link: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/>
    4. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień Web Push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma dostępu.

§ 5. Prawa osób, których dane dotyczą
    1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
        ◦ Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Super-Pharm.
        ◦ Realizacja prawa odnosi skutek niezwłocznie po wycofaniu zgody.
        ◦ Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Super-Pharm zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
        ◦ Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Super-Pharm może świadczyć jedynie za zgodą.
    2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
        ◦ Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Super-Pharm przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Super-Pharm, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienie korzystania ze stronyInternetowej, a także badanie satysfakcji.
        ◦ Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych.
        ◦ Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Super-Pharm nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
    3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
        ◦ Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
        ◦ Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
            ▪ dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
            ▪ wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
            ▪ wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
            ▪ dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
            ▪ dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Super-Pharm podlega;
            ▪ dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
        ◦ Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Super-Pharm może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Super-Pharm. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Super-Pharm, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
    4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
        ◦ Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Super-Pharm nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
        ◦ Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
            ▪ gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Super-Pharm ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
            ▪ gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
            ▪ gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
            ▪ gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
    5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
        ◦ uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
        ◦ uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
        ◦ uzyskać kopię swoich danych osobowych.
    6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
    7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który jest powszechnie używany, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
    8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Super-Pharm spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Super-Pharm nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
    9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
    10. Klient ma prawo żądać od Super-Pharm przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
    11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6. Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło
    1. Super-Pharm zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Super-Pharm stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
    2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Klubi LifeStyle utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Super-Pharm nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie Internetowej Klubu LifeStyle, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
    3. Super-Pharm nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 7. Zmiany Polityki Prywatności
    1. W przypadku istotnych zmian w zapisach Polityki Prywatności Super-Pharm poinformuje o tym klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
    2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@superpharm.pl
    3. Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ SUPER-PHARM

§ 1.      Postanowienia ogólne
    1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z Aplikacji mobilnej Super-Pharm (dalej: Aplikacja), a także świadczenia ze jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną.
    2. Regulamin obowiązuje od dnia 17 października 2019 r. do odwołania.
    3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Klubu oraz w Google Play w przypadku urządzeń z systemem Android lub App Store w przypadku urządzeń z systemem iOS. Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
    4. Dostawcą Aplikacji i jednocześnie administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu jest Super-Pharm Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672 Warszawa) przy ul. Domaniewskiej 39, nr KRS 0000083512, REGON: 016317049, NIP: 5252175977 (dalej: „Organizator”).

§ 2. Minimalne wymagania techniczne
    1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych,  którzy pobiorą ją ze sklepu oferującego aplikacje mobilne, zainstalują i prawidłowo uruchomią na Urządzeniu mobilnym.
    2. Urządzenie mobilne, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja musi posiadać oprogramowanie niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:
    a) dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS (wersja 11.0 i nowsze),
    b) dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android (wersja 5.0 i nowsze).
    3. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane powyżej stanowi naruszenie Regulaminu.
    4. Pobranie i korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne. Korzystanie przez Użytkownika z usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku z pobraniem lub korzystaniem z Aplikacji, może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego Uczestnikowi usługi telekomunikacyjne.
    5. Organizator informuje, że instalacja dostarczanych od czasu do czasu przez Organizatora aktualizacji Aplikacji może być konieczna dla jej prawidłowego działania i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Organizator rekomenduje instalowanie takich aktualizacji niezwłocznie po ich udostępnieniu za pomocą Google Play oraz App Store.
    6. Użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia mobilnego oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji.

§ 3.  Warunki korzystania z Aplikacji
    1. Z Aplikacji mogą korzystać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski.
    2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji Urządzenia:
    a) aktywne połączenie internetowe lub
    b) aktywne połączenie Wi-Fi.
    3. Aby korzystać z pełnej funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien się zalogować do Klubu LifeStyle lub dokonać uprzedniej rejestracji w programie lojalnościowym za pośrednictwem Aplikacji.
    4. Po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji, Użytkownik może:
    a) korzystać m.in. z przeglądarki produktów dostępnych w drogeriach i salonach optycznych Organizatora, w tym nowości, zapoznać się z ofertami promocyjnymi oraz dokonywać zakupów w Sklepie internetowym;
    b) dołączyć do programu lojalnościowego skierowanego do klientów drogerii i salonów optycznych Super-Pharm, a następnie korzystać z niego, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie Klubu LifeStyle;
    c) zalogować się do swojego konta w Klubie LifeStyle.
    5. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
    6. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
    a) korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
    b) korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw;
    c) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
    7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
    a) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Aplikacji i treści w niej zawartych;
    b) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji mobilnej;
    c) problemy w funkcjonowaniu Aplikacji, jeżeli nastąpiły wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec;
    d) przerwy w świadczeniu dostępu do Aplikacji zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu), o których Organizator wcześniej będzie starał się powiadomić Użytkowników;
    e) utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu do Aplikacji spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora.

§ 4.   Bezpieczeństwo Aplikacji
    1. Dostęp do Aplikacji jest zabezpieczony hasłem dostępu nadawanym przez Uczestnika podczas rejestracji. Hasło powinno spełniać wskazane w formularzu wymogi bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie liczby i rodzaju znaków, z których się powinno składać. Nadane w trakcie rejestracji hasło dostępu powinno być przez Uczestnika chronione i nie powinno być udostępniane innym osobom.
    2. W przypadku zapomnienia hasła możliwe jest skorzystanie z funkcji „odzyskaj hasło” lub podobnej, której wybranie powoduje przesłanie na numer telefonu przypisany do konta Użytkownika wiadomości SMS z instrukcją dotyczącą zmiany hasła.
    3. Po dokonaniu Rejestracji lub pierwszym zalogowaniu hasło zostanie zapisane w urządzeniu. Zamknięcie Aplikacji, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia bądź wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Aplikacji.
    4. W przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją, Uczestnik powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia tego faktu Organizatorowi.
    5. Organizator zaleca, aby w przypadku zakończenia korzystania z danego urządzenia mobilnego przez Uczestnika, przed przekazaniem urządzenia osobie trzeciej usunąć z niego Aplikację poprzez jej odinstalowanie.
    6. Organizator informuje, że dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Aplikacji i danych Uczestników. Jednakże Organizator wskazuje, że ze względu na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości może zostać ujawniona podatność Aplikacji na określone zagrożenia. Z tego względu Organizator zaleca dokonywanie aktualizacji Aplikacji oraz wskazuje, że może od czasu do czasu wydawać komunikaty zawierające zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Aplikacji.

§ 5.  Komunikacja z Uczestnikami
    1. W ramach Klubu LifeStyle Organizator wysyła do Uczestników powiadomienia, w szczególności informacje o Klubie LifeStyle. Komunikaty są przesyłane za pomocą powiadomień push w Aplikacji.
    2. Powiadomienia, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą dotyczyć marketingu produktów własnych Organizatora, a w szczególności nowych ofert, usług, konkursów, promocji dostępnych w Aplikacji, które są skierowane do Uczestników Klubu LifeStyle.  
    3. Użytkownik może rozszerzyć możliwość otrzymywania powiadomień push o  produkty podmiotów współpracujących z Organizatorem z poziomu Aplikacji.
    4. W dowolnym momencie Użytkownik  może wyłączyć otrzymywanie powiadomień push na swoim urządzeniu mobilnym, zmieniając status zgód w zakładce „Mój profil” w Aplikacji.

§ 6. Zgłoszenia
    7. Wszelkie zgłoszenia lub reklamacje związane z funkcjonowaniem Aplikacji można zgłaszać:
    5) telefonicznie na numer Biura Obsługi Klienta: 801-543-300;
    6) w formie wiadomości e-mail na adres Biura Obsługi Klienta bok@superpharm.pl;
    7) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Klubu;
    8) w formie pisemnej wysłanej listem na adres Organizatora.
    8. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia lub reklamacji Organizator niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej złożenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację.
    9. Termin rozpatrywania zgłoszenia lub reklamacji wynosi 30 dni od dnia wpływu do Organizatora. Jeżeli reklamacja wymagała uzupełnienia, termin liczony jest od dnia wpływu uzupełnienia reklamacji.
    10. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje składającego reklamację w formie pisemnej, wiadomości e-mail lub wiadomości SMS.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych
    1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Aplikacji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.
    2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi:
    a) drogą elektroniczną: ochronadanych@superpharm.pl lub
    b) korespondencyjnie na adres ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”).
    3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z Aplikacji, z uczestnictwem w Klubie LifeStyle, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
    4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
    5. Dane osobowe Użytkowników Aplikacji są przetwarzane w przypadku:
    a) rejestracji konta w Klubie LifeStyle, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
    b) marketingu bezpośredniego produktów własnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
    c) w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących podmiotów współpracujących z Administratorem oraz w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
    d) ewentualnej obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
    e) prowadzenia procesów reklamacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
    6. Dane osobowe przetwarzane w ramach Aplikacji będą przechowywane przez okres korzystania z niej. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji oraz usunięcie jej ze swojego urządzenia mobilnego nie ma wpływu na uczestnictwo w Klubie LifeStyle oraz wyrażone zgody. Szczegółowe informację na temat zasady funkcjonowania Klubu LifeStyle znajdują się w Regulaminie Klubu LifeStyle.
    7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje:
    a) prawo dostępu — prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
    b) prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
    c) prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
    d) prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
    e) prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.
    f) prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;
    g) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody - prawo do wycofania oświadczenia woli, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody;
    h) prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji niosących skutki prawne — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt;
    i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące regulacje prawne.
    8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Aplikacji, a w szczególności do realizacji zadań na rzecz członków Klubu LifeStyle.
    9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Niemniej takie działanie nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany wykorzystujemy do oceny niektórych informacji, w szczególności do prognozy Państwa osobistych preferencji zakupowych.
    10. Administrator zastrzega, iż dane dotyczące Użytkowników mogą być udostępnianie właściwym organom, które zgłoszą takie żądanie, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.
    11. Administrator dołoży najwyższych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem innych osób oraz przed ich zgubieniem/ zniszczeniem, poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§ 8. Postanowienia końcowe
    1. Usunięcie Aplikacji z Urządzenia mobilnego nie stanowi rezygnacji z uczestnictwa w Klubie LifeStyle. Uczestnik programu może zrezygnować z niego na zasadach opisanych w Regulaminie Klubu LifeStyle.
    2. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia Aplikacji w dowolnym momencie.
    3. We wszelkich sprawach związanych z niniejszym Regulaminem właściwe jest prawo polskie.
    4. W przypadku istotnych zmian w zapisach Regulaminu Organizator informuje Użytkowników na 14 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez zamieszczenie komunikatu w Aplikacji.
    5. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji na dotychczasowych zasadach.
    6. Pytania związane z Aplikacją prosimy kierować na adres: kontakt@superpharm.pl.
    7. Regulamin obowiązuje od dnia 16 października 2019 roku.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie