REGULAMIN AKCJI „Dodatkowe punkty LifeStyle za zakup perfum 02-15.04.2020”

1. Postanowienia ogólne
1) Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (02-672 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512, REGON: 016317049, NIP: 5252175977, kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwana dalej „Super-Pharm” lub „Organizatorem”).
2) Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w drogeriach Super-Pharm.
3) W terminie wskazanym w punkcie 4 poniżej, Organizator przeprowadzi akcję promocyjną polegającą na dodaniu 250 punktów LifeStyle osobom będącymi członkami Klubu LifeStyle które dokonają zakupu dowolnych perfum (dalej „Promocja”). 
4) Promocja obowiązuje w terminie 02-15.04.2020 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją.
5) Promocja obowiązuje w drogeriach Super-Pharm na terenie Polski, z zastrzeżeniem postanowień punktu 7 poniżej, oraz w drogerii internetowej Super-Pharm na stronie www.superpharm.pl .
6) Promocja nie obowiązuje w aptekach Super-Pharm.
7) W drogerii Super-Pharm zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Targowej 68 dostępny jest wybrany asortyment objęty Promocją.
2. Warunki Promocji
1) Udział w Promocji może wziąć wyłącznie osoba będąca członkiem Klubu LifeStyle (dalej: „Uczestnik”).
2) Osoba niebędąca członkiem Klubu LifeStyle (dalej: Klub) może dołączyć do Klubu,, zgodnie z Regulaminem Klubu dostępnym na stronie: www.superpharm.pl/lifestyle, także w czasie trwania Promocji, a następnie skorzystać z Promocji.
3) Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
– podczas zakupów w drogerii stacjonarnej: okazanie aktywnej karty LifeStyle lub podanie danych przypisanych do konta LifeStyle umożliwiających identyfikację, przy kasie, przed rozpoczęciem skanowania produktów;
– podczas zakupów w drogerii internetowej Super-Pharm: połączenie konta LifeStyle z kontem w drogerii internetowej Super-Pharm przed zakończeniem transakcji. 
4) Promocją objęte są wszystkie perfumy.
5) Osobom, które spełniły warunki Promocji zostaną naliczone punkty LifeStyle do 21.04.2020.  
6) Z Promocji można skorzystać jedynie raz.
7) Promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi w tym czasie promocjami i kuponami.
8) W czasie trwania Promocji nie obowiązuje formularz Promocyjnej Ceny Gwarantowanej (PCG).
9) Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Reklamacje
1) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją. Reklamację można zgłosić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@superpharm.pl, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja +250 punktów 02-15.04.2020”, albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail i numer karty LifeStyle oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane.
2) Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do Organizatora.
3) Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji odbywa się zgodnie z Regulaminem Klubu LifeStyle oraz Zasadami poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Klubu, dostępnymi pod adresem: https://www.superpharm.pl/lifestyle/terms a także zgodnie z informacjami umieszczonymi w Drogeriach.
4. Postanowienia końcowe
1) Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
3) Zmiany Regulaminu, będą dokonywane w formie pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili jej publikacji na ww. stronie internetowej.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie