REGULAMIN KONKURSU

„Moje kolory lata z ChiodoPRO”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Moje kolory lata z ChiodoPRO”
2. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu Instagram na profilu drogerii Super-Pharm Poland.
3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
4. Organizatorem oraz fundatorem nagród w konkursie jest firma Magnificco Marta Roś spółka jawna w Dzierżoniowie, przy ulicy Nowowiejskiej 22 A, 58-200 (Organizator i Fundator nagród).
5. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie firmowej Super-Pharm Poland na portalu społecznościowym Instagram https://www.instagram.com/superpharmpoland/
6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.08.2018 w momencie publikacji postu konkursowego i kończy w dniu 20.08.2018 o godzinie 23:59.
7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Nadawcą informacji wysyłanych do Uczestników jest wyłącznie Magnificco, a nie serwis Instagram. Magnificco zobowiązuje się zwolnić serwis Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu, w szczególności z ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez Uczestników Konkursu w stosunku do serwisu Instagram.

II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.08.2018 r. w momencie publikacji posta konkursowego.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
3. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna. W przypadku osób niepełnoletnich, mogą one być uczestnikiem Konkursu, pod warunkiem pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie.
4. Uczestnik Konkursu powinien:
a) posiadać stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadać konto publiczne w serwisie społecznościowym Instagram, zgodne z regulaminem serwisu.
c) dokonać zakupu w jednym ze sklepów sieci Super-Pharm znajdującego się na terytorium Polski, w okresie trwania Konkursu dowolnych produktów marki ChiodoPRO za minimum 25 zł i zachować paragon.
5. Konkurs zostanie ogłoszony w postaci posta na profilu Super-Pharm (https://www.instagram.com/superpharmpoland/).
6. Aby wziąć udział w konkursie, należy dokonać zakupu w jednym ze sklepów sieci Super-Pharm znajdującego się na terytorium Polski, w okresie trwania Konkursu dowolnych produktów marki ChiodoPRO za min. 25 zł, zachować paragon i opublikować na Instagramie zdjęcie pokazujące wakacyjną stylizację paznokci wykonaną produktami marki ChiodoPRO oznaczając profile @superpharmpoland @chiodopro i dodając hashtagi #wyzwaniekolorow #chiodopro #superpharm #MyLife #MyChoice #MyChiodoPRO
7. Fotografia lub nagranie video może zawierać wyłącznie wizerunek Uczestnika. Uczestnik gwarantuje powyższe zgłaszając Odpowiedź do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika w przypadku, gdy Odpowiedź zawiera wizerunek także innych osób niż sam Uczestnik, co stanowi naruszenie prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wykorzystywania wizerunku.
8. Odpowiedzi na zadanie konkursowe będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia Zwycięzców.
9. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w ust. 4 i 6 powyżej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy ChiodoPRO, oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że odpowiedź na zadanie konkursowe powinna spełniać poniższe warunki:
a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych 
z obowiązującymi przepisami prawa,
c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących ChiodoPRO, w tym nie może zawierać adresów stron internetowych,
nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich (majątkowych i osobistych).
12. Organizator może wykluczyć oraz usunąć zgłoszenie Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie w przypadku naruszenia pkt. III. ust. 10.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
1. Administratorem i podmiotem przetwarzającym dane osobowe gromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator, firma Magnificco Marta Roś spółka jawna w Dzierżoniowie, przy ulicy Nowowiejskiej 22, 58-200.
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz wysyłki Nagrody w celach związanych z realizacją konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
3. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Instagram oraz wizerunku, gdyż Odpowiedzią jest fotografia zawierająca wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko oraz adres do wysyłki Nagrody. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem Okresu Trwania Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich praca konkursowa zawierała wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu, w związku z udzieloną licencją. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
7. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
11.Podanie Danych Osobowych do udziału w konkursie jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania Nagrody.

IV. NAGRODY
1. Z tytułu udziału w Konkursie i po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy mają szansę zdobyć Nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Do wygrania w konkursie są łącznie 3 (trzy) zestawy Nagród. Zestaw Nagród to: zestaw startowy My Choice marki ChiodoPRO o wartości 329 zł, w którego skład wchodzą:
* CHIODOPRO LAMPA SHELL 48 W DUAL LED

* CHIODOPRO CLEANER 50 ML.

* CHIODOPRO REMOVER 50 ML.

* CHIODOPRO BASE MY CHOICE 7 ML.

* CHIODOPRO TOP MY CHOICE 7 ML.

* CHIODOPRO LAKIER HYBRYDOWY MY CHOICE 7 ML. (LOSOWO WYBRANY KOLOR Z KOLEKCJI  EDYTY GÓRNIAK)

*CHIODOPRO OLEJEK Z DRZEWA HERBACIANEGO / CHIODOPRO ODŻYWKA WZMACNIAJĄCA Z DIAMENTEM 10 W 1 /CHIODOPRO ODŻYWKA WITAMINOWA Z KERATYNĄ 10 W 1 ( LOSOWO WYBRANY PRODUKT ) 

* CHIODOPRO PILNIK PROSTY ZEBRA 100/180

* CHIODOPRO BLOK POLERSKI 

* CHIODOPRO RĘCZNICZEK

* CHIODOPRO WACIKI BEZPYŁOWE 50 SZT.

* CHIODOPRO REMOVER WRAPS 50 SZT.
3. W stosunku do każdej Nagrody, ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została przekazana na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Zwycięzca stosownie do pkt. VIII ust. 6 Regulaminu traci prawo do Nagrody 
w przypadku nieodebrania jej w terminie.
6. Jeden Uczestnik może otrzymać w Konkursie maksymalnie jedną Nagrodę.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Spośród zamieszczonych odpowiedzi do zadania konkursowego Komisja Konkursowa po zakończeniu konkursu wybierze 3 (trzy) kreatywne, zgodne z zadaniem konkursowym odpowiedzi, których autorom zostaną przyznane Nagrody.
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika 
do złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt IX Regulaminu.

VI. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
1. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana w komentarzu pod postem konkursowym w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Każdy ze Zwycięzców w terminie 4 (czterech) dni kalendarzowych od daty publikacji listy Zwycięzców, powinien przesłać wiadomość mailową na adres e-mail Organizatora: marketing@chiodopro.pl, która będzie zawierać skan paragonu (dowód zakupu produktów ChiodoPRO za min. 25 zł w trakcie trwania Konkursu) oraz Oświadczenie, w którym poda wszystkie poniższe dane: swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres do doręczenia Nagrody, adres właściwego urzędu skarbowego, a także oświadczenia, w którym wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 1 do Regulaminu. W przypadku braku doręczenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie lub niepodania wszystkich wskazanych powyżej danych Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie do wysyłki Nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody, chyba że Uczestnik wyraził odrębnie zgodę na szerszy zakres przetwarzania jego danych osobowych.
3. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku:
a) nieotrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail z załączonym skanem lub czytelnym zdjęciem prawidłowo wypełnionego Oświadczenia oraz skanem lub czytelnym zdjęciem dowodu zakupu lub przesłania ich z naruszeniem terminów, o których mowa w ust. 2 powyżej,
b) niepodania w formularzu Oświadczenia wszystkich Danych Osobowych
c) wykluczenia go z udziału w konkursie w przypadkach przewidzianych 
w niniejszym Regulaminie,
d) nieodebrania przesyłki z Nagrodą (w sytuacji, gdy paczka z nagrodą wróci do Organizatora, nie zostanie ponownie wysłana do Zwycięzcy),

VII. WYDANIE NAGRÓD
1. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane przez Organizatora i wysłane Zwycięzcom pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych.
Nagrody zostaną wysłane kurierem lub Pocztą Polską na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę w wiadomości e-mail w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora Oświadczenia, o którym mowa w par.7 ust.2.
3. Organizator ponosi koszty wysyłki Nagród przyznanych w Konkursie.
4. Każdy ze Zwycięzców może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji 
o Nagrodzie przesłać wiadomość o odmowie przyjęcia Nagrody. Wiadomość należy przesłać na adres mailowy: marketing@chiodopro.pl
5. Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody nabywa własność egzemplarza oraz całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych treści, dzieł powstałych w związku z realizacją Odpowiedzi na zadanie konkursowe, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 - t.j.).
6. Nieodebranie Nagrody w terminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysyłania Nagrody, która nie została doręczona laureatowi z innych przyczyn niż leżące po stronie Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody.

VIII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres: Magnificco Marta Roś spółka jawna w Dzierżoniowie, przy ulicy Nowowiejskiej 22, 58-200. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, jednak nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia opublikowania listy zwycięzców. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 30 (trzydzieści) dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Uczestnika Konkursu w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Uczestnikowi w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji przysługuje prawo odwołania się do Sądu powszechnego.
Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości Nagrody, do której jest on uprawniony, jak również do zgodnego z Regulaminem przeprowadzenia Konkursu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez okres trwania Konkursu na stronach internetowych Super-Pharm. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
3. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, w tym prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych.
7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004, Nr 4, poz. 27.z późn. zm.) ani w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

Załącznik 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imienia i nazwiska, nazwy profilu na portalu Instagram, adresu do doręczenia nagrody, adresu właściwego urzędu skarbowego, a w przypadku, gdy moja odpowiedź zawiera mój wizerunek także wizerunku utrwalonego w odpowiedzi zgłoszonej do konkursu) zgodnie z poniżej przedstawionymi mi zasadami.

Informujemy, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magnificco Marta Roś spółka jawna w Dzierżoniowie, przy ulicy Nowowiejskiej 22, 58-200.
2.Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu pod nazwą „Moje kolory lata z ChiodoPRO” (dalej: Konkurs), w tym w szczególności wysyłka nagród oraz odprowadzenie podatku dochodowego od wartości nagrody.
3.Pani/Pana dane zebrane w celu udziału w Konkursie, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Panią/Pana regulaminu Konkursu. Pani/Pana dane zostały zebrane przez udostępnienie zdjęcia na Instagramie, oznaczenie pod zdjęciem profili Super-Pharm i ChiodoPRO oraz zastosowanie dedykowanego Konkursowi hashtagu #wyzwaniekolorow
4.Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu w portalu Instagram oraz wizerunku, w przypadku gdy odpowiedź zgłaszana do Konkursu zawiera Pani /Pana wizerunek. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres do wysyłki nagrody, adres właściwego urzędu skarbowego
5.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani /Pana zgoda.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać wysyłając email na adres marketing@chiodopro.pl z oświadczeniem o cofnięciu zgody.
7.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
8.Pani/Pana dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, firmie kurierskiej, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu.
9.Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
11.Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
12.Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie