REGULAMIN AKCJI

„Oblicze Piękna I edycja 14.06 - 11.07.2018”

1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512, NIP 525-21-75-977, REGON 016317049, kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwany dalej „Super-Pharm” lub „Organizatorem”).

  Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymiprzepisami prawa.

 2. W terminie wskazanym w punkcie 1.4RegulaminuOrganizator przeprowadzi akcjępromocyjną polegającą na sprzedaży w cenach promocyjnych wybranych produktów oferowanych w sieci sklepów Organizatora (dalej „Promocja”). Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w punktach sprzedaży Organizatora.
 3. Promocja obowiązuje we wszystkich drogeriach Super-Pharm na terenie Polski. Promocja nie dotyczy aptek Super-Pharm.
 4. Promocja obowiązuje w terminie od dnia 14.06.2018 do dnia 27.06.2018 lub do wyczerpania zapasów produktówobjętych Promocją.
 5. Produkty objęte Promocją będą dostępne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, ale nie dłużej niż do wyczerpania zapasów danego produktu objętego Promocją.

2. Warunki Promocji

 1. Do udziału w Promocji jest uprawniony każdy Klient drogerii Super-Pharm, który wyrazigotowość wzięcia w niej udziału i nabędzie określony produkt biorący udział w Promocji w czasie jej trwania (dalej „Uczestnik”).
 2. Promocja obowiązuje w terminie wskazanym w pkt. 1.4lub do wyczerpania zapasów.

  Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, opakowań o powiększonych pojemnościach, mini produktów. Promocjanie łączy się z innymi promocjami i kuponami rabatowymi.

 3. Limit zakupowy przypadający na jednego Uczestnika wynosi max. 6 produktów promocyjnych. Limit zakupowy jest ustawiony automatycznie i obowiązuje przez całyokres Promocji, niezależnie od miejsca dokonania zakupu oraz czasu dokonania zakupów oraz ilości transakcji dokonanych przez Uczestnika w trakcie obowiązywania Promocji. W przypadku zakupienia większej ilości niż 6 sztuk produktów/zestawów promocyjnych objętych Promocją, kolejne produkty zostaną naliczone w cenach regularnych.
 4. Organizator zastrzegasobie prawo do zmian w ofercie i limitowania ilości zakupu produktów objętych promocją.
 5. Rabat na produkty objęte Promocjąnaliczany jest od cen regularnych.
 6. W okresie obowiązywania Promocji Uczestnik ma możliwośćskorzystania ze specjalnej promocji określanej jako „Maxi Okazja”,tj.zakupu jednegoproduktu Bioderma Photoderm Max ochronny krem do skóry suchej SPF50+, 40 ml lub Bioderma Photoderm Anti-Age krem opóźniający efekty starzenia się skóry SPF30 30 ml w promocyjnej cenie 18,99zł. Warunkiem skorzystania z oferty jest zakupdwóch dowolnych produktów w drogerii Super-Pharm na jednym paragonie (paragony nie ulegająsumowaniu). Przy wielokrotności zakupu dwóch dowolnych produktów możliwy jest zakup kolejnego produktu z „Maxi Okazji” w promocyjnej cenie.
 7. W czasie trwania Promocji nie obowiązuje formularz PromocyjnejCeny Gwarantowanej (PCG).

3. Reklamacje

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją„Oblicze Piękna”. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznejpoprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@superpharm.pl,wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja FolderKosmetyczny Oblicze Piękna” 14.06-27.06.2018” albow formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mailoraz przyczynę reklamacji wraz z jejuzasadnienie. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jestw drogeriach orazna stronie internetowej: superpharm.pl
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. Wszelkie zmiany Regulaminu, będą dokonywane w drodze pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora, w drogeriach Super-Pharm oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl. Zmiana Regulaminu obowiązuje z dniem jej publikacji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w tym również w czasie trwania Promocji.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje do dnia 27.06.2018 roku.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie