Regulamin konkursu Bourjois

„Piękne podróże we francuskim stylu”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Piękne podróże we francuskim stylu”
2. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu Facebook na profilu drogerii Super-Pharm Poland.
3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
4. Organizatorem Konkursu jest Rets Lech Borek z siedzibą w Warszawie, ul. Kierbedzia 4 lok. 112 , 00-728 Warszawa, posługującym się numerem NIP: 586-165-31-89, REGON: 015612183 (zwany dalej „Rets”). Organizator działa na zlecenie Coty Polska Sp. z o.o. (dalej: „COTY”).
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest COTY Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000027110, (zwana dalej „COTY”). Nagrody wydawane są w imieniu COTY przez Rets.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie firmowej Super-Pharm Poland na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/super.pharm/ 7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.06.2018 w momencie publikacji postu konkursowego i kończy w dniu 11.07.2018 o godzinie 23:59.
8. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Nadawcą informacji wysyłanych do Uczestników jest wyłącznie Rets, a nie serwis Facebook. Rets zobowiązuje się zwolnić serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu, w szczególności z ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez Uczestników Konkursu w stosunku do serwisu Facebook.

II. DEFINICJE
Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte: - Fan Page – strona firmowa Super-Pharm Poland w serwisie Facebook https://www.facebook.com/super.pharm/
- Fan – osoba, która jest obserwatorem konta firmowego Super-Pharm Poland w serwisie Facebook.
- Wall – tablica na Fan Page Super-Pharm Poland.
- Post – standardowa jednorazowa publikacja na Wallu.
- Odpowiedź na zadanie konkursowe – opublikowanie przez Uczestnika opisu w komentarzu pod postem konkursowym, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie jest jednym z warunków wzięcia udziału w Konkursie. Ocena opisów stanowić będzie podstawę do wskazania przez Komisję Konkursową Zwycięzców Konkursu.
- Konkurs – niniejszy konkurs, w którym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród Uczestników zostaną wskazani Zwycięzcy Konkursu.
- Komisja Konkursowa – komisja składająca się z przedstawicieli COTY, stworzona na potrzeby wyłonienia Zwycięzców Konkursu.
- Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca profil na Facebook, zgodny z regulaminem serwisu, która wzięła udział w Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.
- Zwycięzca Konkursu – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony do otrzymania nagrody.
- Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.
- Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu.
- Dowód zakupu – paragon dokumentujący zakup przez Uczestnika w jednym ze sklepów Super-Pharm znajdujących się na terytorium Polski, w okresie trwania Konkursu co najmniej dwóch dowolnych kosmetyków marki Bourjois.
- Oświadczenie – formularz, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wysyłany do Zwycięzcy zwrotnie na prywatny adres e-mail, który Zwycięzca dobrowolnie wypełnia i podpisuje, a następnie odsyła do Organizatora. Formularz zawiera między innymi:
a) imię i nazwisko zwycięzcy, adres do wysyłki nagrody, adres właściwego Urzędu Skarbowego,
b) zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie w przypadku osoby niepełnoletniej,
c) zobowiązanie do przeniesienia na COTY majątkowych praw autorskich do 
odpowiedzi na zadanie konkursowe, jak i niewykonywania autorskich praw osobistych do odpowiedzi na zadanie konkursowe, na zasadach i w zakresie określonym w oświadczeniu, za wynagrodzeniem w postaci Nagrody.
Oświadczenie wraz z kopią dowodu zakupu powinno zostać doręczone do Rets przed wydaniem Nagrody. Prawidłowe wypełnienie Oświadczenia i jego doręczenie do Rets warunkuje wydanie Nagrody.
- COTY – COTY Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34 A, 02-672 Warszawa.
- Organizator – Rets Lech Borek, ul. Kierbedzia 4 lok. 112 , 00-728 Warszawa.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.06.2018 r. w momencie publikacji posta konkursowego.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
3. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna. W przypadku osób niepełnoletnich, mogą one być uczestnikiem Konkursu, pod warunkiem pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie.
4. Uczestnik Konkursu powinien:
- posiadać stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiadać konto w serwisie społecznościowym Facebook, zgodne z regulaminem serwisu.
- dokonać zakupu w jednym ze sklepów sieci Super-Pharm znajdującego się na terytorium Polski, w okresie trwania Konkursu dwóch dowolnych kosmetyków marki Bourjois i zachować paragon.
5. Konkurs zostanie ogłoszony w postaci posta na fanpage’u Super Pharm (https://www.facebook.com/super.pharm/).
6. Aby wziąć udział w konkursie „Piękne podróże we francuskim stylu”, należy dokonać zakupu w jednym ze sklepów sieci Super-Pharm znajdującego się na terytorium Polski, w okresie trwania Konkursu dwóch dowolnych kosmetyków marki Bourjois, zachować paragon i odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Jakie kosmetyki Bourjois zabrałabyś na bezludną wyspę i dlaczego właśnie te?” w komentarzu pod postem konkursowym umieszczonym na stronie firmowej Super-Pharm na Facebook www.facebook.com/super.pharm
7. W przypadku, gdy Odpowiedź stanowi fotografię lub nagranie video, wówczas może zawierać wyłącznie wizerunek Uczestnika. Uczestnik gwarantuje powyższe zgłaszając Odpowiedź do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika w przypadku, gdy Odpowiedź zawiera wizerunek także innych osób niż sam Uczestnik, co stanowi naruszenie prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku.
8. Odpowiedź na pytanie konkursowe będzie poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wskazania Zwycięzców.
9. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w ust. 4 i 6 powyżej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy COTY, oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że odpowiedź na zadanie konkursowe powinna spełniać poniższe warunki:
-powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
- nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,
- nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących COTY, w tym nie może zawierać adresów stron internetowych,
-nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich (majątkowych i osobistych). 12. Organizator może wykluczyć oraz usunąć zgłoszenie Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie w przypadku naruszenia pkt. III. ust. 10

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Coty Polska sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul Domaniewskiej 34A. Organizator, Rets Lech Borek z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 5B/29, jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.
2. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe uczestników konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz wysyłki Nagrody w celach związanych z realizacją konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
3. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie COTY, w szczególności, Lechowi Borek prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Rets Lech Borek, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Facebook oraz wizerunku, w przypadku gdy Odpowiedzią jest fotografia zawierająca wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko oraz adres do wysyłki Nagrody. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem Okresu Trwania Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich praca konkursowa zawierała wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu, w związku z udzieloną licencją. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
7. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie Danych Osobowych do udziału w konkursie jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania Nagrody.

V. NAGRODY
1. Z tytułu udziału w Konkursie i po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy mają szansę zdobyć Nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Do wygrania w konkursie jest łącznie 20 (dwadzieścia) zestawów Nagród. Zestaw Nagród to: 1 (walizka) kabinowa twarda Voyager marki Puccini o wartości 499 zł brutto, kosmetyczka marki Bourjois o wartości 40 zł brutto wraz z zestawem kosmetyków marki Bourjois: szminka Rouge Edition Velvet 005 o wartości 54,99 zł brutto, tusz Volume Reveal o wartości 55,99 zł brutto, róż Duo Blush 01 o wartości 54,99 zł brutto, baza pod podkład Healthy Mix o wartości 52,99 zł brutto i krem Healthy Mix BB 01 o wartości 52,99 zł brutto. Łączna wartość zestawu to 810,95 zł brutto każdy oraz dodatkowa nagroda pieniężna do Nagrody nie podlegająca wypłacie w wysokości 90,10 zł, która zostanie potrącona przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku od Nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
4. Zwycięzca stosownie do pkt VIII ust. 6 Regulaminu traci prawo do Nagrody w przypadku nieodebrania jej w terminie.
5. Jeden Uczestnik może otrzymać w Konkursie maksymalnie jedną Nagrodę.

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Spośród zamieszczonych odpowiedzi do zadania konkursowego Komisja Konkursowa po zakończeniu konkursu wybierze 20 (dwadzieścia) odpowiedzi na zadanie konkursowe, których autorom zostaną przyznane Nagrody.
Kryteriami wyboru zwycięskich odpowiedzi konkursowych branymi pod uwagę przez Komisję Konkursową do wyłonienia Zwycięzców są: kreatywność, oryginalność oraz zgodność z zadaniem konkursowym.
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt IX Regulaminu.

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
1. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana w komentarzu pod postem konkursowym w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Każdy ze Zwycięzców w terminie 4 (czterech) dni kalendarzowych od daty publikacji listy Zwycięzców, powinien przesłać prywatną wiadomość do profilu Rets w serwisie Facebook https://facebook.com/rets.agencja/ w której to wiadomości poda swój adres e-mail do korespondencji związanej z Konkursem, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. W terminie 5 dni roboczych od otrzymania przez profil Rets w/w wiadomości, Zwycięzca otrzyma wiadomość na podany adres e-mail zawierającą Oświadczenie. Oświadczenie należy wypełnić, podpisać oraz przesłać jego skan lub czytelne zdjęcie wraz ze skanem lub czytelnym zdjęciem dowodu zakupu dwóch dowolnych kosmetyków marki Bourjois w jednym ze sklepów sieci Super-Pharm w terminie trwania konkursu, na adres mailowy: konkurs@rets.pl w terminie 4 (czterech) dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości od Rets. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku:
- niewysłania wiadomości prywatnej do profilu Rets zawierającej adres e-mail Zwycięzcy w ciągu 4 dni kalendarzowych od momentu publikacji listy Zwycięzców pod postem konkursowym - nieotrzymania przez Rets wiadomości e-mail z załączonym skanem lub czytelnym zdjęciem prawidłowo wypełnionego Oświadczenia oraz skanem lub czytelnym zdjęciem dowodu zakupu lub przesłania ich z naruszeniem terminów, o których mowa w ust. 2 powyżej,
- niepodania w formularzu Oświadczenia wszystkich Danych Osobowych lub zgody rodziców lub opiekunów prawnych (jeśli jest wymagana),
- wykluczenia go z udziału w konkursie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie,
- nieodebrania przesyłki z Nagrodą (w sytuacji, gdy paczka z nagrodą wróci do Rets, nie zostanie ponownie wysłana do Zwycięzcy),

VIII. WYDANIE NAGRÓD
1. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane przez Rets w imieniu COTY i wysłane Zwycięzcom pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych.
2. Nagrody zostaną wysłane kurierem lub Pocztą Polską na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę w wiadomości prywatnej w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Rets Oświadczenia, o którym mowa w par.7 ust.2.
3. Rets ponosi koszty wysyłki Nagród przyznanych w Konkursie.
4. Każdy ze Zwycięzców może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji

o Nagrodzie przesłać wiadomość o odmowie przyjęcia Nagrody. Wiadomość należy przesłać na adres mailowy: konkurs@rets.pl.
5. COTY działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody nabywa własność egzemplarza oraz całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych treści, dzieł powstałych w związku z realizacją Odpowiedzi na zadanie konkursowe, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 - t.j.).
6. Nieodebranie Nagrody w terminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością COTY. Rets nie jest zobowiązana do ponownego wysyłania Nagrody, która nie została doręczona laureatowi z innych przyczyn niż leżące po stronie Rets.
7. Rets nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Rets nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody.

IX. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres: Rets, ul. Kierbedzia 4 lok. 112, 00-728 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, jednak nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia opublikowania listy zwycięzców. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Na rozpatrzenie reklamacji Rets ma 30 (trzydzieści) dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Rets pisemnie powiadomi Uczestnika Konkursu w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Uczestnikowi w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji przysługuje prawo odwołania się do Sądu powszechnego.
5. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości Nagrody, do której jest on uprawniony, jak również do zgodnego z Regulaminem przeprowadzenia Konkursu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Facebook oraz na www Super-Pharm. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004, Nr 4, poz. 27.z późn. zm.) ani w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie