REGULAMIN AKCJI „Dni LifeStyle 24-30.10.2019”

  1. 1.     Postanowienia ogólne

1)      Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (02-672 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512, REGON: 016317049, NIP: 5252175977, kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwana dalej „Super-Pharm” lub „Organizatorem”).

2)      Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w drogeriach Super-Pharm.

3)      W terminie wskazanym w punkcie 4 poniżej, Organizator przeprowadzi akcję promocyjną polegającą na sprzedaży w cenach promocyjnych wybranych produktów oferowanych w drogeriach Super-Pharm (dalej „Promocja”). Lista produktów objętych Promocją dostępna jest w ulotce „Dni LifeStyle 24-30.10.2019”, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: „Ulotka”), dostępnej na stronie: www.superpharm.pl oraz w drogeriach Super-Pharm.

4)      Promocja obowiązuje w terminie 24-30.10.2019 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją, z zastrzeżeniem, że  wybrane produkty objęte Promocją są oferowane w cenach promocyjnych jedynie w ściśle określonych dniach obowiązywania Promocji. Terminy obowiązywania Promocji na poszczególne produkty określone są w Ulotce.

5)      Promocja obowiązuje w drogeriach Super-Pharm na terenie Polski, z zastrzeżeniem postanowień punktu 7 poniżej, oraz w drogerii internetowej Super-Pharm na stronie www.superpharm.pl.

 

6)      Promocja nie obowiązuje w aptekach Super-Pharm.

7)      Promocja „Wszystkie perfumy 1+1 za 50% ceny z kartą LifeStyle” nie obowiązuje w drogerii Super-Pharm zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Targowej 68.

 

  1. 2.     Warunki Promocji

1)    Udział w Promocji może wziąć wyłącznie osoba będąca członkiem Klubu LifeStyle, z wyłączeniem ofert „Hot 5” i „3 Maxi Okazje" opisanych na 12 stronie Ulotki, z których mogą skorzystać także osoby fizyczne niebędące członkami Klubu  LifeStyle (dalej: „Uczestnik”).

2)    Osoba niebędąca członkiem Klubu LifeStyle (dalej: Klub) może dołączyć do Klubu,, zgodnie z Regulaminem Klubu dostępnym na stronie: www.superpharm.pl/lifestyle, , także w czasie trwania Promocji, a następnie  skorzystać z Promocji.

3)    Warunkiem skorzystania z Promocji (z wyłączeniem ofert „Hot 5” i „3 Maxi Okazje”) jest:

– podczas zakupów w drogerii stacjonarnej: okazanie aktywnej karty LifeStyle lub podanie danych przypisanych do konta LifeStyle umożliwiających identyfikację, przy kasie, przed rozpoczęciem skanowania produktów;

– podczas zakupów w drogerii internetowej Super-Pharm: połączenie konta LifeStyle z kontem w drogerii internetowej Super-Pharm oraz pobranie aplikacji mobilnej LifeStyle by Super-Pharm i zalogowanie się do konta LifeStyle poprzez aplikację  przed zakończeniem transakcji. Organizator uprzedza, że osoba, która pobierze aplikację w czasie trwania Promocji będzie mogła skorzystać z Promocji dopiero po około 1 godzinie od momentu zalogowania się na konto LifeStyle poprzez aplikację..

4)    Rabat na produkty objęte Promocją naliczany jest od cen regularnych, z wyłączeniem oferty: „Wszystkie perfumy 1+1 za 50% ceny z kartą LifeStyle”, w której rabat na produkty naliczany jest także od cen promocyjnych.

5)    Promocja „Wszystkie perfumy 1+1 za 50% ceny z kartą LifeStyle” nie dotyczy perfum będących przedmiotem wyprzedaży.

6)    Promocja „1+1 za 1 grosz” dotyczy wyłącznie produktów tej samej marki. Przy zakupie dwóch produktów tej samej marki, drugi, tańszy produkt Uczestnik może kupić w cenie 1 gr. Marki, których dotyczy ww. promocja, wskazane są na stronie 7 Ulotki.

7)    Promocja „3+1 za 1 grosz” dotyczy wyłącznie produktów tej samej marki. Przy zakupie czterech produktów tej samej marki, czwarty, najtańszy produkt Uczestnik może kupić w cenie 1 gr. Marka, której dotyczy ww. promocja, wskazana jest na stronie 9 Ulotki.

8)    Podczas Akcji obowiązuje limit zakupowy (ilościowy) produktów objętych Promocją, przypadających na jednego Uczestnika, niezależnie od liczby transakcji dokonanych przez Uczestnika w trakcie obowiązywania Akcji. Limit wynosi: 

a)     6 zestawów produktów w przypadku promocji „1+1 za 1 grosz”  i „3+1 za 1 grosz”;

b)    3 zestawy produktów w przypadku promocji: „wszystkie perfumy 1+1 za 50% ceny z kartą LifeStyle”

c)     6 sztuk produktów – w przypadku pozostałych produktów oferowanych w Promocji, z wyłączeniem produktów z oferty „3 Maxi Okazje”, o czym mowa w punkcie 10 poniżej.

9)    W przypadku zakupienia produktów w ilości przekraczającej limit, kolejne produkty zakupione ponad limit zostaną sprzedane w cenach regularnych.

10) W okresie obowiązywania Promocji w ramach oferty „3 Maxi Okazje” Uczestnik może kupić po 1 sztuce każdego z 3 produktów w promocyjnych cenach oznaczonych jako „3 Maxi Okazje” na 12 stronie Ulotki, pod warunkiem dokonania w okresie obowiązywania Promocji zakupu podczas jednej transakcji (na jednym paragonie) na kwotę min. 29,99 zł. Przy zakupach za kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty 29,99 zł, Uczestnik ma możliwość zakupu kolejnych sztuk produktów z oferty „3 Maxi Okazje” na zasadach podanych powyżej. Paragony nie ulegają sumowaniu.

11) W przypadku zwrotu produktów zakupionych w promocji „1+1 za 50% ceny”,  „1+1 za 1 grosz”  i „3+1 za 1 grosz”, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu całego zestawu promocyjnego, w tym produktów uprawniających do zakupu produktu za 50% ceny lub za 1 grosz.

12) Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych (np. opakowań zawierających produkt-prezent), produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach (np. 400 ml w cenie 300 ml) i mini produktów.

13) Promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi w tym czasie promocjami i kuponami.

14) W czasie trwania Promocji nie obowiązuje formularz Promocyjnej Ceny Gwarantowanej (PCG).

15) Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

  1. 3.     Reklamacje

1)    Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją. Reklamację można zgłosić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@superpharm.pl, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja Dni LifeStyle 24-30.10.2019”, albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail i numer karty LifeStyle (o ile Uczestnik ją posiada) oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane.

2)    Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do Organizatora.

3)    Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji odbywa się zgodnie z Regulaminem Klubu LifeStyle oraz Zasadami poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Klubu, dostępnymi pod adresem: https://www.superpharm.pl/lifestyle/terms a także zgodnie z informacjami umieszczonymi w Drogeriach.

 

  1. 4.     Postanowienia końcowe

1)    Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w drogeriach Super-Pharm oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl.

2)    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przebiegu Promocji spowodowane zdarzeniami,  których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3)    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

4)    Zmiany Regulaminu, będą dokonywane w formie pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili jej publikacji na ww. stronie internetowej.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie