Regulamin konkursu „Tydzień z marką Pharmaceris Emoptopic” 5-9.11.2018

§ 1. Organizator

1. Organizatorem konkursu jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000370362, kapitał zakładowy 200 200 000,00 PLN wniesiony w całości, Regon 142584703, NIP 5272642206 (dalej jako „Organizator”)
2. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook (dalej: „Serwis Facebook”) na profilu marki Super-Pharm Poland www.facebook.com/superpharm
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych.
5. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) tj. m.in. na potrzeby wyłonienia laureata konkursu oraz zidentyfikowania laureata konkursu, skontaktowania się z laureatem konkursu po rozstrzygnięciu, przesłania Uczestnikowi Konkursu informacji handlowej Organizatora oraz produktów w postaci bezpłatnych próbek, odprowadzenia stosownego podatku od otrzymanej przez laureata nagrody.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno;
b) dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą̨ w celu udziału w konkursie „Tydzień z marką Pharmaceris” i możliwości otrzymania przez uczestnika nagrody na podstawie zgody uczestnika.
c) dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, chyba, że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.
d) Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
e) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
f) Uczestnik który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych może kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com.
7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. W Konkursie mogą brać udział osoby będące konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (zwanym dalej „Profil”). Dane zawarte na tym koncie muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Osoby niepełnoletnie, aby móc uczestniczyć w Konkursie muszą posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, którą to zgodę przedstawi na każde żądanie Organizatora.
4. Każda osoba może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego w serwisie Facebook.
5. Udział w konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
6. Nadesłanie Odpowiedzi jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
7. Osoba dodająca zgłoszenie konkursowe oświadcza jednocześnie, że posiada pełnię praw autorskich do Odpowiedzi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie naruszenia praw osób trzecich dokonane przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia tych praw kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich do dokonanego zgłoszenia konkursowego.
8. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana niniejszym Regulaminem.
9. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających godność osób trzecich – takie Odpowiedzi nie będą brały udziału w Konkursie na podstawie decyzji Organizatora.
10. Odpowiedź nadesłana w komentarzu przez Uczestnika nie może być wcześniej nigdzie opublikowana, ani nagrodzona.
11. Organizator jest uprawniony do niezwłocznego usunięcia Odpowiedzi, które są niezwiązane z tematem Konkursu, a tym samym nie spełniają jego warunków.

§ 3. Zasady i przebieg konkursu

1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na umieszczone na stronie https://www.facebook.com/superpharm posty konkursowe dotyczące marki Pharmaceris.
2. Posty będą umieszczane w okresie trwania Konkursu, tj. 5 listopada do 9 listopada 2018 r. do godz. 23:59.
3. Osoba spełniająca opisane w Regulaminie wymagania uczestnictwa w Konkursie, może przystąpić do Konkursu odpowiadając na zadane pytanie poprzez dodanie komentarza pod postem konkursowym.
5. Organizator spośród wszystkich komentarzy pod postem konkursowym wybiera te, które jego zdaniem są najciekawsze i ich autorów ogłasza zwycięzcami.
6. Komentarze można dodawać pod postem konkursowym od momentu jego opublikowania do godziny 23.59 tego samego dnia.
7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową, przy wyborze uwzględniana będzie wartość merytoryczna oraz kreatywność udzielonych Odpowiedzi.
8. Każdy Uczestnik Konkursu może tylko raz wziąć udział w Konkursie i może otrzymać tylko jedną nagrodę.
9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja konkursowa.
10. W skład Komisji konkursowej wchodzą 3 osoby:
1/ Katarzyna Guzowska
2/ Elwira Kocia
3/Adrianna Stachowska
11. Członkowie Komisji konkursowej wybierają spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest prowadzenie obrad i rozstrzyganie kwestii spornych. W przypadku niemożności wyłonienia laureata konkursu przez cały skład Komisji konkursowej, o uznaniu danego Uczestnika za zwycięzcę decyduje głos przewodniczącego. W przypadku skierowania roszczeń w zakresie naruszenia praw autorskich do organizatora Uczestnik naruszający te prawa zwolni organizatora z całkowitej odpowiedzialności w tym zakresie.
12. Osoby, które wygrają Konkurs są laureatami Konkursu.

§ 4. Nagrody

Nagrody w konkursie:
Post 1 – autorzy 10 najciekawszych odpowiedzi otrzymają: PHARMACERIS EMOTOPIC Specjalnym kremem natłuszczającym 75ml, wartości 28,00 zł brutto
Post 2– autorzy 10 najciekawszych odpowiedzi otrzymają:
PHARMACERIS EMOTOPIC Balsam 190ml o wartości 29,80 zł brutto
PHARMACERIS EMOTOPIC Emulsją do kąpieli 200ml o wartości 26,80 zł brutto
Post 3 - autorzy 10 najciekawszych odpowiedzi otrzymają: PHARMACERIS EMOTOPIC Emolientowy krem barierowy 75ml o wartości 26,90 zł brutto
Post 4 - autorzy 10 najciekawszych odpowiedzi otrzymają: PHARMACERIS EMOTOPIC Preparat 3w1 500ml 52,00 zł brutto
Post 5 - autorzy 10 najciekawszych odpowiedzi otrzymają:
PHARMACERIS EMOTOPIC Szamponem hydro-micelarnym 200ml o wartości 34,90 zł brutto
2. Nagrodą jest również kwota pieniężna stanowiąca 11.11% wartości produktów przewidzianych jako nagroda/ -y w danym poście konkursowym , o których mowa w ust. 1 lit a)-e), która zostanie w całości przeznaczona na zapłatę podatku, o którym mowa w ust. 12 poniżej, przy czym nie zostanie ona wypłacona Laureatowi, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, na co Laureat poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Laureat nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.
Tym samym całkowita wartość Nagrody za poszczególne posty wynosi:
Post 131,11 zł
Post 262,88 zł
Post 329,88 zł
Post 457,77 zł
Post 538,77 zł
3. Lista laureatów zostanie opublikowana w formie komentarza pod postem konkursowym na stronie firmowej Super-Pharm na Facebooku w ciągu 7 dni od pojawienia się ostatniego zadania konkursowego.
4. Laureaci po zapoznaniu się z wynikami Konkursu, powinni wysłać swoje dane: imię, nazwisko, nick, adres, nr telefonu, adres do doręczeń do Organizatora na adres elwira.kocia@drirenaeris.com, w terminie 4 dni od daty ogłoszenia wyników. Po upływie opisanego wyżej terminu Laureat Konkursu traci prawo do nagrody.
5. Laureaci tracą prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron, w szczególności § 2 ust 2,3,4,7,9, 10 a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Laureaci są obowiązani do jej zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o naruszeniu istotnego postanowienia Regulaminu wraz z uzasadnieniem.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
a) podania błędnych danych na profilu Serwisu Facebook
b) niepodania danych adresowych
c) zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych przez Uczestnika, o których Organizator nie został poinformowany.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.
8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
9. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
10. Każdy z Laureatów może zrzec się prawa do nagrody.
11. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak możliwości doręczenia nagrody z winy Organizatora.
12. Organizator informuje, że nagrody przewidziane w konkursie przekraczają kwotę, od której konieczne jest odprowadzenie należnego podatku dochodowego, co nastąpi po stronie Organizatora.
13. Uiszczenie należnych podatków od nagród określonych w §4 niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

§ 5. Prawa i obowiązki Uczestników

1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu.
2. Naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etyki. Uczestnik, u którego zachowania, określone w niniejszym ustępie zostaną stwierdzone podlega wykluczeniu z Konkursu. Okoliczność ta pozostaje bez wpływu na uczestnictwo pozostałych Uczestników Konkursu.
4. Adresatem informacji umieszczanych przez Uczestników w komentarzach pod postami Organizatora na https://www.facebook.com/superpharm jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie Serwis Facebook. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 6. Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu Konkursu na profilu drogerii Super-Pharm (https://www.facebook.com/superpharm) bezpośrednio pod postami konkursowymi
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,
b) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook,
c) w związku z udziałem w niniejszym konkursie prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich lub naruszają ich prawa,
d) prowadzą działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu, e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek. 3. Od decyzji Organizatora przysługuje Uczestnikowi odwołanie do Sądu.
4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej przez serwis Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook,
b) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
c) problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z technicznymi aspektami użytkowania komputera przez Uczestnika, w tym brak aktualizacji oprogramowania komputerowego do najnowszych wersji dostępnej w chwili rozpoczęcia konkursu.
d) problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z funkcjonowaniem oprogramowania na komputerze Uczestnika konkursu, także tego, o którego istnieniu nie miał on świadomości w trakcie trwania Konkursu (np. zapora sieciowa, oprogramowanie malware, oprogramowanie antywirusowe, wirus komputerowy lub innego rodzaju złośliwe oprogramowanie).
e) nieumiejętnego posługiwania się przez Uczestnika komputerem bądź urządzeniem elektronicznym, z którego zgłoszenie zostało dodane.
5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebooku.

§ 7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres siedziby Organizatora: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 12 05-500 Piaseczno. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym postanowieniu.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Od decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje odwołanie do Sądu.
5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. W przypadku wady nagrody konkursowej, Uczestnik po otrzymaniu nagrody ma prawo do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego traktującymi o rękojmi za wady przy sprzedaży.

§ 8. Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej www.superpharm.pl i siedzibie Organizatora.
3. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w Konkursie oraz będą stosowane jedynie do Uczestników, którzy przystąpili do konkursu po dniu ogłoszenia zmian.
4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na profilu drogerii Super-Pharm (https://www.facebook.com/superpharm)
5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

§ 9. Postanowienia Końcowe

1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pozwanego.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2018

Obowiązek informacyjny
Konkurs „Tydzień z marką Pharmaceris” 


Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email iod@drirenaeris.com. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu Pani/Pana uczestnictwa w Konkursie „Tydzień z marką Pharmaceris ”


Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych.

Pani/Pana dane zebrane w celu udziału w Konkursie, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Panią/Pana regulaminu Konkursu.

Pani/Pana dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku, prowadzony przez Super-Pharm. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Pani/Pana dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie