REGULAMIN AKCJI

„Ostatni Dzwonek”

Promocja ważna w dniach 28.06-31.12.2018

1. Zasady ogólne

1.1. Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512 (zwany dalej „Super-Pharm” i/lub „Organizatorem”).
1.2. Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. W terminie wskazanym w punkcie 1.5 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną. Przedmiotem promocji „OSTATNI DZWONEK” są wybrane produkty w sklepach Organizatora w cenach obniżonych do 80%, które to produkty będą wskazane na terenie danego Sklepu. Produkty objęte promocją znajdują się w specjalnie oznakowanych strefach w drogeriach i perfumeriach Super-Pharm. Szczegółowa lista produktów objętych promocją dostępna jest u pracowników każdego sklepu. Warunkiem otrzymania rabatu jest zakup przecenionego asortymentu.
1.4. Promocja obowiązuje we wszystkich drogeriach i perfumeriach Super-Pharm na terenie Polski, różni się dostępnością asortymentu wyprzedażowego w poszczególnych drogeriach. Promocje nie łączą się.
Promocja nie obowiązuje w sklepie online.
1.5. Promocja obowiązuje w dniach 28.06-31.12.2018 lub do wyczerpania zapasów asortymentu objętych promocją „OSTATNI DZWONEK”

2. Warunki akcji
2.1. Do udziału w Promocji jest uprawniony każdy Klient drogerii Super-Pharm, który wyrazi gotowość wzięcia w niej udziału i nabędzie określony produkt biorący udział w Promocji w czasie jej trwania (dalej „Uczestnik”).
2.2. Promocja obowiązuje w terminie wskazanym w pkt. 1.5. lub do wyczerpania zapasów.
2.3. Limit zakupowy przypadający na jednego Uczestnika wynosi max. 6 produktów promocyjnych.
2.4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.

3. Reklamacje
3.1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z akcją promocyjną. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres bok@superpharm.pl wpisując w tytule wiadomości „OSTATNI DZWONEK” albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamację można wnieść w okresie trwania akcji oraz w okresie 7 (siedmiu) dni od dnia jego zakończenia.
3.2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane.
3.3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

4. Postanowienia końcowe.
4.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach biorących udział w akcji promocyjnej, na stronie WWW Organizatora oraz siedzibie Organizatora.
4.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. Wszelkie zmiany Regulaminu, będą dokonywane w drodze pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora, w drogeriach Super-Pharm oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl. Zmiana Regulaminu obowiązuje z dniem jej publikacji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w tym również w czasie trwania Promocji.
4.3. lista produktów objętych promocją „OSTATNI DZWONEK” stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
4.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje do 31.12.2018

Załączniki do pobrania

Lista produktów objętych promocją

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie