REGULAMIN KONKURS „SuperPharm – Dni z marką Vichy”

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin konkursu „SuperPharm – Dni z marką Vichy” („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „SuperPharm – Dni z marką Vichy” („Konkurs”). Organizatorem Konkursu jest Justyna Dzieduszycka-Jędrach prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 121 PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach, ul. Francuska 52/15, Warszawa, nr ewidencji gospodarczej: 419247, („Organizator”).
1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest L’Oréal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684, NIP 524-030-33-75, kapitał zakładowy w wysokości 1.886.500,00 PLN (dalej: „Fundator”). W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Francuskiej 52/15, oraz na stronie https://www.instagram.com/superpharmpoland/, na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony w formie linku, co umożliwi użytkownikowi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.
1.3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed wzięciem udziału w Konkursie.
1.4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy nadsyłają prace konkursowe poprzez opublikowanie zgłoszenia pod postem konkursowym w serwisie Instagram.com. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
1.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 zm.)
1.6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani serwisy z nim związane. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w danym Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram. W związku z powyższym Instagram nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.2. Konkurs trwa od dnia 11.02.2019 od momentu opublikowania informacji o nim na stronie https://www.instagram.com/superpharmpoland/ do 19.02.2019 do godziny 23:59.
2.3. Konkurs składa się z pięciu odrębnych dni konkursowych (dalej: „Dzień”):
2.4. Dzień 1 trwa od 11.02.2018 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia (23:59)
2.5 Dzień 2 trwa od 13.02.2018 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia (23:59)
2.6. Dzień 3 trwa od 15.02.2018 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia (23:59)
2.7. Dzień 4 trwa od 17.02.2018 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia (23:59)
2.8 Dzień 5 trwa od 19.02.2018 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia (23:59)

W każdym dniu konkursowym Organizator wyłoni 5 zwycięzców, zgodnie z pkt 4.8.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1.W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także wyraziły zgodę na treść postanowień Regulaminu w trakcie procesu rejestracji.
3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, Fundatora, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
3.3 Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Zadaniem uczestnika konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod wpisem konkursowym lub dodając własne zdjęcie na własnym profilu z oznaczeniem profilu @superpharmpoland oraz #PielęgnacjaZVichy, odrębnie określone w każdym etapie konkursu. Wysyłając zgłoszenie osoba wskazana w pkt 3.1 staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).
4.2. Przystąpienie do udziału w Konkursie tj. wysłanie zgłoszenia stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
4.3. Czas nadesłania pracy konkursowej jest rejestrowany na stronie instagram.com.
4.4. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa w tym prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań nie zostaną wzięte pod uwagę przez Komisję Konkursową.
4.5. Treści dodawane przez Uczestnika nie mogą zawierać treści naruszających powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszających godność osobistą, nawiązań do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych.
4.6. Nadsyłając zgłoszenie (zdjęcie bądź odpowiedź tekstową), Uczestnik zaświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłoszenia i przysługują mu do tego utworu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszenie jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie było dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. W przypadku zdjęć utrwalony może być na nim wizerunek wyłącznie Uczestnika dokonującego zgłoszenia. W zgłoszeniu nie może być widoczne żadne logo lub znak towarowy, oprócz znaków produktów Vichy. Zgłoszenia, naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, nie będą uwzględnione.
4.7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
4.8. Komisja wyłoni w sumie 25 osób (5 osób w każdym dniu konkursowym), które spełniły wszystkie wymagania przewidziane w Regulaminie oraz w prawidłowy sposób dokonały zgłoszenia i udzieliły najlepszych w ocenie Komisji Odpowiedzi na pytanie konkursowe. Ocenie podlegać będzie kreatywność, jakość i najlepsze odzwierciedlenie tematyki konkursu.
4.9. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma w formie odpowiedzi pod swoim zgłoszeniem. Dodatkowo wyniki Konkursu w tym imię i pierwsza litera nazwiska bądź nick zwycięzcy, mogą być ogłaszane na bieżąco i komunikowane na profilu Super-Pharm Poland (https://www.instagram.com/superpharmpoland/)
4.10. Zwycięzca zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania na adres email Organizatora vichy@121pr.pl w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, oświadczenia, w którym poda wszystkie poniższe dane: swoje imię i nazwisko oraz adres do doręczenia Nagrody. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora do wysyłki Nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody przez Fundatora.
4.11. Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie, ale tylko jednokrotnie może wygrać Nagrodę w trakcie trwania całego Konkursu.
4.12. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, przesłane w okresie trwania Konkursu, określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62.
5.2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail: personal-da@loreal.com.
5.3. Organizator Konkursu - Justyna Dzieduszycka-Jędrach prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 121 PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach, ul. Francuska 52/15, Warszawa, nr ewidencji gospodarczej: 419247 - jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.
5.4. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe uczestników konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz wysyłki Nagrody w celach związanych z realizacją konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
5.5. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności Organizatorowi Konkurs tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
5.6. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Instagram oraz wizerunek, w przypadku gdy odpowiedzią na zadanie konkursowe jest fotografia zawierająca wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
5.7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
5.8. Dane osobowe podane w związku z wyrażona dobrowolna zgoda na przetwarzanie ich w celu otrzymywania od L’Oréal Polska Sp. z o.o. informacji marketingowych o produktach i usługach marki Vichy będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.
5.9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
5.10. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem trzech miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu.
5.11. Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich praca konkursowa zawierała wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu, w związku z udzieloną licencją Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
5.12. Dane osobowe Uczestnika, nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
5.13. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5.14. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5.15. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat.
5.16. Uczestnik Konkursu może wyrazić dodatkowo, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania od L’Oréal Polska Sp. z o.o. informacji marketingowych o produktach i usługach marki Vichy. W tym celu Uczestnik powinien przesłać na adres poczty elektronicznej vichy@121pr.pl poniższe zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywania od L’Oréal Polska Sp. z o.o. informacji marketingowych o produktach i usługach marki Vichy.”

„Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez L’Oréal Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem e-mail w celu otrzymywania od L’Oréal Polska Sp. z o.o. informacji marketingowych o produktach i usługach marki Vichy”

„Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez L’Oréal Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem SMS/MMS i telefonicznie w celu otrzymywania od L’Oréal Polska Sp. z o.o. informacji marketingowych o produktach i usługach marki Vichy”
[nazwa pod jaką uczestnik zgłosił się do Konkursu na Instagramie]”

6. PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

6.1. Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanego zgłoszenia do Konkursu o którym mowa w pkt 4 powyżej (dalej „Odpowiedź”). Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Odpowiedzi na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedzi utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet)
6.2.Organizator oraz Fundator zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych Odpowiedzi przez Uczestników Konkursu dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację przesłanych Odpowiedzi nadesłanych w związku z Konkursem, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych. 6.3. Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej.
6.4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanej Odpowiedzi.
6.5. Uczestnik udziela również zgody na rozpowszechnianie, na zasadach określonych w pkt 6.1 – 6.3. jego wizerunku utrwalonego w Odpowiedzi.

7. NAGRODY 


7.1 Nagrodą w konkursie jest 25 zestawów produktów: LiftActiv Collagen Specialist krem na dzień i LiftActiv Hyalu Mask krem-maska na noc o łącznej wartości 303,81 zł brutto.
7.2. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
7.3. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

8. WYDAWANIE NAGRÓD

8.1 Po ustaleniu z Laureatami szczegółów, nagrody rzeczowe zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany Organizatorowi przez uczestnika w wiadomości nadesłanej na adres vichy@121pr.pl w terminie 21 dni od daty otrzymania danych określonych w pkt 8.2. niezbędnych do wysłania nagrody.
8.2. W przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez laureata, nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.
8.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego.
8.4. Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „SuperPharm – Dni z marką Vichy”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
8.5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

9. INNE POSTANOWIENIA

9.1.Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: vichy@121pr.pl
9.2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KONKURS NA INSTAGRAMIE

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu „SuperPharm – Dni z marką Vichy” (dalej: „Konkurs”) jest L’Oréal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 62. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail: personal-da@loreal.com.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez profil na Instagramie, prowadzone pod marką Super-Pharm Poland (https://www.instagram.com/superpharmpoland/).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu.
Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie