REGULAMIN AKCJI „Dzień VIP 06.02.2020”

 

1.     Postanowienia ogólne

1)      Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (02-672 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512, REGON: 016317049, NIP: 5252175977, kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwana dalej „Super-Pharm” lub „Organizatorem”).

2)      Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w drogeriach Super-Pharm.

3)      W terminie wskazanym w punkcie 4 poniżej, Organizator przeprowadzi akcję promocyjną polegającą na przedsprzedaży zaproszonym – zgodnie z pkt. 2.1 i 2.2. Regulaminu - uczestnikom programu LifeStyle produktów w cenach promocyjnych obowiązujących w czasie akcji „Dni LifeStyle 07-08.02.2020” oferowanych w sieci sklepów Organizatora (dalej „Dzień VIP” lub „Promocja”). Lista produktów objętych Promocją dostępna jest w ulotce „Dni LifeStyle 07-08.02.2020”, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: „Ulotka”), dostępnej na stronie: www.superpharm.pl/newspaper/view/index/id/23/ oraz w drogeriach Super-Pharm.

4)      Dzień VIP obowiązuje w terminie 06.02.20200 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją.

5)      Promocja obowiązuje w drogeriach Super-Pharm na terenie Polski oraz w drogerii internetowej Super-Pharm na stronie www.superpharm.pl.

6)      Promocja nie obowiązuje w aptekach Super-Pharm.

7)      W drogerii Super-Pharm zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Targowej 68 dostępny jest wybrany asortyment objęty Promocją.

 

2.     Warunki Promocji

1)    Udział w Promocji mogą wziąć wyłącznie zaproszone osoby będące członkami Klubu LifeStyle (dalej „Uczestnik VIP”), o czym zostaną poinformowani poprzez wiadomość sms lub email.

2)    Warunkiem skorzystania z Promocji jest:

– okazanie smsa lub emaila z zaproszeniem na Dzień VIP otrzymanego od Super-Pharm z nazwą w polu nadawcy „Super-Pharm” oraz aktywnej karty LifeStyle lub podanie danych przypisanych do konta LifeStyle umożliwiających identyfikację, przy kasie, przed rozpoczęciem skanowania produktów;

– podczas zakupów w drogerii internetowej Super-Pharm: posiadanie połączonego konta LifeStyle z kontem w drogerii internetowej Super-Pharm.

3)    Rabat na produkty objęte Promocją naliczany jest od cen regularnych.

4)    Podczas Akcji obowiązuje limit zakupowy (ilościowy) produktów objętych Promocją, przypadających na jednego Uczestnika, niezależnie od liczby transakcji dokonanych przez Uczestnika. Limit wynosi 6 sztuk produktów.

5)    Limit zakupowy jest ustawiony automatycznie i obowiązuje przez łączny okres Dnia VIP i Promocji „Dni LifeStyle 07-08.02.2020”, niezależnie od miejsca i czasu dokonania zakupów oraz ilości transakcji dokonanych przez Uczestnika VIP w trakcie obowiązywania Dnia VIP i Promocji „Dni LifeStyle 07-08.02.2020”, co oznacza, że łącznie w okresie Dnia VIP i Promocji „Dni LifeStyle 07-08.02.2020” Uczestnik VIP może kupić maksymalnie 6 sztuk produktów. W przypadku zakupienia większej ilości niż 6 sztuk produktów objętych Promocją na kolejne produkty zostanie naliczona cena regularna.

6)    Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych (np. opakowań zawierających produkt-prezent), produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach (np. 400 ml w cenie 300 ml) i mini produktów.

7)    Promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi w tym czasie promocjami i kuponami.

8)    W czasie trwania Promocji nie obowiązuje formularz Promocyjnej Ceny Gwarantowanej (PCG).

9)    Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

3.     Reklamacje

1)    Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją. Reklamację można zgłosić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@superpharm.pl, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja Dzień VIP 06.02.2020”, albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail i numer karty LifeStyle (o ile Uczestnik ją posiada) oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane.

2)    Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do Organizatora.

3)    Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji odbywa się zgodnie z Regulaminem Klubu LifeStyle oraz Zasadami poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Klubu, dostępnymi pod adresem: https://www.superpharm.pl/lifestyle/terms a także zgodnie z informacjami umieszczonymi w Drogeriach.

 

4.     Postanowienia końcowe

1)    Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w drogeriach Super-Pharm oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl.

2)    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przebiegu Promocji spowodowane zdarzeniami,  których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3)    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

4)    Zmiany Regulaminu, będą dokonywane w formie pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili jej publikacji na ww. stronie internetowej.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie