Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
„Pielęgnacja NIVEA w Super-Pharm”
przeprowadzany na terenie sieci Super-Pharm
w terminie
21.06. - 04.07.2019

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Pielęgnacja NIVEA w Super-Pharm”, w dalszej części Regulaminu zwanej „Konkursem”, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

1.2. Administratorem Konkursu jest agencja STUDIO VERSUS Paweł Cichy, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem N15376/99/S, z siedzibą w Poznaniu, ul. Topolowa 1/3/5,
61-584 Poznań, e-mail: studio@studioversus.pl, telefon ds. konkursu 61 833-45-44, w dalszej części Regulaminu zwana „Administratorem Konkursu”.

1.3. Organizatorem Konkursu, na zlecenie którego działa Administrator Konkursu jest firma NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gnieźnieńskiej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293724, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

1.4. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie sklepów sieci Super-Pharm.

1.5. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronach www.studioversus.pl, www.NIVEA.pl, a także w siedzibie Organizatora.

1.6. Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca paragon dokonanej osobiście transakcji jednorazowego zakupu dowolnych produktów marki NIVEA do pielęgnacji i oczyszczania twarzy w sieci Super-Pharm za min. 20 zł. Zakupy dokonywane w związku z działalnością gospodarczą, jak również zakupy odnośnie których nabywca skorzystał z uprawnień konsumenckich w zakresie zwrotu zakupionego towaru, nie będą uwzględniane w toku niniejszego Konkursu.

1.7. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu.

Osoby, które spełniły wskazane w niniejszym Regulaminie warunki udziału w Konkursie i dokonały prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, zwane są w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami".

1.8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Administratora Konkursu, Organizatora, oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.06.2019 od godz.00:00:01, a zakończy się w dniu 04.07.2019
o godz. 23:59:59. We wskazanym okresie przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu. Okres ten nie obejmuje wydania nagród oraz ewentualnej procedury reklamacyjnej.

2.2. Sprzedażą promocyjną uprawniającą do udziału w Konkursie objęte są wszystkie produkty marki NIVEA do pielęgnacji i oczyszczania twarzy, dostępne w sieci Super-Pharm. Zakup tych produktów przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Konkursu nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.   

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania Konkursu:

A) dokonać jednorazowego zakupu dowolnych produktów marki NIVEA do pielęgnacji i oczyszczania twarzy w sklepie sieci Super-Pharm za min. 20 zł;

B) zachować oryginalny paragon potwierdzający zakup;

C) odpowiedzieć na zadanie konkursowe, polegające na kreatywnym dokończeniu zdania:
"Czuję się piękna…” - odpowiedź (rozwiązanie zadania) poprzedzoną słowem „SPH” i numerem paragonu wysłać SMS-em pod numer 7057 wg schematu („zgłoszenie”):

                            SPH.numer paragonu.odpowiedź

                            np: SPH.020202.TREŚĆ ODPOWIEDZI

3.2. Oryginalny paragon należy zachować przez okres 60 dni od zakończenia Konkursu.

3.3. Jeden paragon upoważnia do wysłania tylko i wyłącznie jednego zgłoszenia do Konkursu. Wykorzystanie kolejny raz tego samego paragonu będzie traktowane jako zgłoszenie nieprawidłowe, nie biorące udziału w Konkursie.

3.4. Jedna osoba może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia do Konkursu pod warunkiem dokonania kolejnych zakupów i uzyskania kolejnych paragonów.

3.5 Koszt wysłania SMS wynosi 0,62 PLN brutto (tj. 0,50 PLN netto + VAT). Organizator nie ponosi kosztów wysyłania SMS przez osoby biorące udział w Konkursie.

3.6. Z chwilą wysłania SMS-a zgłoszeniowego do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci numeru telefonu do celów związanych z realizacją Konkursu.

4. NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA

4.1. Nagrodami w Konkursie są: Nagroda I stopnia – Depilator Philips Lumea, o wartości 1800 zł – ilość 5 szt, nagroda II stopnia – Zestaw kosmetyków NIVEA z Załącznika nr 1, o wartości 50 zł – ilość 30 szt

4.2. Laureatów Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

4.3. Komisja Konkursowa dokona wyboru 35 najciekawszych rozwiązań zadania konkursowego spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych i spełniających warunki przystąpienia do Konkursu przewidziane w Regulaminie. Kryterium wyboru będzie oryginalność i poziom kreatywności
 przy czym oceny są dokonywane na podstawie subiektywnych wrażeń członków Komisji.

4.4. Osoby, których rozwiązania zadania konkursowego zostaną wybrane przez Komisję Konkursową („Laureaci”) zostaną poinformowane o tym fakcie drogą telefoniczną w ciągu 30 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu na numer telefonu, z którego nastąpiło przesłanie zgłoszenia.

4.5. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości Nagrody.

4.6 Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne. Do każdej nagrody rzeczowej wskazanej w ust. 4.1 powyżej, Laureat Konkursu otrzyma również dodatkową nagrodę pieniężną odpowiadającą wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród rzeczowych tj. 11,11% wartości przekazywanej im odpowiednio Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego.

5. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA NAGRÓD

5.1. Laureaci Konkursu będą poinformowani przez Administratora Konkursu o wygranej drogą telefoniczną na numer, z którego przesłane zostało zgłoszenie. Laureaci w trakcie rozmowy zostaną poproszeni o przesłanie, na adres „Studio Versus, skr. pocztowa 38, 60-973 Poznań 21/F10”, oryginału paragonu potwierdzającego zakup dowolnych produktów marki NIVEA do pielęgnacji i oczyszczania twarzy w sieci Super-Pharm za min. 20 zł, wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu z którego nastąpiło zgłoszenie) oraz z oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich majątkowych do nagrodzonego rozwiązania w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia poinformowania o wygranej. Decyduje data stempla pocztowego.

5.2. Próba uzyskania połączenia z każdym z Laureatów podejmowana jest trzykrotnie, za każdym razem oczekiwanie na połączenie będzie obejmować min. 6 sygnałów. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po minimum 3 minutach.
W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia po minimum 3 minutach. Jeśli nie uda się uzyskać połączenia z Laureatem wg. procedury opisanej w punkcie 5.2, Laureat traci prawo do nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

5.3. W przypadku, gdy Oragnizator stwierdzi, że przesłany Paragon nie jest oryginalny, autentyczny lub jest nieczytelny w sposób który uniemażliwia potwierdzenie prawidłwości spełnienia zadania konkursowego opisanego w pkt. 3.1.A powyżej, Organizator podejmie decyzję o utracie przez Laureata prawa do nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

5.4. W każdej sytuacji utraty prawa do nagrody przez danego Laureata w przypadkach wskazanych w Regulaminie Komisja Konkursowa wybierze kolejne najlepsze w jej ocenie rozwiązanie zadania konkursowego i ponownie przeprowadzi procedurę przyznania nagrody, określoną w punkcie 5 Regulaminu. Procedura powtarzana jest do skutku.

5.5. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

5.6. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi najpóźniej do dnia 04.09.2019 roku.

5.7. Laureat nie może żądać wymiany nagrody na inną ani żądać wymiany Nagrody na jej równowartość w gotówce.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu oraz nad działaniami Uczestników, podejmowanymi w ramach Konkursu.

6.2. Rozwiązania zadania konkursowego przesłane po terminie określonym niniejszym Regulaminem lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

6.3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku, gdy:

a) treść rozwiązania zadania konkursowego jest niezgodna z Regulaminem, jak również gdy zawiera treści wulgarne lub obraźliwe lub jest niezgodna z dobrymi obyczajami albo prawem powszechnie obowiązującym, przy czym poprzez dobre obyczaje w zakresie wypowiedzi Organizator rozumie w szczególności nieużywanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, czy treści naruszające dobra osobiste osób trzecich,

b) zadanie konkursowe nie zostało samodzielnie wykonane przez Uczestnika lub narusza prawa osób trzecich,

c) Uczestnik narusza Regulamin w sposób, który może mieć wpływ na wynik rywalizacji.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem konkursu, w celu wyjaśnienia jego aktywności, która może zostać uznana za sprzeczną z Regulaminem i stanowić podstawę wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Laureatowi, powstałą z wyłącznej winy Laureata, w szczególności w przypadku błędnego podania przez Laureata danych niezbędnych do przekazania Nagrody.

6.6. Czynności Organizatora określone w pkt. 6 powyżej może w jego imieniu wykonywać Administrator.

7. PRAWA AUTORSKIE

7.1. Laureat udziela nieodpłatnie (w ramach przyznanej mu nagrody) Organizatorowi licencji niewyłącznej do Odpowiedzi na zasadach określonych poniżej. Przeniesienie praw następuje bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na następujące pola eksploatacji:

a. utrwalanie na nośnikach materialnych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz wykonywanie egzemplarzy tych utrwaleń,

b. zwielokrotnianie,

c. wprowadzanie do pamięci komputera,

d. wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy, w tym używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazywania włączając przekaz satelitarny,

e. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, a także publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

7.2. Przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie obejmuje również zgodę Laureata na dokonywanie przez Organizatora przeróbek i opracowań treści rozwiązania zadania konkursowego
w toku korzystania z rozwiązania przez Organizatora w swojej działalności gospodarczej. W razie gdy przeróbki i inne opracowania, o których mowa w zdaniu powyżej, stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Laureat niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora. Ponadto Laureat przenosi na Organizatora prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich.

7.3. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści Odpowiedzi. Uczestnik zapewnia, iż zgłoszona w Konkursie treść Odpowiedzi nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.

7.4. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z konkursu.

7.5. W przypadku gdyby powyżej zawarte oświadczenie w pkt. 7.3 okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Administratorowi Konkursu w formie pisemnej, w drodze przesyłki listowej, pod adresem wskazanym w pkt 5.1 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w punkcie 1.2 niniejszego Regulaminu, w terminie do 30 dni od dnia wykrycia okoliczności będącej przyczyną reklamacji.

8.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres do korespondencji oraz powody złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem.

8.3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od ich wpływu.
O wynikach postępowania reklamacyjnego Administrator Konkursu niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację.

9. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Lauretów (dalej „Administrator”) jest NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gnieźnieńskiej 32. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych. Dane kontaktowe administratora danych osobowych  (ADO): nr telefonu: +48 61 87 46 100, mail: IDO@beiersdorf, dostępne na stronie internetowej: https://www.nivea.pl/o-nas/metryczka

9.2. Dane osobowe Uczestników oraz Laureatów Konkursu będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzenie”)  na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata oraz wydania Nagród, w tym rozliczenia podatkowego, a także na potrzeby zgłoszonych reklamacji zgodnie z pkt 8 Regulaminu.

9.3. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Administratora o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.

9.4.W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu komórkowego,
  • adres zamieszkania,
  • adres do korespondencji (w przypadku wniesienia reklamacji).

Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z treścią pkt 3 niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Uczestnika, obejmujących numer telefonu, natomiast wyłonieni spośród Uczestników Laureaci wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora obejmujących imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane wskazane na przesłanym do Organizatora dowodzie zakupu. W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w pkt 8 Regulaminu, Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych wynikających z otrzymanego zgłoszenia.

9.5. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje, Uczestników, iż:

1)    dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)      realizacji Konkursu, w tym komunikacji z Uczestnikiem, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Zgoda jest wyrażana za pomocą wyraźnego działania potwierdzającego, tj. poprzez przesłanie SMS-a zgłoszeniowego do Konkursu.

oraz

b)      w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 8 Regulaminu (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),

c)       w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

2)    prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 8 Regulaminu;

3)    Administrator powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: IDO@beiersdorf.com;

4)    dane mogą być powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowany Konkurs, wyłącznie w związku z Konkursem, w szczególności Administratorowi Konkursu, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe oraz usługi prawne; dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; w żadnym wypadku dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej;

5)    dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, określony w pkt 2.1. oraz 3.2. Regulaminu, a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 8 Regulaminu, także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego;

6)    Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Administratora Konkursu, podany w pkt 1.2. Regulaminu lub adres e-mail studio@studioversus.pl;

7)    Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie swego żądania listem poleconym na adres Administratora Konkursu, podany w pkt 1.2. Regulaminu lub adres e-mail studio@studioversus.pl; wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego o którym mowa w pkt 8 Regulaminu, Administrator Konkursu jest uprawniony do przetwarzania danych Uczestnika w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika, niezależnie od wycofania zgody;

8)    Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;

9)    podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych w przypadku wniesienia reklamacji jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości jej rozpatrzenia;

10)          dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.6. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje Laureatów, iż:

1)      dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)      wydania Nagród (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) i związanych z tym obowiązków podatkowych (złożenie deklaracji podatkowych),

b)      realizacji obowiązku podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),

c)       realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w zw. z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny);

2)      prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku zgłaszanych przez Laureata żądań, w tym reklamacji zgłoszonych na podstawie pkt 8 Regulaminu;

3)      Administrator powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: IDO@beiersdorf.com.

4)      dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wydania Nagród, wskazany w 2.1., 3.2., 4.4. oraz 5 Regulaminu a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 8 Regulaminu, także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego oraz do czasu przedawnienia obowiązku podatkowego, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 5 lat (art. 86 § 1 i 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa) oraz okresu przedawnienia roszczeń z tytułu rozstrzygnięcia Konkursu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 6 lat (art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny);

11)          Laureatom przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Administratora Konkursu, podany w pkt 1.2. Regulaminu lub adres e-mail studio@studioversus.pl;

5)      dane osobowe Laureatów są przekazywane właściwemu organowi podatkowemu (w celu rozliczenia podatku od Nagrody) lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W żadnym jednak wypadku dane osobowe Laureatów nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6)      w przypadku przyjęcia Nagród Laureat nie może żądać zaprzestania przetwarzania jego danych w zakresie, jaki jest niezbędny do wykazania realizacji obowiązku podatkowego ciążącym na Organizatorze, a także przez okresy przedawnień wskazanych w pkt. 4 powyżej. Laureat może żądać usunięcia jego danych po wyczerpaniu celów wskazanych w zdaniu poprzedzającym;

12)          podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wydania przyznanej w Konkursie Nagrody. Podanie danych osobowych w przypadku wniesienia reklamacji jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości jej rozpatrzenia;

7)      dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. POSTAWNOWIENIA KOŃCOWE

10.1.     Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4 z 2004 r., poz. 27 – t.j. z późn. zm.).

10.2. Wszystkie nadesłane zgłoszenia nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

10.3. Organizator (Administrator danych osobowych) i Administrator Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.

10.4. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania dokumentacji prowadzenia Konkursu dla celów dowodowych.

10.5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązuje się przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem.Załącznik nr 1. Skład Zestawu kosmetyków NIVEA:

Żel pod prysznic Creme Smooth 250 ml
Przeciwzmarszkowy krem ujędrniający na dzień             50 ml
Chusteczki MicellAIR Rose Water 25 szt.
Ujędrniający balsam do ciała Q10+ Vitamin C 250 ml

 

 

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie