REGULAMIN AKCJI

„Dodatkowe 100 SuperPunktów LifeStyle”

1.     Postanowienia ogólne

1)      Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (02-672 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512, REGON: 016317049, NIP: 5252175977, kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwana dalej „Super-Pharm” lub „Organizatorem”).

2)      Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3)      W terminie wskazanym w punkcie 4 poniżej, Organizator przeprowadzi akcję promocyjną polegającą na możliwości uzyskania dodatkowych 100 SuperPunktów LifeStyle za pobranie i zalogowanie się po raz pierwszy przez aplikację mobilną Super-Pharm na swoje konto LifeStyle (Dalej: Promocja).

4)      Promocja obowiązuje w terminie 1-14.10.2020r.

 

2.     Warunki Promocji

1)    Udział w Promocji może wziąć wyłącznie osoba będąca członkiem Klubu LifeStyle, która pobierze i zaloguje się po raz pierwszy przez aplikację mobilną Super-Pharm na swoje konto LifeStyle (dalej: „Uczestnik”).

2)    Osoba niebędąca członkiem Klubu LifeStyle (dalej: Klub) może dołączyć do Klubu, zgodnie z Regulaminem Klubu dostępnym na stronie: www.superpharm.pl/lifestyle , także w czasie trwania Promocji, a następnie  skorzystać z Promocji.

3)                Aplikacja dostępna jest w Google Play w przypadku urządzeń z systemem Android lub App Store w przypadku urządzeń z systemem iOS.

4)                Promocja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy przed 01.10.2020 nie logowali się na swoje konto LifeStyle przy użyciu Aplikacji.

5)                Dodatkowe 100 punktów zostanie dodane na konta Uczestników, którzy spełnili warunki powyżej, w terminie do 21.10.2020 do godz. 24:00.

6)                Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz.

7)    Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

3.     Reklamacje

1)    Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją. Reklamację można zgłosić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@superpharm.pl, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja 100 SuperPunktów LifeStyle”, albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail i numer karty LifeStyle oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane.

2)    Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do Organizatora.

3)    Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji odbywa się zgodnie z Regulaminem Klubu LifeStyle oraz Zasadami poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Klubu, dostępnymi pod adresem: https://www.superpharm.pl/lifestyle/terms a także zgodnie z informacjami umieszczonymi w Drogeriach.

 

4.     Postanowienia końcowe

1)    Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl.

2)    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przebiegu Promocji spowodowane zdarzeniami,  których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3)    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

4)    Zmiany Regulaminu, będą dokonywane w formie pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili jej publikacji na ww. stronie internetowej.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie