Zasady poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Klubu

 1. Warunki ogólne

  Organizatorzy Klubu dążąc do poszanowania ochrony prywatności Uczestników przedsięwzięli niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”).

 2. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa („Super-Pharm”).

 3. Cele przetwarzania danych osobowych

  Administrator danych osobowych, przetwarza dane w celu niezbędnym do realizacji programu lojalnościowego, tj. wykonania umowy zawartej z Państwem, tj. do: programu lojalnościowego Klub LifeStyle, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO.

  Państwa dane będziemy przetwarzać także:

  – w przypadku złożenia reklamacji z tytułu rękojmi – w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;
  – w przypadku złożenia reklamacji z tytułu gwarancji – w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Super-Pharm na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

  Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Super-Pharm, którym jest:

  – marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
  – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
  – prowadzenia procesów reklamacyjnych , zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

 4. Rodzaj przetwarzanych danych

  Wymagamy podania przez Państwo następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą umowę, a tym samym świadczyć Państwu usługę: imię i nazwisko, data urodzenia oraz numer telefonu. Jeśli nie przekażą Państwo tych danych osobowych, dołączenie do programu lojalnościowego nie będzie możliwe. Podanie dodatkowych danych w postaci: płci, adresu e-mail i adresu korespondencyjnego jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie dodatkowych danych nie ma wpływu na przystąpienie do programu.

 5. Komu udostępniane lub powierzane są dane

  Organizator przetwarza Państwa dane samodzielnie. Niemniej w celu realizacji programu lojalnościowego powierzamy Państwa dane Drogeriom partnerskim oraz dodatkowo korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług Serwisu klublifestyle.pl, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę sklepu, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają. Korzystamy także z pomocy partnerów, którzy wspierają Super-Pharm Poland Sp. z o. o. przy świadczeniu usług marketingowych. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe określonym partnerom marketingowym i reklamowym w celu wysyłania Państwu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez Super-Pharm.

 6. Zobowiązani jesteśmy zrealizować następujące Państwa prawa:

  – prawo dostępu — prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
  – prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
  – prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  – prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
  – prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.
  – prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;
  – prawo do cofnięcia wyrażonej zgody - prawo do wycofania oświadczenia woli, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody;
  – prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji niosących skutki prawne — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt;
  – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

  Z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące regulacje prawne.

 7. Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Państwem umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  – dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  – zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
  – statystycznych i archiwizacyjnych,

  nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy. Okres ten może zostać wydłużony, w innych przypadkach, przewidzianych przepisami prawa.

  Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

  W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Super-Pharm będzie przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Super-Pharm zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 8. Sposób przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Niemniej takie działanie nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany wykorzystujemy do oceny niektórych informacji, w szczególności do prognozy Państwa osobistych preferencji zakupowych.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie