REGULAMIN AKCJI „Szalony wtorek” prowadzonej w wybrane wtorki

1.     Postanowienia ogólne

1)      Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (02-672 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512, REGON: 016317049, NIP: 5252175977, kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwana dalej „Super-Pharm” lub „Organizatorem”).

2)      Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w drogeriach Super-Pharm.

3)      W wybrane dni opisane w punkcie 4 poniżej, Organizator przeprowadzi akcję promocyjną polegającą na sprzedaży z rabatem 20% produktów oferowanych w drogeriach Super-Pharm (dalej „Promocja”).

4)      Promocja obowiązuje w wybrane wtorki. Dni obowiązywania promocji ogłaszane będą każdorazowo w miejscu sprzedaży oraz na stronie superpharm.pl najpóźniej w dniu akcji.

5)      Promocja obowiązuje w drogeriach Super-Pharm na terenie Polski oraz w drogerii internetowej Super-Pharm na stronie www.superpharm.pl .

6)      Promocja nie obowiązuje w aptekach Super-Pharm.

 

2.     Warunki Promocji

1)    Udział w Promocji może wziąć wyłącznie osoba będąca członkiem Klubu LifeStyle (dalej: „Uczestnik”).

2)    Osoba niebędąca członkiem Klubu LifeStyle (dalej: Klub) może dołączyć do Klubu, zgodnie z Regulaminem Klubu dostępnym na stronie: www.superpharm.pl/lifestyle, także w czasie trwania Promocji, a następnie skorzystać z Promocji.

3)    Warunkiem skorzystania z Promocji jest:

– podczas zakupów w drogerii stacjonarnej: okazanie aktywnej karty LifeStyle lub podanie danych przypisanych do konta LifeStyle umożliwiających identyfikację, przy kasie, przed rozpoczęciem skanowania produktów;

– podczas zakupów w drogerii internetowej Super-Pharm: połączenie konta LifeStyle z kontem w drogerii internetowej Super-Pharm przed zakończeniem transakcji.

4)    Promocja nie obejmuje mlek modyfikowanych dla dzieci, produktów dla sportowców marki Olimp, kart podarunkowych, gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, opakowań o powiększonych pojemnościach i miniproduktów. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i kuponami. Rabat naliczany od cen regularnych.

5)    W ramach promocji obwiązuje limit zakupowy (ilościowy) na jednego klienta wynoszący 10 sztuk, niezależnie od liczby transakcji dokonanych przez Uczestnika w trakcie obowiązywania Akcji.

6)    W przypadku zakupienia produktów w ilości przekraczającej limit, kolejne produkty zakupione ponad limit zostaną sprzedane w cenach regularnych.

7)    W czasie trwania Promocji nie obowiązuje formularz Promocyjnej Ceny Gwarantowanej (PCG).

8)    Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

3.     Reklamacje

1)    Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją. Reklamację można zgłosić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@superpharm.pl, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja Szalony wtorek”, albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail i numer karty LifeStyle oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane.

2)    Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do Organizatora.

3)    Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji odbywa się zgodnie z Regulaminem Klubu LifeStyle oraz Zasadami poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Klubu, dostępnymi pod adresem: https://www.superpharm.pl/lifestyle/terms a także zgodnie z informacjami umieszczonymi w Drogeriach.

 

4.     Postanowienia końcowe

1)    Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w drogeriach Super-Pharm oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl.

2)    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przebiegu Promocji spowodowane zdarzeniami,  których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3)    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

4)    Zmiany Regulaminu, będą dokonywane w formie pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili jej publikacji na ww. stronie internetowej.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie