REGULAMIN KONKURSU

„Aktywna Ja!”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Aktywna Ja!” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).
 3. Organizatorem konkursu jest Columbit Sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000374505, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-358-97-17, kapitał zakładowy w wysokości 30000 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
 4. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca warunki określone w Regulaminie, zwana w treści Regulaminu „Uczestnikiem”, dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ kodeksu cywilnego (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 5. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski w sieci drogerii Super-Pharm.
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.konkursy.columbit.pl, www.super-pharm.pl wraz z możliwością jego pobrania oraz w siedzibie Organizatora.
 7. Konkurs zaczyna się dnia 01.06.2018r., a kończy w dniu 23.10.2018r., który jest ostatecznym dniem zakończenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są od dnia 01.06.2018r. do dnia 30.06.2018r.
 8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 00-001 Warszawa, pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członkowie rodzin wymienionych osób(przez członków rodzin rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników Konkursu, dotyczących tego warunku.
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 10. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§ 2. ZASADY I OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:01 dnia 01.06.2018r. do dnia 30.06.20187r. do godz. 23:59:59:
  1. dokonać w drogerii Super-Pharm zakupu produktu lub produktów o łącznej wartości na paragonie wynoszącej co najmniej 20zł (słownie: dwadzieścia złotych) spośród następujących marek: O.B., Carefree.
  2. wykonać zadanie konkursowe czyli dokończyć zdanie: „Dzięki tamponom o.b. z rewolucyjną technologią Dynamic Fit mogę jak zawsze...”
  3. przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie przez wysłanie wiadomości SMS na numer 7055 (koszt 0,62 zł brutto) wraz z wykonanym zadaniem konkursowym. Wykonanie zadania konkursowego – odpowiedź na pytanie konkursowe powinna być poprzedzona słowem „AKTYWNA” oraz numerem paragonu (numer umieszczony na górze paragonu, na wysokości daty po prawej stronie). Przykład formatu treści wiadomości SMS: AKTYWNA.NUMER PARAGONU.TWOJA ODPOWIEDŹ.
  4. zachować oryginał dowodu zakupu produktów objętych Konkursem (paragon fiskalny) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody.
 2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników Konkursu.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie:
  1. Ilość znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160. SMS należy przesłać na numer 7055.
  2. W Konkursie ważne są zgłoszenia wysyłane w wiadomości SMS z telefonu komórkowego działającego w sieci jednego z obecnych na polskim rynku operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Orange, PLUS, PLAY). Koszt za wysłanie SMS wynosi 0,62 zł brutto niezależnie od operatora i obowiązuje dla wiadomości nie dłuższych niż 160 znaków oraz nie zawierających polskich liter. W przypadku użycia polskich liter w zgłoszeniu, długość wiadomości SMS wynosi maksymalnie 70 znaków, jeżeli SMS zawierający polskie litery będzie dłuższy niż 70 znaków, wówczas całkowity koszt SMS będzie wielokrotnością wysłania 1 wiadomości SMS.Opłata zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe.
  3. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzona wiadomością zwrotną o treści: „Konkurs Aktywna Ja! Otrzymaliśmy zgłoszenie. Autorzy najlepszych odpowiedzi otrzymają SMS. Zachowaj paragon. Regulamin: konkursy.columbit.pl”.
 4. Jednokrotne nabycie produktów objętych Konkursem upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Wielokrotny zakup produktów o wartości co najmniej 20zł biorących udział w konkursie potwierdzony na jednym dowodzie zakupu nie uprawnia do kolejnych zgłoszeń. Jeden dowód zakupu to jedno zgłoszenie. Numer paragonu można zgłosić tylko raz, kolejne zgłoszenia z tym samym numerem nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenie musi zostać dokonane po zakupie produktu.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając warunki określone w Regulaminie, w szczególności w§2 pkt. 1 (dokonując kolejnego zakupu produktów objętych Konkursem). Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który przesłał więcej niż jedno zgłoszenie do Konkursu, do przesłania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. Uczestnik, który nie będzie posiadał wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu, zostanie wykluczony z Konkursu oraz utraci prawo do nagrody.
 6. Jedno gospodarstwo domowe rozumiane jako jeden adres zamieszkania lub zameldowania może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie. Jeżeli Uczestnik lub Uczestnicy z jednego gospodarstwa domowego zakwalifikują się do więcej niż jednej nagrody w Konkursie, po weryfikacji danych osobowych Uczestników Konkursu nagrodzone zostanie pierwsze zgłoszenie z danego gospodarstwa domowego, a kolejna nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów Konkursu.
 7. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Konkursie – Uczestnik może odstąpić od Konkursu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy tj. od daty dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie. Uczestnik po dokonaniu zgłoszenia do Konkursu otrzyma na podany przez siebie adres e-mail niniejszy Regulamin wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który to stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 3. NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:
  1. Nagroda pierwszego stopnia w ilości 3(słownie: trzech)sztuk: kamera Go Pro Hero5 Black o wartości 1300zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 145zł (słownie: sto czterdzieści pięć złotych); łączna wartość jednej nagrody pierwszego stopnia wynosi 1445zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści pięć złotych).
  2. Nagroda drugiego stopnia w ilości 10(słownie: dziesięć) sztuk: karta podarunkowa do sklepu Decathlon o wartości 200zł (słownie: dwieście)wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 23zł (słownie: dwadzieścia trzy złote); łączna wartość jednej nagrody drugiego stopnia wynosi 223zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy złote).
 2. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 6565zł (słownie: sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych).
 3. Dodatkowe nagrody pieniężne zostaną przeznaczone na zapłatę stosownego podatku od wygranej w konkursach (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991r.; tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 14, poz 176, z późn. zm.)). Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowej nagrody pieniężnej na pokrycie przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej nagrody i w związku z tym nagroda pieniężna nie zostanie wydana Uczestnikowi. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
 4. Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej Komisją), w której skład będą wchodziły co najmniej 3 osoby spośród pracowników Organizatora. Zadania Komisji:
  1. Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń,
  2. Wyłonienie laureatów i listy rezerwowej (ocena zadań konkursowych przesłanych przez Uczestników),
  3. Sporządzenie listy zwycięzców,
  4. Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,
  5. Nadzór nad procesem wydania nagród,
  6. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.
 5. Komisja dokona wyboru osiemnastu najciekawiej wykonanych zadań konkursowych podczas posiedzeń Komisji w dniach od 5.07.2018 do 20.07.2018r. spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych zgodnie z §2 niniejszego Regulaminu. Spośród osiemnastu wskazanych przez Komisję prac konkursowych zostaną wyłonione trzy najwyżej ocenione odpowiedzi wytypowane do nagrody pierwszego stopnia, kolejnych dziesięć najwyżej ocenionych odpowiedzi w kolejności wytypowanych do nagrody drugiego stopnia oraz 5 prac, które zostaną oznaczone jako rezerwowe w kolejności wyboru (od najwyżej ocenionej odpowiedzi).
 6. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):
  1. Oryginalność wykonania zadania
  2. Pomysłowość
  3. Słownictwo i stylistyka.
 7. Weryfikacja laureatów:
  1. w ciągu 7 dni roboczych od posiedzenia komisji Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą na numer, z którego dokonane zostało zgłoszenie udziału w Konkursie. Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie dowodu zakupu oraz Oświadczenia Laureata dostępnego na stronie konkursy.columbit.pl, którego treść jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. W oświadczeniu Uczestnik winien wypełnić wszystkie pola dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) oraz potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji postanowień regulaminu konkursu. Wypełnione oświadczenie wraz z dowodem zakupu należy przesłać listem poleconym Pocztą Polską na adres: Columbit Sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „Aktywna Super-Pharm”, wciągu 7 dni kalendarzowych od kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą.Organizator nie zwraca nadesłanych dowodów zakupu.
  2. Organizator w celu powiadomienia Uczestnika wygeneruje wiadomość SMS zawierającą wszystkie informacje dotyczące wygranej w Konkursie oraz instrukcje, w jaki sposób uzyskać prawo do nagrody.
  3. W przypadku, gdy Zwycięzca nagrody nie spełni warunków określonych w pkt 7 a wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody uczestnika będącego kolejnym na liście. Uczestnik ten zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą SMS lub telefonicznie w ciągu 2 dni licząc od ostatniego regulaminowego dnia na wpłynięcie potwierdzeń prawa do nagrody.
  4. W przypadku wyczerpania wybranych przez komisję zgłoszeń, nieprzyznane nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.
 8. Ostateczna weryfikacja zakończona zostanie z dniem 14.09.2018r.
 9. Uczestnik traci prawo do nagrody, jeśli nie spełni któregokolwiek z warunków regulaminu, nie odbierze nagrody, nie udostępni danych osobowych.
 10. Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia 25.09.2018 roku poprzez wysłanie ich przesyłką kurierską, bez wcześniejszego powiadamiania Uczestników o wysyłce.

§ 4. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych konsumentów zbieranych w związku z Konkursem (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Johnson & Johnson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24, 02-135 Warszawa (dalej jako „Administrator”). Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanym dalej „RODO”). Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody Konsumenta w celu umożliwienia mu wzięcia udziału w Konkursie „Aktywna ja!”
 3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora,w szczególności podmioty takie jak Columbit Sp. z .o.o. i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług –dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 4. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu lub do momentu wycofania zgody.
 5. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak pewne informacje są niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 6. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora, w szczególności z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych wart. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  3. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych,co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
  4. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  5. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub w związku z zawartą z nią umową imających postać elektroniczną.
 7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: privacy_Poland@its.jnj.com (wpisując w tytule maila nazwę Konkursu) - Organizator konkursu lub emeaprivacy@its.jnj.com – Inspektor ds. Ochrony Danych lub przesyłając stosowne oświadczenie pocztą na adres siedziby J&J (ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa) Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
 8. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez J&J do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 5. REKLAMACJE

 1. Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia 9.10.2018r. na adres: Columbit Sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Konkurs Aktywna Ja Super-Pharm!”. Reklamacja musi zawierać numer telefonu, z którego Uczestnik dokonywał zgłoszenia, dane Uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis.
 2. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, nie później niż do 26.10.2018r.
 3. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zwycięzca z chwilą odbioru nagrody i podpisaniu stosownego oświadczenia przenosi na Organizatora całość praw autorskich majątkowych do przesłanych rozwiązań zadań konkursowych. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych zdań/haseł. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z hasłami przekazanymi organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.
 2. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 - Oświadczenie laureata

Załącznik nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie