Regulamin Konkursu Bambino

„Pozdrowienia dla Misia Bambino w Super-Pharm” przeprowadzany na terenie sieci drogerii Super-Pharm w terminie 03.01. - 23.01.2019

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Pozdrowienia dla Misia Bambino w Super-Pharm”, w dalszej części Regulaminu zwanej Konkursem, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
1.2. Administratorem Konkursu jest agencja STUDIO VERSUS Paweł Cichy, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem N15376/99/S, z siedzibą w Poznaniu, ul. Topolowa 1/3/5, 61-584 Poznań, e-mail: studio@studioversus.pl, telefon ds. konkursu 61 833-45-44, w dalszej części Regulaminu zwana Administratorem.
1.3. Organizatorem Konkursu, na zlecenie którego działa Administrator jest firma NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gnieźnieńskiej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293724 zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem.
1.4. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie sieci drogerii Super- Pharm, wymienionych w Załączniku nr. 1.
1.5. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie www.studioversus.pl, a także w siedzibie Organizatora.
1.6. Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca paragon dokonanej osobiście transakcji jednorazowego zakupu co najmniej dwóch dowolnych kosmetyków marki Bambino (nie dotyczy Mydła Bambino 90g), oferowanego w sieci drogerii Super-Pharm, wymienionych w Załączniku nr. 1. Zakupy dokonywane w związku z działalnością gospodarczą, jak również zakupy odnośnie których nabywca skorzystał z uprawnień konsumenckich w zakresie zwrotu zakupionego towaru, nie będą uwzględniane w toku niniejszego konkursu.
1.7. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu. Osoby, które spełniły wskazane w niniejszym Regulaminie warunki udziału w Konkursie i dokonały prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, zwane są w niniejszym Regulaminie Uczestnikami.
1.8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Administratora, Organizatora, oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.01.2019 od godz.00:00:01, a zakończy się w dniu 23.01.2019 o godz. 23:59:59. We wskazanym okresie przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu. Okres ten nie obejmuje wydania nagród oraz ewentualnej procedury reklamacyjnej.
2.2. Sprzedażą promocyjną uprawniającą do udziału w Konkursie objęte są wszystkie kosmetyki marki Bambino (oprócz Mydła Bambino 90g), oferowane w sieci drogerii Super-Pharm, wymienionych w Załączniku nr. 1, na terenie Rzeczpospolitej Polski, w okresie sprzedaży promocyjnej. Zakup tych kosmetyków przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Konkursu nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
2.3. Promocja obowiązuje wyłącznie w drogeriach Super-Pharm. Promocja nie dotyczy aptek.

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania Konkursu:
A) dokonać jednorazowego zakupu co najmniej dwóch dowolnych kosmetyków marki Bambino (nie dotyczy Mydła Bambino 90g), oferowanych w sieci drogerii Super-Pharm, wymienionych w Załączniku nr. 1;
B) zachować oryginalny paragon potwierdzający zakup;
C) napisać kreatywnie czułe pozdrowienia dla Misia Bambino
- pozdrowienia (rozwiązanie zadania) poprzedzone słowem „Bambino” i numerem paragonu wysłać SMS-em pod numer 7057 wg schematu („zgłoszenie”):
Bambino.numer paragonu.pozdrowienia np.: Bambino.020202.treść pozdrowienia
3.2. Oryginalny paragon należy zachować przez okres 60 dni od zakończenia Konkursu.
3.3. Jeden paragon upoważnia do wysłania tylko i wyłącznie jednego zgłoszenia do Konkursu. Wykorzystanie kolejny raz tego samego paragonu będzie traktowane jako zgłoszenie nieprawidłowe, nie biorące udziału w Konkursie.
3.4. Jedna osoba może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia do Konkursu pod warunkiem dokonania kolejnych zakupów i uzyskania kolejnych paragonów.
3.5 Łączna długość SMS-a zawierającego rozwiązanie zadania konkursowego nie może przekroczyć 160 znaków wraz ze spacjami. Koszt wysłania SMS wynosi 0,62 PLN brutto (tj. 0,50 PLN netto + VAT). Organizator nie ponosi kosztów wysyłania SMS przez osoby biorące udział w Konkursie.

4. NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA
4.1. Nagrodami w Konkursie są: Misie maskotki (wysokość 30 cm), o wartości 50 zł – ilość 100 szt.
4.2. Laureatów Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
4.3. Komisja Konkursowa dokona wyboru 100 najciekawszych rozwiązań zadania konkursowego (czułe pozdrowienia dla Misia Bambino), spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych i spełniających warunki przystąpienia do Konkursu przewidziane w Regulaminie. Kryterium wyboru będzie oryginalność i poziom kreatywności przy czym oceny są dokonywane na podstawie subiektywnych wrażeń członków Komisji.
4.4. Osoby, których rozwiązania zadania konkursowego zostaną wybrane przez Komisję Konkursową („Laureaci”) zostaną poinformowane o tym fakcie drogą telefoniczną w ciągu 30 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu na numer telefonu, z którego nastąpiło przesłanie zgłoszenia.
4.5. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody.
4.6 Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w ust. 4.1., podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród Laureatowi obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagród zostanie dodane świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat oświadcza, że wyraża zgodę aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

5. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA NAGRÓD
5.1. Laureaci Konkursu będą poinformowani przez Administratora o wygranej drogą telefoniczną na numer, z którego przesłane zostało zgłoszenie. Laureaci w trakcie rozmowy zostaną poproszeni o przesłanie, na adres „Studio Versus, skr. pocztowa 38, 60-973 Poznań 21/F10”, oryginału paragonu potwierdzającego zakup co najmniej dwóch dowolnych kosmetyków marki Bambino (nie dotyczy Mydła Bambino 90g), wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres) oraz z oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich majątkowych do nagrodzonego rozwiązania w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia poinformowania o wygranej. Decyduje data stempla pocztowego.
5.2. Próba uzyskania połączenia z każdym z Laureatów podejmowana jest trzykrotnie, za każdym razem oczekiwanie na połączenie będzie obejmować min. 6 sygnałów. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po minimum 3 minutach. W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia po minimum 3 minutach. Jeśli nie uda się uzyskać połączenia z Laureatem wg. procedury opisanej w punkcie 5.2, Laureat traci prawo do nagrody.
5.3. Paragon budzący wątpliwość co do jego oryginalności lub nieczytelny zostaje odrzucony, a Laureat, który nadesłał taki dowód traci prawo do nagrody.
5.4. Brak oryginału paragonu powoduje utratę prawa do Nagrody przez Laureata.
5.5. W każdej sytuacji utraty prawa do nagrody przez danego Laureata w przypadkach wskazanych w Regulaminie Komisja Konkursowa wybierze kolejne najlepsze w jej ocenie rozwiązanie zadania konkursowego i ponownie przeprowadzi procedurę przyznania nagrody, określoną w punkcie 5 Regulaminu. Procedura powtarzana jest do skutku.
5.6. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
5.7. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi najpóźniej do dnia 25.03.2019 roku.
5.8. Laureat nie może żądać wymiany nagrody na inną, ani żądać wymiany nagrody na jej równowartość w gotówce.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
6.1. Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu oraz nad działaniami Uczestników, podejmowanymi w ramach Konkursu.
6.2. Rozwiązania zadania konkursowego przesłane po terminie określonym niniejszym Regulaminem lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
6.3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku gdy:
a) treść rozwiązania zadania konkursowego jest niezgodna z Regulaminem, jak również gdy zawiera treści wulgarne lub obraźliwe lub jest niezgodna z dobrymi obyczajami albo prawem powszechnie obowiązującym,
b) Uczestnik nie działa w Konkursie osobiście, tylko poprzez osoby trzecie,
c) zadanie konkursowe nie zostało samodzielnie wykonane przez Uczestnika lub narusza prawa osób trzecich,
d) Uczestnik w inny sposób narusza Regulamin lub działa w sposób oczywiście nieuczciwy.
Poprzez dobre obyczaje w zakresie wypowiedzi Organizator rozumie w szczególności nieużywanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, czy treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem, w celu wyjaśnienia aktywności Użytkownika, która może zostać uznana za sprzeczna z Regulaminem i stanowić podstawę wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników warunków i zasad określonych w Regulaminie.
6.6. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu z powodu naruszenia zasad określonych w Regulaminie, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora.
6.7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność względem Organizatora, za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem sprzecznym z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.
6.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi, powstałą z winy Laureata, w tym poprzez błędne podanie przez Laureata danych niezbędnych do przekazania nagrody.

7. PRAWA AUTORSKIE
7.1. Nabycie praw następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania nagrody, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. W szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych do treści rozwiązania zadania konkursowego obejmuje następujące pola eksploatacji:
a. utrwalanie na nośnikach materialnych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz wykonywanie egzemplarzy tych utrwaleń,
b. zwielokrotnianie,
c. wprowadzanie do pamięci komputera,
d. umieszczanie w materiałach reklamowych,
e. używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazywania włączając przekaz satelitarny,
f. rozporządzania prawami w inny sposób, w tym w szczególności do ich użyczania i wynajmowania, h. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, a także publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
i. wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej,
7.2. Przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie obejmuje również zgodę Laureata na dokonywanie przez Organizatora przeróbek i opracowań treści rozwiązania zadania konkursowego w toku korzystania z rozwiązania przez Organizatora w swojej działalności gospodarczej. W razie gdy przeróbki i inne opracowania, o których mowa w zdaniu powyżej, stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Laureat niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora. Ponadto Laureat przenosi na Organizatora prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich.
7.3. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści rozwiązania zadania konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż zgłoszona w Konkursie treść zadania konkursowego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.
7.4. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z konkursu.
7.5. W przypadku gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Administratorowi w formie pisemnej, w drodze przesyłki listowej, pod adresem wskazanym w pkt 5.1 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w punkcie 1.2 niniejszego Regulaminu, w terminie do 30 dni od dnia wykrycia okoliczności będącej przyczyną reklamacji.
8.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres do korespondencji oraz powody złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem.
8.3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Administrator niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zgłoszenie do Konkursu następuje w momencie wysłania SMSa.
9.2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – Administrator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia oraz usunięcia.
9.3. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4 z 2004 r., poz. 27 – t.j. z późn. zm.).
9.4. Wszystkie nadesłane zgłoszenia nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
9.5. Organizator i Administrator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników. 9.6. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania dokumentacji prowadzenia Konkursu dla celów dowodowych.
9.7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązuje się przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem.
Załącznik nr. 1. Drogerie Super-Pharm biorące udział w Konkursie

001 Galeria Mokotów
ul. Wołoska 12
02-675 Warszawa
Fax. (22) 541 33 75
Apteka kasy: (22) 439 06 15 Tel.KZ (22) 439 06 19

002 Opole Krakowska
Ul. Krakowska 45/47 45-018 Opole
Fax. 0-77 400 17 33 Tel . 0-77 40017 05

003 Galaxy
Al. Wyzwolenia 18/20 70-532 Szczecin
Fax. 0-91 483 91 01 Tel . 0-91 483 91 00

004 Bielany
Ul. Czekoladowa 9 55-040 Kobierzyce Fax. 0-71 335 20 21 Tel . 0-71 335 20 20

005 Blue City
Al. Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa Fax. 0-22 572 93 21 Tel . 0-22 572 93 20

007 Arkadia
Al. Jana Pawła II 82 00-175 Warszawa Tel . (22) 276 22 10

008 Galeria Kazimierz
Ul. Podgórska 34 31-536 Kraków Fax. 0-12 619 22 81 Tel. 0-12 619 22 80

009 Promenada
Ul. Ostrobramska 75c 04-175 Warszawa Tel. KZ (22) 276 24 89

010 King Cross
Ul. Bukowska 156
60-197 Poznań
Apteka kasa 61886-04-99 Ogólny kasy 61886-04-84 Tel. KZ (61) 886 04 87

011 Cinema City
Ul. Czerwona Droga 1/6 87-100 Toruń
Fax. 0-56 657 73 31
Tel. 0-56 657 73 30

012 Matarnia
Ul. Złota Karczma 26 80-298 Gdańsk
Fax. 0-58 522 67 01 Tel. 0-58 522 67 00

013 Silesia
Ul. Chorzowska 107 41-101 Katowice Fax. 0-32 359 76 81 Tel. 0-32 359 76 80

014 Manufaktura
Ul. Karskiego 5 91-071 Łódź
Fax. 0-42 635 15 41
Tel.(KZ) 0-42 612 01 27

015 Złote Tarasy
Ul. Złota 59 00-120 Warszawa KZ (022) 276 23 87

016 Stary Browar
Ul. Półwiejska 42 61-888 Poznań Fax. 61 667 35 46 Tel. 61 667 35 45

017 Magnolia
Ul. Legnicka 58 54-204 Wrocław Fax. 0-71 360 74 41 Tel. 0-71 360 74 40

018 Galeria Bałtycka
Ul. Grunwaldzka 141 80-264 Gdańsk
Fax. 0-58 340 13 31 Tel. 0-58 340 13 30

019 Galeria Biała
Ul. Miłosza 2 15-265 Białystok KZ (085) 747 92 20

020 Galeria Focus Park
Ul. Jagiellońska 39/47 85-097 Bydgoszcz Fax. 0-52 554 37 81 Tel. 0-52 554 37 80

021 Młyn
Ul. Krzywoustego 110 51-421 Wrocław
Fax. 0-71 393 56 12 Tel. 71 758-38-77

022 Malta
Ul. Maltańska 1 61-131 Poznań
Fax. 0-61 658 18 53 Tel. 0-61 658 18 52

023 Galeria Jurajska
Al. Wojska Polskiego 207
42-202 Częstochowa KZ (034) 347 37 59

024 Belgradzka
Ul. Belgradzka 14 02-793 Warszawa Tel. (22) 276 23 99 Fax. (22) 303 17 85

025 Port Łódź
Ul. Pabianicka 245 93-457 Łódź
KZ (042) 612 03 29

026 Agora Bytom
Ul. Pl. Kościuszki 1 41-902 Bytom
Tel. (32) 775 96 93 Tel. KZ (32) 775 96 99

027 Radom Słoneczna
Ul. Chrobrego 1 26-609 Radom
Tel. 0-48 382 26 00

028 Opole Turawa
Ul. Dębowa 1 46-022 Zawada

029 Szczecin Turzyn
Al. Bohaterów Warszawy 40 (Róg ul. 26 kwietnia)
70-342 Szczecin

030 Targówek
Ul. Malborska 51/53 03-286 Warszawa

031 Kraków Futura Park
Ul. Prof. Rożańskiego 32 32-085 Modlniczka k/Krakowa tel.: (12) 390 72 90
fax: (12) 390 72 91

032 Wola Park
Ul. Górczewska 124 01-460 Warszawa

033 Galeria Echo Kielce
Ul. Świętokrzyska 20
25-406 Kielce
tel.: (41) 248-63-30 fax.: (41) 248-63-31

034 Rzeszów Millenium
Ul. Kopisto 1 35-315 Rzeszów tel. (17) 784 24 14 fax (17) 784 24 13

035 Wrocław Szewska
Ul. Szewska 8 50-122 Wrocław tel.: (71) 757 28 97 fax: (71) 757 28 91

036 Forum Gliwice
ul. Lipowa 1 44-100 Gliwice KZ (32) 661 01 58

037 Nova Park
ul. Przemysłowa 2,
66-400 Gorzów Wielkopolski

038 Kielce Korona
ul. Warszawska 26, 25-317 Kielce

039 Zakopane
ul. Krupówki 45, 34-500 Zakopane (18) 531-44-60

040 Galeria Rzeszów
Al.Piłsudskiego 44
35-001 Rzeszów
Apteka kasy: (17) 784 24 25

041 CH Riviera
ul. Kazimierza Górskiego 2 81-304 Gdynia

042 Gdańsk Alfa
Ul. Kołobrzeska 41 c 80-391 Gdańsk

043 Galeria Łódzka
ul. Piłsudskiego 15/23
90-307 Łódź

044 Gliwice Europa Centralna
ul. Pszczyńska 315 44-100 Gliwice

045 Warszawa Marszałkowska
ul. Marszałkowska 28a 00-576 Warszawa

046 Galeria Katowicka
ul. 3 maja 30 40-097 Katowice KZ (32) 661 02 99

047 Dom Mody Klif
ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa
tel. KZ: (22) 434 09 89

048 Poznań City Center
ul. Stanisława Matyi 2 61-586 Poznań

049 Trzy Korony
ul. Lwowska 80 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 531 46 33 /34 KZ (18) 531 46 35

050 CH KLIF Gdynia
Aleja Zwycięstwa 256 81-525 Gdynia
tel. (58) 785 31 64/65 KZ (58) 785 31 69

051 Apteka Stary Browar 2
Ul. Półwiejska 42 61-888 Poznań tel. (61) 667 31 58

052 Dworzec Główny Kraków
Ul. Pawia 5A
31-154 Kraków
tel. KZ (12) 3478439 tel.apteka: (12) 347 84 34

053 CH Atrium Felicity Lublin
Al. Wincentego Witosa 32
20-315 Lublin
tel.kasy: (81) 460 56 65/63 tel. apteka: (81) 460 56 66

054 Galeria Amber Kalisz
Ul. Górnośląska 82
62-800 Kalisz
tel.kasa1: (62) 595 68 63/64

055 Legionowo
Ul. Piłsudskiego
33 05-120 Legionowo
tel.kasy: (22) 463 45 93 tel.apteka: (22) 463 45 95

056 Puławska
ul. Puławska 23/25
02-515 Warszawa
Apteka kasy: (22) 434 09 76 KZ:
(22) 434 09 79

Zabrze
Park Handlowy Zabrze
Plac Teatralny 14
41-800 Zabrze

058 Łódź Retkinia
ul. Armii Krajowej 37 04-046 Łódź
Apteka kasy: (42) 239 26 98 KZ: (42) 239 26 90

059 Wrocław Ruska
ul. Ruska 51 50-079 Wrocław Apteka kasy:
KZ: (71) 749 62 90

060 Włocławek CH Wzorcownia
ul. Kościuszki 16b
87-800 Włocławek
Apteka kasy: (54) 416 93 38

061 Lublin Tarasy Zamkowe
Al. Unii Lubelskiej 2
20-108 Lublin
Apteka kasy: (81) 454 67 36 KZ: (81) 454 67 30 Magazynier: (81) 454 67 35

062 Galeria Sudecka
Aleja Jana Pawła II 51
58-500 Jelenia Góra
Apteka kasy: (75) 612 16 89 KZ: (75) 612 16 80 Magazynier: (75) 612 16 87

063 Zielone Arkady
Aleja Wojska Polskiego 1
85-171 Bydgoszcz
Apteka kasy: (52) 523 93 13 KZ: (52) 523 93 18 Magazynier: (52) 523 93 09

064 Atrium Koszalin
ul. Paderewskiego 1
75-736 Koszalin
Apteka kasy: (94) 732 89 32 KZ: (94) 732 89 34 Magazynier: (94) 732 89 30

065 Białystok Malmeda
ul. Icchaka Malmeda 1
15-440 Białystok
Apteka kasy: (85) 874 94 57 KZ: (85) 874 94 64 Magazynier: (85) 876 20 12

066 Centrum Skorosze
ul. Gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego 4
02-497 Warszawa
Apteka kasy: (22) 270 30 27 KZ: (22) 270 30 29

067 Galeria Sfera
ul. Mostowa 5
43-300 Bielsko-Biała Apteka kasy: (33) 485 97 23 KZ: (33) 485 97 21

068 Tarnów
Ul. Krakowska 6
33-100 Tarnów
Apteka kasy: (18) 531 48 87 KZ: (18) 531 48 80

069 Posnania
Ul. Pleszewska 1
61-136 Poznań
Apteka kasy: (61) 667 32 17 KZ: (61) 667 32 12

070 Targowa
ul. Targowa 68 03-734 Warszawa

071 Częstochowa Kościuszki
Al. Tadeusza Kościuszki 1 42-200 Częstochowa

72 Warszawa Wschodnia
Ul. Kijowska 20 03-743 Warszawa

73 Warszawa Galeria Północna
Ul. Światowida 17 03-144 Warszawa

74 Bonarka Kraków
Ul. Henryka Kamienskiego 11 30-644 Kraków

75 CH Serenada
Generała Bora Komorowskiego 41 31-876 Kraków

76 Pasaż Grunwaldzki
Plac Grunwaldzki 22 50-363 Wrocław

77 Forum Gdańsk Radunia
ul. Targ Sienny 7 80-806 Gdańsk

78 Stara Iwiczna ul. Nowa 4A
05-500 Stara Iwiczna

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie