REGULAMIN AKCJI

Promocja czekoladki Merci 6,99 zł / kawa Jacobs 9,99 zł

1. Zasady ogólne
1.1. Organizatorem akcji jest Super-Pharm Holding Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000753181, NIP 5213842837, REGON 381581504, kapitał zakładowy w wysokości 5000.00 zł (zwana dalej „Super-Pharm”).
1.2. Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. W terminie wskazanym w punkcie 1.5. Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną (zwana dalej: „Promocja”) mającą na celu uatrakcyjnienie zakupów w drogeriach Super-Pharm.
1.4. Mechanizm promocji: „Promocja Merci za 6,99 zł. lub/ i Kawa Jacobs za 9,99 zł.
- Zakup czekoladek Merci 250g lub kawy Jacobs Kronung 500g w promocyjnej cenie przysługuje każdemu Uczestnikowi, który zrobi zakupy w drogerii Super-Pharm w Poznaniu lub Wrocławiu za min 14,99 zł
- Promocyjna cena czekoladek Merci 250 g. to 6,99 zł
- Promocyjna cena kawy Jacobs Kronung 500 g. to 9,99 zł
- Przy wielokrotności kwoty 14,99 zł możliwy jest zakup kolejnych produktów na zasadach Promocji tu opisanej.
1.5. Promocja obowiązuje w stacjonarnych drogeriach i perfumeriach Super-Pharm na terenie Wrocławia i Poznania. Promocja nie dotyczy aptek Super-Pharm. Nie dotyczy sklepu online.

Promocja w Poznaniu dotyczy drogerii:
Super-Pharm King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156;
Super-Pharm Stary Browar Poznań, ul. Półwiejska 42, pasaż 0 lokal 232;
Super-Pharm Malta Poznań, ul. Maltańska 1;
Super-Pharm Poznań City Center, ul. Stanisława Matyi 2;
Super-Pharm Posnania, ul. Pleszewska 1

Promocja we Wrocławiu dotyczy drogerii:
Super-Pharm Magnolia Park, ul. Legnicka 58;
Super-Pharm Młyn, ul. Krzywoustego 110;v Super-Pharm Ul. Szewska 8;
Super-Pharm Ul. Ruska 51;
Super-Pharm Pasaż Grunwaldzki, Plac Grunwaldzki 22

Akcja promocyjna obowiązuje od 24.01.2019 do 06.02.2019 lub do wyczerpania asortymentu.

2. Warunki akcji
2.1. Do udziału w Promocji jest uprawniony każdy Klient drogerii Super-Pharm w Poznaniu lub Wrocławiu, który wyrazi gotowość wzięcia udziału w Promocji i nabędzie określone produkty biorące udział w Promocji w czasie jej trwania (dalej „Uczestnik”).

3. Reklamacje
3.1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z akcją promocyjną. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres bok@superpharm.pl wpisując w tytule wiadomości: „Reklamacja do akcji: „Promocja czekoladki Merci 6,99 zł / kawa Jacobs 9,99 zł.” albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
3.2. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą w przypadku wskazania adresu korespondencyjnego.

4. Postanowienia końcowe
4.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniach 24.01-06.02.2019 r.
4.2. Niniejszy regulamin dostępny jest w punktach biorących udział w akcji promocyjnej,
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w tym również w czasie trwania Promocji.
4.4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie