REGULAMIN KONKURSU „Dni z marką Rimmel”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Dni z marką Rimmel” (dalej „Konkurs”). 2. Organizatorem konkursu jest przez Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 262/264, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326038, NIP 7272738835 (dalej „Organizator”).
3. Konkurs organizowany jest na zlecenie Coty Eastern Europe Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584195, NIP 5242787101 (dalej „Coty Eastern Europe”).
4. Nagrody wydawane są przez Organizatora w imieniu Coty Eastern Europe.
5.Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”) składającą się z trzech osób, w tym jej Przewodniczącego.
7. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu Instagram na profilu marki Super-Pharm Poland (https://www.instagram.com/superpharmpoland/ (dalej: „Profil”)).
8. Coty Eastern Europe oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Instagram.
9.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, Coty Eastern Europe oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

§ 2 PRZEDMIOT I CZAS KONKURSU

1. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 13 listopada 2018r. w chwili opublikowania pierwszego zadania konkursowego, a zakończenie w dniu 16 listopada 2018r. o godzinie 23:59:00 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). Konkurs prowadzony jest w trzech odsłonach, a każda z nich obejmuje jeden dzień (dalej: „Odsłona”). Oznacza to, że pierwsza Odsłona Konkursu nastąpi 13 listopada 2018 r., druga 14 listopada 2018 r., a trzecia 15 listopada 2018 r i czwarta 16 listopada 2018.
2. Każdego dnia Okresu Trwania Konkursu zostanie opublikowane jedno zadanie konkursowe. Zadanie konkursowe opublikowane w danym dniu obowiązuje w tym dniu trwania Konkursu jako zadanie konkursowe w danej Odsłonie. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w okresie trwania danej Odsłony wykonać zadanie konkursowe obowiązujące w tej Odsłonie (dalej: Odpowiedź”) oraz zgłosić je do Konkursu. Zadanie konkursowe dla każdej Odsłony Konkursu będzie publikowane na Profilu w dacie rozpoczęcia danej Odsłony.
3. Zgłoszenie Odpowiedzi do Konkursu polega na jej opublikowaniu na Profilu pod postem z treścią zadania konkursowego dla danej Odsłony, bądź w przypadku trzeciej Odsłony przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii własnej osoby, umieszczenie jej w zakresie własnego profilu Instagram wraz z opisem jaki kosmetyk marki Rimmel został użyty w celu wykonania makijażu oraz oznaczenie w następujący sposób: @SuperPharmPoland, @RimmelLondonPl, #iwillnotbedeleted, #superpharm, (dalej: „Fotografia”).
4. Publikacja Odpowiedzi na zadanie konkursowe obowiązujące w danej Odsłonie musi nastąpić w okresie trwania danej Odsłony w taki sposób, aby Odpowiedź była dostępna publicznie. Odpowiedzi, które nie zostaną opublikowane w powyższy sposób nie biorą udziału w Konkursie. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. W Konkursie każdy może wziąć udział wielokrotnie, ale jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.

§ 3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Coty Eastern Europe, członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
5. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi:
a) posiadać konto w serwisie Instagram,
b) umieścić:
- w zakresie swojego profilu w serwisie Instagram Fotografię,
- pod Postem umieścić zgodną z tematem, oryginalnie ujętą odpowiedź na zadanie Konkursowe w danej Odsłonie
6. Zgłoszenie (a) musi być oryginalną i samodzielną kreacją, a wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym m.in. prawa autorskie do zdjęcia muszą być wyłączną własnością Uczestnika Konkursu (b) nie może naruszać zasad zachowania społecznego, dobrych obyczajów, nie może zawierać treści seksualnych, obscenicznych, lub powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe (c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym m.in. praw autorskich, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, patentów lub znaków towarowych/nazw handlowych/logo, ani prawa do prywatności lub publikacji, ani zawierać materiałów, które są lub mogą być uznane za zniesławiające, oszczercze lub szkalujące, lub przedstawiające osobę w fałszywym świetle; (d) nie może naruszać żadnych przepisów prawa, reguł lub regulacji.
7. Przesłana w celu udziału w Konkursie Fotografia może zawierać wyłącznie wizerunek Uczestnika. Uczestnik gwarantuje powyższe zgłaszając się do udziału w Konkursie. Coty Eastern Europe zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika w przypadku, gdy przesłane w celu udziału w Konkursie zdjęcie zawiera wizerunek także innych osób niż sam Uczestnik, co może stanowić naruszenie praw osób trzecich, w szczególności prawa autorskiego lub prawa do wizerunku.
8. Fotografia może zostać wykluczona z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że nie spełnia ono wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora roszczeń związanych z Fotografią przez osoby trzecie.

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU

1. Spośród Odpowiedzi zgłoszonych w danej Odsłonie Konkursu zgodnie z punktem 10 Regulaminu, Komisja wybierze 10 najlepszych, przyznając im kolejno miejsca od 1-go do 10-go. Za zajęcie każdego z miejsc od 1-go do 10-go w danej Odsłonie przysługuje Nagroda.
2. Decyzje w przedmiocie wyboru Zwycięzców, o którym mowa w § 4 ust. 1 powyżej, podejmowane są przez Komisję Konkursową.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu, nastąpi w terminie 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu, w zakresie Profilu.
4. Zwycięzca zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania na adres email Organizatora rimmel@kamikaze.digital w terminie do dnia 3 grudnia 2018r. oświadczenia, w którym poda wszystkie poniższe dane: swoje imię i nazwisko oraz adres do doręczenia Nagrody. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora do wysyłki Nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody przez Fundatora.

§ 4 NAGRODY

Fundatorem nagród w Konkursie jest Coty Eastern Europe. 1. Nagrodami w Konkursie jest 30 zestawów kosmetyków marki Rimmel o wartości 130,96 zł (brutto) każdy z nich. Każdy z zestawów określany jest jako „Nagroda”.
2. W stosunku do każdej Nagrody, ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
3. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została potrącona na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Coty Eastern Europe. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

§ 5 PRAWO DO WYKORZYSTANIA UTWORÓW

1. Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń, terytorialnych i ilościowych Coty Eastern Europe licencji niewyłącznej, na czas nieoznaczony, na korzystanie z przesłanych w celu uczestnictwa w Konkursie Fotografii wraz z ich opisem, na których utrwalony jest jego wizerunek. Strony mogą wypowiedzieć niniejszą licencje z dwuletnim okresem wypowiedzenia. Licencja uprawnia Coty Eastern Europe do udzielenia sublicencji i obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z wizerunku utrwalonego na zdjęciach wraz z ich opisem na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wizerunku utrwalonego na zdjęciu wraz z jego opisem – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy wizerunku utrwalonego na zdjęciu wraz z jego opisem, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek na zdjęciu wraz z jego opisem utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy wizerunku utrwalonego na zdjęciu wraz z jego opisem,
c) w zakresie rozpowszechniania wizerunku utrwalonego na zdjęciu wraz z jego opisem w sposób inny niż określony w ppkt b) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania wizerunku utrwalonego na zdjęciu wraz z jego opisem w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet).
2. Coty Eastern Europe zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych przez Uczestników Konkursu wizerunków utrwalonych na zdjęciach wraz z ich opisem dla własnych celów reklamowych, handlowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację wizerunków utrwalonych na zdjęciach wraz z ich opisem nadesłanych w związku z Konkursem, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych wizerunków utrwalonych na zdjęciach wraz z ich opisem w zakresie wskazanym powyżej.
3. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie przesłanych wizerunków utrwalonych na zdjęciach.

§ 6 WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

1. Nagroda w Konkursie zostaną wysłana kurierem na koszt Organizatora w terminie do dnia 25 grudnia 2018r. Zwycięzca Nagrody jest obowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru.
2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
3. Organizator informuje, że w razie podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

§ 7 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres: Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264 (90-361). Reklamacje mogą być składane w okresie od 31 października 2018 r. do 30 grudnia 2018r. (decyduje data nadania). 2. Reklamacja powinna zawierać:
a) dopisek na kopercie: „Konkurs Dni z marką Rimmel”
b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; d) podpis reklamującego.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.

§ 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul Domaniewskiej 34A, Organizator, Kamikaze sp. z o.o. z siedziba w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 262/264, jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.
2. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe uczestników konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz wysyłki Nagrody w celach związanych z realizacją konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
3. Dane osobowe są udostępniane Super-Pharm Poland sp. z o.o. przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności Kamikaze sp. z o.o. i., ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do pełnej realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody, realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania prawo do przenoszenia danych.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie Danych Osobowych do udziału w Konkursie jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania Nagrody.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony Uczestnikom w Profilu.
2. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Obowiązek informacyjny Konkurs „Tydzień z marką Rimmel”

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Dni z marką Rimmel” (dalej: „Konkurs”) jest Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34 A. Jeśli jako uczestnik Konkursu ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych lub chce Pani/Pan skorzystać ze swoich uprawnień, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z nami. Do Pani/Pana dyspozycji jest adres e-mail: data_privacy@cotyinc.com

Pani/Pana dane zebrane w celu udziału w Konkursie, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Panią/Pana regulaminu Konkursu. Pani/Pana dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku, prowadzony przez Super-Pharm.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie