REGULAMIN AKCJI „300 dodatkowych punktów za pierwsze logowanie w  aplikacji mobilnej Super-Pharm w dniach 01-16.11.2023 r.”

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48 (02-672 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512, REGON: 016317049, NIP: 5252175977, kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwana dalej „Super-Pharm” lub „Organizatorem”).
 2. Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w drogeriach Super-Pharm.
 3. W terminie wskazanym w punkcie 4 poniżej, Organizator przeprowadzi akcję promocyjną polegającą na przyznaniu dodatkowych 300 punktów w Klubie za pierwsze logowanie w nowej aplikacji mobilnej Super-Pharm (dalej: „Aplikacja”) w dniach 01.11.2023 r. - 16.11.2023 r. (dalej „Promocja”).
 4. Promocja obowiązuje w terminie 11.2023 r. - 16.11.2023 r.

2. Warunki Promocji

 1. Udział w Promocji może wziąć wyłącznie osoba będąca członkiem Klubu Super-Pharm (dalej: „Klubowicz”).
 2. Osoba niebędąca członkiem Klubu Super-Pharm może dołączyć do Klubu, zgodnie z Regulaminem Klubu dostępnym na stronie: https://www.superpharm.pl/klub/regulaminy, także w czasie trwania Promocji, a następnie skorzystać z Promocji.
 3. Warunkiem skorzystania z promocji jest:
  - pierwsze pobranie Aplikacji i pierwsze zalogowanie się do Aplikacji w dniach 01.11.2023 r. - 16.11.2023 r.
 4. Aplikacja dostępna jest w Google Play w przypadku urządzeń z systemem Android i App Store w przypadku urządzeń z systemem iOS.
 5. Promocja przeznaczona jest tylko dla Klubowiczów, którzy przed 01.11.2023 r. nie pobrali i nie zalogowali się do Aplikacji (dalej: „Uczestnik”).
 6. Punkty zostaną dodane na konto Uczestnika, który spełnił powyższe warunki, w terminie do 24.11.2023 r. do godz. 23:59.                             
 7. Każdy uczestnik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
 8. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Reklamacje

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją. Reklamację można zgłosić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@superpharm.pl, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja 300 dodatkowych punktów za pierwsze logowanie w nowej aplikacji mobilnej w dniach 01.- 16.11.2023 r.” albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail i numer karty Klubowicza oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane.
 2. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do Organizatora.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji odbywa się zgodnie z Regulaminem Klubu Super-Pharm oraz Zasadami poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Klubu, dostępnymi pod adresem: https://www.superpharm.pl/klub/regulaminy a także zgodnie z informacjami umieszczonymi w Drogeriach.

4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w drogeriach Super-Pharm oraz na stronie internetowej superpharm.pl.
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przebiegu Promocji spowodowane zdarzeniami, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 4. Zmiany Regulaminu, będą dokonywane w formie pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej superpharm.pl.