REGULAMIN AKCJI „Dni LifeStyle 21-27.02.2019

1. Zasady ogólne

1.1.  Organizatorem akcji jest Super-Pharm Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000753181, NIP 521-38-42-837, REGON 381581504, kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwany dalej „Super-Pharm” lub „Organizatorem”).

1.2.  Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.  W terminie wskazanym w punkcie 1.4 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną polegającą na sprzedaży w cenach promocyjnych wybranych produktów oferowanych w punktach sprzedaży Organizatora (dalej „Promocja”). Lista produktów biorących udział w Promocji dostępna jest na stronie www.klublifestyle.pl. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w punktach sprzedaży Organizatora.

1.4.  Promocja obowiązuje w terminie 21-27.02.2019 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją, przy czym wybrane produkty objęte Promocją są oferowane na warunkach promocyjnych w ściśle określonych dniach obowiązywania Promocji. Terminy obowiązywania poszczególnych warunków promocyjnych dla wybranych produktów w okresie obowiązywania Promocji określone są w ulotce „ Dni LifeStyle 21-27.02.2019” stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

1.5.  Promocja obowiązuje we wszystkich drogeriach Super-Pharm na terenie Polski. Promocja nie dotyczy aptek Super-Pharm. Wybrana oferta obowiązuje również on-line na www.superpharm.pl w ściśle określonych dniach obowiązywania, zgodnie z pkt. 1.4 Regulaminu.

1.6.  Promocja nie jest dostępna on-line w przypadku oferty, gdzie cena promocyjna obowiązuje pod warunkiem częściowej dopłaty punktami zgromadzonymi na karcie LifeStyle.

1.7.  Produkty objęte Promocją będą dostępne w terminach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, ale nie dłużej niż do wyczerpania zapasów danego produktu objętego Promocją.

1.8. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych (np. opakowanie zawierające produkt prezent), produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach (np. 400 ml w cenie 300 ml) i mini produktów. Promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi w tym czasie promocjami i kuponami.

2. Warunki Promocji

2.1.  Udział w Promocji mogą wziąć wyłącznie osoby będące członkami Klubu LifeStyle („dalej „Uczestnik”), z wyłączeniem zakupu ofert Maxi Okazje i Pierwsza 5 określonych na 12 stronie ulotki „Dni LifeStyle 21-27.02.2019” stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, które obowiązują bez karty LifeStyle.

2.2.  Osoba nie posiadająca karty LifeStyle może ją założyć, zgodnie z Regulaminem Klubu LifeStyle, w dowolnej drogerii Super-Pharm w czasie trwania Promocji i skorzystać z Promocji.

2.3.  Warunkiem skorzystania z oferty LifeStyle objętej Promocją (z wyłączeniem zakupu ofert Maxi Okazje i Pierwsza 5) jest okazanie aktywnej karty LifeStyle lub podanie danych przypisanych do konta LifeStyle umożliwiających identyfikację w kasie, przed rozpoczęciem skanowania produktów przez kasjera, lub posiadanie konta z przypisaną kartą LifeStyle podczas zakupów on-line na stronie www.superpharm.pl.

2.4.  Rabat na produkty objęte Promocją naliczany jest od cen regularnych.

2.5.  Przez cały okres trwania Promocji obowiązuje limit zakupowy produktów objętych promocją, przypadający na jednego Uczestnika (kartę LifeStyle), niezależnie od tego czy zakupu dokonano w sklepach stacjonarnych czy on-line oraz niezależnie ilości od ilości transakcji dokonanych przez Uczestnika w trakcie obowiązywania Promocji. Limit wynosi: 6 sztuk produktów danego typu/ modułu promocyjnego lub 3 zestawów promocyjnych danego typu/modułu w przypadku promocji „1+1 za 1 Grosz” i „2+1 za 1 grosz”.

2.6.  W przypadku zakupienia większej ilości sztuk produktów ponad limit na kolejne produkty zostanie naliczona cena regularna. W przypadku przekroczenia limitu w trakcie zakupów w sklepie internetowym ceny regularne zostaną naliczone na wszystkie produkty.

2.7.  W okresie obowiązywania Promocji w ramach oferty 3 Maxi Okazje klient może kupić po 1 sztuce każdego z 3 produktów w promocyjnych cenach oznaczonych jako 3 Maxi Okazje, pod warunkiem dokonania w okresie obowiązywania Promocji zakupu na jednym paragonie na kwotę min. 29,99 zł. Oferta 3 Maxi Okazje określona jest i oznaczona jako 3 Maxi Okazje na 12 stronie ulotki „Dni LifeStyle 21-27.02.2019”, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Przy wielokrotności zakupu na kwotę 29,99 dowolnych produktów, Uczestnik ma możliwość zakupu kolejnych sztuk produktów Maxi Okazje. Paragony nie ulegają sumowaniu. Promocja 3 Maxi Okazje nie dotyczy apteki.

2.8.  Lista produktów objętych Promocją stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.9.  W przypadku zwrotu produktów zakupionych w promocji „1+1 za 1 grosz” i „2+1 za 1 grosz”, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu całego zestawu promocyjnego, tzn. produktów uprawniających do zakupu produktu za lub 1 grosz.

2.10.  Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów. W przypadku wyczerpania zapasów w trakcie obowiązywania Promocji, nie ma możliwości nabycia produktów z Załącznika nr 1 w cenach promocyjnych w późniejszym terminie.

2.11.  W czasie trwania Promocji nie obowiązuje formularz Promocyjnej Ceny Gwarantowanej(PCG).

2.12.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne po stronie klienta uniemożliwiające złożenie zamówienia poprzez sklep online superpharm.pl.

2.13.  Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Reklamacje

3.1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją „Dni LifeStyle 21-27.02.2019”. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@superpharm.pl, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja Dni LifeStyle 21-27.02.2019” albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail, numer karty LifeStyle oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane.

3.2.  Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

3.3.  Zasady przetwarzania danych osobowych przez Super-Pharm Holding Sp. z o. o. określa Regulamin Klubu LifeStyle oraz Polityka Prywatności dostępne w sklepach oraz na stronie internetowej https://www.superpharm.pl/.

4. Postanowienia końcowe.

4.1.  Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w drogeriach Super-Pharm oraz na stronie internetowej www.klublifestyle.pl.

4.2.  Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

4.3.  Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniach 21-27.02.2019 r. 

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie