REGULAMIN KONKURSU

„Jak podkreślić swoją osobowość?”

przeprowadzany na terenie drogerii SUPER-PHARM w dniach 31.05-13.06.2018 r.

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pt. „Jak podkreślić swoją osobowość?”, w dalszej części Regulaminu zwanej „Konkursem”, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Orkla Care S.A. z siedzibą w Radzyminie przy ul. Polnej 21, 05 - 250 Radzymin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029528, o kapitale zakładowym w wysokości: 24 144 500 złotych, NIP 521-05-23- 942 zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Blue Milk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-607), przy ul. Czeczota 15/1, o numerze NIP: 9512363839, Regon: 146499443, działająca w imieniu Organizatora, zwana dalej „Koordynatorem”.
 4. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie sieci drogerii SUPERPHARM.
 5. Produkty biorące udział w Konkursie, to produkty do higieny jamy ustnej oznaczone marką Jordan, zwane dalej „Produktem Promocyjnym”.
 6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31.05.2018 r., a zakończy się w dniu 13.06.2018 r. We wskazanym okresie przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu. Okres ten nie obejmuje wydania nagród oraz procedury reklamacyjnej.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu, określone niniejszym Regulaminem oraz zgodę na przetwarzanie swoich danych w zakresie realizacji formalności konkursowych.
 3. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w czasie trwania Konkursu zakupią na wyłączną własność co najmniej jeden Produkt Promocyjny i zachowają dowód zakupu.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Koordynatora, pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3. ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania Konkursu, łącznie:
  1. dokonać jednorazowego zakupu dowolnego Produktu Promocyjnego w sieci drogerii SUPERPHARM w dniach 31.05-13.06.2018 r.;
  2. zachować oryginalny paragon potwierdzający zakup;
  3. odpowiedzieć na zadanie konkursowe, polegające na kreatywnej odpowiedzi na pytanie: „Jak podkreślić swoją osobowość?”. Odpowiedź należy wysłać SMS-em na numer telefonu 4321 według wzoru: JORDAN.numer paragonu.twoja odpowiedź (koszt SMS-a konkursowego wg taryfy operatora).
 2. W SMS konkursowym dopuszcza się użycie liter małych i dużych. Nie biorą udziału w Konkursie wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, treści rasistowskie, lub inne treści naruszające powszechnie uznane normy społeczne.
 3. Jeden paragon upoważnia do wysłania tylko i wyłącznie jednego zgłoszenia do Konkursu. Wykorzystanie kolejny raz tego samego paragonu będzie traktowane jako zgłoszenie nieprawidłowe, nie biorące udziału w Konkursie.
 4. Data i godzina dokonania zakupu Produktu Promocyjnego, potwierdzona dowodem zakupu (za dowód zakupu Organizator uznaje wyłącznie paragon fiskalny lub fakturę VAT wydaną przez system kasowo-fiskalny w sieci drogerii SUPER-PHARM na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) musi być wcześniejsza niż data wysłania SMS-a konkursowego.
 5. Jedna osoba może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia do Konkursu pod warunkiem dokonania kolejnych zakupów i uzyskania kolejnych paragonów.
 6. W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowo SMS konkursowy, Uczestnik otrzyma bezpłatny SMS zwrotny potwierdzający dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie. SMS zwrotny odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego zgłoszenia w systemie SMS, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin.
 7. Weryfikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń do Konkursu będzie dokonywana za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs. Czas nadesłania SMS-a Konkursowego będzie rejestrowany przez system teleinformatyczny.
 8. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji. Nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.

§ 4. NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. 30 nagród I stopnia – plecak marki Kanken o wartości 400 zł brutto każdy;
  2. 10 nagród II stopnia – kosmetyczka o wartości 50 zł brutto każda;
  3. 60 nagród III stopnia – zestaw produktów Jordan w skład którego wchodzi: dwie szczoteczki Jordan Individual, szczoteczka dziecięca Jordan Step by Step, nić dentystyczna Jordan Whitening wartości 40 zł brutto każdy.
 2. Zwycięzców Konkursu, którzy przesłali najciekawsze odpowiedzi na zadanie konkursowe, wyłoni Komisja Konkursowa składająca się z dwóch przedstawicieli Organizatora oraz jednego przedstawiciela Koordynatora (dalej zwana: Komisją). Komisja dokona wyboru według własnego uznania, uwzględniając oryginalność i poziom kreatywności odpowiedzi.
 3. Wybrane odpowiedzi zostaną ponumerowane według kolejności ich wyboru poczynając od najciekawszej odpowiedzi do najmniej, według następującego schematu:
  1. prawo do nagrody I stopnia otrzymają autorzy 30 (trzydziestu) najwyżej ocenionych przez Komisję odpowiedzi;
  2. prawo do nagród II stopnia otrzymują autorzy kolejnych 10 (dziesięciu) najwyżej ocenionych przez Komisję odpowiedzi;
  3. prawo do nagrody III stopnia otrzymują autorzy kolejnych 60 (sześćdziesięciu) najwyżej ocenionych przez Komisję odpowiedzi.
 4. Osoby, których rozwiązania zadania konkursowego zostaną wybrane przez Komisję („Laureaci”) będą poinformowane o przyznaniu prawa do nagrody w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Konkursu za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej pod numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia.
 5. Warunkiem przyznania Nagrody jest przesłanie przez Laureata, w terminie 7 dni od otrzymania bezpłatnej wiadomości SMS o prawie do nagrody, na adres Koordynatora jordan@bluemilk.pl, następujących danych:
  1. skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu (za dowód zakupu Organizator uznaje wyłącznie paragon fiskalny lub fakturę VAT wydaną przez system kasowo-fiskalny w sieci drogerii SUPERPHARM na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
  2. numeru telefonu, z którego Uczestnik dokonał zwycięskiego Zgłoszenia;
  3. swoich danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody i odprowadzenia podatku: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wydania nagród Laureatowi.
 7. Paragon budzący wątpliwość co do jego oryginalności lub nieczytelny zostaje odrzucony, a Laureat, który nadesłał taki dowód traci prawo do nagrody. W każdej sytuacji utraty prawa do nagrody przez danego Laureata w przypadkach wskazanych w Regulaminie prawo do nagrody przechodzi na rzecz Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z powodu zmiany numeru telefonu przez Uczestnika w czasie trwania konkursu lub w sytuacji kiedy telefon Uczestnika jest wyłączony.
 9. Do każdej nagrody rzeczowej wskazanej w § 4 ust. 1 pkt. a-d powyżej, Zwycięzca Konkursu otrzyma również dodatkową nagrodę pieniężną odpowiadającą wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród rzeczowych tj. 11,11% wartości przekazywanej im odpowiednio Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego.

§ 5. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA NAGRÓD

 1. Nagroda zostanie przesłana kurierem Laureatowi najpóźniej do dnia 25.07.2018 roku.
 2. W każdej sytuacji utraty prawa do nagrody przez danego Laureata w przypadkach wskazanych w Regulaminie prawo do nagrody przechodzi na rzecz Organizatora.
 3. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu oraz nad działaniami Uczestników, podejmowanymi w ramach Konkursu.
 2. Rozwiązania zadania konkursowego przesłane po terminie określonym niniejszym Regulaminem lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku, gdy:
  1. treść rozwiązania zadania konkursowego jest niezgodna z Regulaminem, jak również gdy zawiera treści wulgarne lub obraźliwe lub jest niezgodna z dobrymi obyczajami albo prawem powszechnie obowiązującym;
  2. Uczestnik nie działa w Konkursie osobiście, tylko poprzez osoby trzecie;
  3. zadanie konkursowe nie zostało samodzielnie wykonane przez Uczestnika lub narusza prawa osób trzecich;
  4. Uczestnik w inny sposób narusza Regulamin lub działa w sposób oczywiście nieuczciwy. Poprzez dobre obyczaje w zakresie wypowiedzi Organizator rozumie w szczególności nieużywanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, czy treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników warunków i zasad określonych w Regulaminie.
 5. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu z powodu naruszenia zasad określonych w Regulaminie, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora.
 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność względem Organizatora, za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem sprzecznym z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi, powstałą z winy Laureata, w tym poprzez błędne podanie przez Laureata danych niezbędnych do przekazania nagrody.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Nabycie praw następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania nagrody, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. W szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych do treści odpowiedzi konkursowej obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. utrwalanie na nośnikach materialnych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz wykonywanie egzemplarzy tych utrwaleń;
  2. zwielokrotnianie;
  3. wprowadzanie do pamięci komputera;
  4. umieszczanie w materiałach reklamowych;
  5. używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazywania włączając przekaz satelitarny;
  6. rozporządzania prawami w inny sposób, w tym w szczególności do ich użyczania i wynajmowania;
  7. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, a także publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  8. wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy.
 2. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści rozwiązania zadania konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż zgłoszona w Konkursie treść odpowiedzi konkursowej nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.
 3. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
 4. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane Koordynatorowi w czasie trwania Konkursu lub najpóźniej do 14 dni po jego zakończeniu. Decyduje data wpływu do Koordynatora. Reklamacje dostarczone po 27.06.2018 roku nie będą rozpatrywane.
 2. Pisemną reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Koordynatora z dopiskiem "Reklamacja Jordan”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu z którego przesłał mail konkursowy, adres e-mail oraz powody złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Konkursu w treści reklamacji.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator, który powierzył przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji Konkursu firmie Blue Milk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-607), ul. Czeczota 15/1 będącej Koordynatorem Konkursu. Zakres danych osobowych obejmuje imię, nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy oraz e-mail. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, w tym w celach związanych z rejestracją Zgłoszeń, realizacją nagród, ogłoszeniem wyników Konkursu, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie i wydania nagrody. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie dostępna na stronie www.superpharm.pl.
 3. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4 z 2004 r., poz. 27 – t.j. z późn. zm.).
 4. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie