REGULAMIN AKCJI „Dni LifeStyle 27.02-03.03.2020”

1.     Postanowienia ogólne

1)      Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (02-672 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512, REGON: 016317049, NIP: 5252175977, kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwana dalej „Super-Pharm” lub „Organizatorem”).

2)      Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w drogeriach Super-Pharm.

3)      W terminie wskazanym w punkcie 4 poniżej, Organizator przeprowadzi akcję promocyjną polegającą na sprzedaży w cenach promocyjnych wybranych produktów oferowanych w drogeriach Super-Pharm (dalej „Promocja”). Lista produktów objętych Promocją dostępna jest w gazetce „Dni LifeStyle 27.02-03.03.2020”, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: „Gazetka”), dostępnej na stronie: https://www.superpharm.pl/dni-lifestyle.html oraz w drogeriach Super-Pharm.

4)      Promocja obowiązuje w terminie 27.02-03.03.2020 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją, z zastrzeżeniem, że  wybrane produkty objęte Promocją są oferowane w cenach promocyjnych jedynie w ściśle określonych dniach obowiązywania Promocji. Terminy obowiązywania Promocji na poszczególne produkty określone są w Gazetce.

5)      Promocja obowiązuje w drogeriach Super-Pharm na terenie Polski, z zastrzeżeniem postanowień punktu 7 poniżej, oraz w drogerii internetowej Super-Pharm na stronie www.superpharm.pl .

6)      Promocja nie obowiązuje w aptekach Super-Pharm.

7)      W drogerii Super-Pharm zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Targowej 68 dostępny jest wybrany asortyment objęty Promocją.

 

2.     Warunki Promocji

1)    Udział w Promocji może wziąć wyłącznie osoba będąca członkiem Klubu LifeStyle, z wyłączeniem ofert „Hot 5” i „3 Maxi Okazje" opisanych na 12 stronie Gazetki, z których mogą skorzystać także osoby fizyczne niebędące członkami Klubu  LifeStyle (dalej: „Uczestnik”).

2)    Osoba niebędąca członkiem Klubu LifeStyle (dalej: Klub) może dołączyć do Klubu,, zgodnie z Regulaminem Klubu dostępnym na stronie: www.superpharm.pl/lifestyle, także w czasie trwania Promocji, a następnie skorzystać z Promocji.

 

3)    Warunkiem skorzystania z Promocji (z wyłączeniem ofert „Hot 5” i „3 Maxi Okazje”) jest:

– podczas zakupów w drogerii stacjonarnej: okazanie aktywnej karty LifeStyle lub podanie danych przypisanych do konta LifeStyle umożliwiających identyfikację, przy kasie, przed rozpoczęciem skanowania produktów;

– podczas zakupów w drogerii internetowej Super-Pharm: połączenie konta LifeStyle z kontem w drogerii internetowej Super-Pharm przed zakończeniem transakcji.

4)    Rabat na produkty objęte Promocją naliczany jest od cen regularnych.

5)    Podczas Akcji obowiązuje limit zakupowy (ilościowy) produktów objętych Promocją, przypadających na jednego Uczestnika, niezależnie od liczby transakcji dokonanych przez Uczestnika w trakcie obowiązywania Akcji. Limit wynosi: 

a)     6 zestawów produktów w przypadku promocji „1+1 za 1 grosz” i „3+1 za 1 grosz”;

b)    6 sztuk produktów – w przypadku pozostałych produktów oferowanych w Promocji, z wyłączeniem produktów z oferty „3 Maxi Okazje”, o czym mowa w punkcie 7 poniżej.

6)    W przypadku zakupienia produktów w ilości przekraczającej limit, kolejne produkty zakupione ponad limit zostaną sprzedane w cenach regularnych.

7)    W okresie obowiązywania Promocji w ramach oferty „3 Maxi Okazje” Uczestnik może kupić po 1 sztuce każdego z 3 produktów w promocyjnych cenach oznaczonych jako „3 Maxi Okazje” na 12 stronie Gazetki, pod warunkiem dokonania w okresie obowiązywania Promocji zakupu podczas jednej transakcji (na jednym paragonie) na kwotę min. 29,99 zł. Przy zakupach za kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty 29,99 zł, Uczestnik ma możliwość zakupu kolejnych sztuk produktów z oferty „3 Maxi Okazje” na zasadach podanych powyżej. Paragony nie ulegają sumowaniu.

8)    W przypadku zwrotu produktów zakupionych w promocji „1+1 za 1 grosz” i „3+1 za 1 grosz”, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu całego zestawu promocyjnego, w tym produktów uprawniających do zakupu produktu za 1 grosz.

9)    Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych (np. opakowań zawierających produkt-prezent), produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach (np. 400 ml w cenie 300 ml) i mini produktów.

10) Promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi w tym czasie promocjami i kuponami.

11) W czasie trwania Promocji nie obowiązuje formularz Promocyjnej Ceny Gwarantowanej (PCG).

12) Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

3.     Oferta dodatkowa

1)    Każdy Uczestnik dokonując dwukrotnie zakupów (na dwóch paragonach) w czasie trwania Promocji za minimum 100 zł każdy otrzyma dodatkowo jednorazowo 200 punktów LifeStyle na swoje konto (zwany dalej „Dodatkowe 200 punktów”).

2)    Dodatkowe 200 punktów zostanie dodane na konta Uczestników Promocji w terminie do 06.03.2020 do godz. 24:00.

3)    Uczestnik może skorzystać z oferty Dodatkowe 200 punktów tylko raz w czasie trwania Promocji, niezależnie od ilości dokonanych transakcji.

4)    W przypadku zwrotu produktów z transakcji uprawniającej do uzyskania Dodatkowych 200 punktów, który obniży wartości jednego lub obu transakcji do kwoty poniżej 100zł, Uczestnikowi zostanie odjęte 200 punktów LifeStyle z konta.

 

4.     Reklamacje

1)    Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją. Reklamację można zgłosić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@superpharm.pl, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja Dni LifeStyle 27.02-03.03.2020”, albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail i numer karty LifeStyle (o ile Uczestnik ją posiada) oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane.

2)    Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do Organizatora.

3)    Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji odbywa się zgodnie z Regulaminem Klubu LifeStyle oraz Zasadami poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Klubu, dostępnymi pod adresem: https://www.superpharm.pl/lifestyle/terms a także zgodnie z informacjami umieszczonymi w Drogeriach.

 

5.     Postanowienia końcowe

1)    Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w drogeriach Super-Pharm oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl.

2)    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przebiegu Promocji spowodowane zdarzeniami,  których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3)    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

4)    Zmiany Regulaminu, będą dokonywane w formie pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili jej publikacji na ww. stronie internetowej.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie