REGULAMIN KONKURSU "Sesderma"


1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs, pod nazwą „Sesderma”, zwany dalej „Konkursem”.

§ 2 Organizator konkursu

2.1. Organizatorem Konkursu jest Sesderma Sp. z o.o. ul (Polska) ul. Rejtana 17 lok. 7-8, 02-516 Warszawa
NIP PL 521-381-29-19, REGON: 369454330 Kapitał zakładowy 5.000 PLN, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000717998 zwana dalej Sesderma. Adres do doręczeń dla Organizatora to: „ul. Rejtana 17 lok. 7-8, 02-516 Warszawa”.

§ 3 Postanowienie ogólne

3.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
3.2. Uczestnik Konkursu, biorąc w nim udział, oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu.
3.3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19 października 2018 r. i kończy się ostatecznie w dniu 
23 października 2018 r.

§ 4 Miejsce Konkursu

4.1. Konkurs odbywa się na oficjalnym fanpage’u marki Super-Pharm w serwisie Facebook www.facebook.com/superpharm
4.2. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony ani administrowany przez Serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek
 z Uczestników Konkursu.
§ 5 Uczestnicy Konkursu

5.1. Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców bądź pełnoprawnych opiekunów.
5.2. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników 
Super-Pharm oraz Sesderma.
5.3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 5.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa, małżonków i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5.4 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, o której mowa w pkt. 5.1, dalej „Uczestnik”, która 
w okresie od dnia 19 października 2018 r. do dnia 23 października 2018 r. spełni łącznie następujące warunki:
a) ma swoje konto na stronie internetowej www.facebook.com,
b) doda komentarz pod postem konkursowym, umieszczonym na oficjalnym fanpage marki Super-Pharm na Facebooku  www.facebook.com/superpharm

§ 6 Przebieg Konkursu

6.1. Dnia 19 października 2018 r. na oficjalnym fanpage marki Super-Pharm na Facebooku pojawi się post konkursowy dotyczący firmy oraz produktów Sesderma.
6.2. W wyżej opisanym poście konkursowym zostanie zadanie pytanie, na które Uczestnicy Konkursu muszą udzielić odpowiedzi. 
6.3. Uczestnicy swoje odpowiedzi na zadane pytanie umieszczają w formie komentarzy pod postami konkursowymi.
6.4. Spośród komentarzy Sesderma wybierze 12 tych, które jej zdaniem są najciekawsze i ich autorów ogłosi zwycięzcami.
6.5. Komentarze można dodawać pod postem konkursowym od momentu jego opublikowania do 
23 października 2018 do godziny 23.59 
6.6. Organizator ogłosi wyniki konkursu do 7 dni po zakończeniu zadania konkursowego na Stronie w komentarzu pod postem konkursowym. Ogłoszenie będzie zawierało następujące dane zwycięzcy: nazwę użytkownika (dalej: „Zwycięzca”). Dodatkowo imię i nazwisko zwycięzcy, mogą być ogłaszane na bieżąco i komunikowane na fanpage Super-Pharm (https://www.facebook.com/super.pharm/)
6.6. Zwycięzcy po zapoznaniu się z wynikami Konkursu powinni w terminie 4 dni od daty ogłoszenia wyników wysłać swoje dane do Sesderma na adres sesdermapolska@sesderma.com: imię, nazwisko, adres doręczenia nagrody, numer telefonu, adres e-mail oraz adres właściwego urzędu skarbowego w celu odprowadzenia podatku. Po upływie opisanego wyżej terminu Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody, a ta zostaje u Organizatora.

§ 7 Nagrody

7.1 Nagrodami w Konkursie są produkty marki Sesderma.

7.2. Autorzy 3 najciekawszych odpowiedzi dotyczących C-VIT Serum Liposomowe 30 ml otrzymają C-VIT Serum Liposomowe 30 ml (wartość produktu 162,50 zł brutto)

7.3. Autorzy 3 najciekawszych odpowiedzi dotyczących FACTOR G RENEW Serum 30 ml otrzymają FACTOR G RENEW Serum 30 ml (wartość produktu 199,55 zł brutto)

7.4. Autorzy 3 najciekawszych odpowiedzi dotyczących AZELAC RU Serum liposomowe 30 ml otrzymają AZELAC RU Serum liposomowe 30 ml (wartość produktu 162,50 zł brutto)
7.5. Autorzy 3 najciekawszych odpowiedzi dotyczących SESGEN 32 Serum aktywujące komórki 30 ml otrzymają SESGEN 32 Serum aktywujący komórki 30 ml (wartość produktu 199,55 zł brutto)

§ 8 Warunki wydania nagród

8.1. Finaliści zobligowani są do wysłania na adres mailowy sesdermapolska@sesderma.com: imię, nazwisko, adres doręczenia nagrody, numer telefonu, adres e-mail oraz adres właściwego urzędu skarbowego w celu odprowadzenia podatku. 
8.2. Nagrody są wysyłane przez firmę GLS na koszt Sesderma.
8.3. W momencie zwrotu paczki nagroda nie zostanie wysłana ponownie do Uczestnika.
8.4. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
8.5. Podatek wynikający z odbioru nagród uiści firma Sesderma na własny koszt.

§ 9 Ochrona danych osobowych oraz inne postanowienia

9.1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Sesderma Sp. z o.o. ul. Rejtana 17 lok. 7-8, 02-516 Warszawa”.
9.2. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora – firmie kurierskiej 
w celu wysyłki Nagrody.

9.3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Facebook. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody, nr telefonu oraz adres e-mail. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

9.4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.

9.5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich praca konkursowa zawierała wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
9.6. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
9.7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9.8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
9.9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 10 Odpowiedzialność Sesderma i Super-Pharm

10.1. Odpowiedzialność Sesderma jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody, do której jest on uprawniony, jak również do zgodnego z Regulaminem przeprowadzenia konkursu.

10.2. Odpowiedzialność Super-Pharm jest ograniczona względem Uczestnika do zgodnego z Regulaminem przeprowadzenia konkursu.
10.3. Sesderma nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika, w tym za podanie błędnego adresu zamieszkania. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.

§ 11 Postanowienia końcowe

11.1. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
11.2. Wszelkie reklamacje należy kierować pocztą na adres Sesderma Sp. z o.o. ul. Rejtana 17 lok. 7-8, 02-516 Warszawa – zostaną rozpatrzone w terminie 10 dni od daty dostarczeni, a odpowiedz zostanie przesłana pocztą.
11.3. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursie w siedzibie Sesderma Sp. z o.o. ul. Rejtana 17 lok. 7-8, 02-516 Warszawa. Na wyraźne pisemne życzenie Regulamin będzie przysłany Uczestnikowi drogą elektroniczną przez Organizatora.
11.4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych 
i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004, Nr 4, poz. 27.z późn. zm.) ani w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
11.5 Regulamin dostępny będzie na fanpage’u www.facebook.com/superpharm w treści wpisu konkursowego.

Obowiązek informacyjny

Konkurs „Sesderma”

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest 
Sesderma Sp. z o.o. ul. Rejtana 17 lok. 7-8, 02-516 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email sesdermapolska@sesderma.com. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu Pani/Pana uczestnictwa w Konkursie „Tydzień z marką Sesderma”.
 Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu.
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Tydzień z marką Sesderma” (dalej: „Konkurs”) jest Sesderma Sp. z o.o. ul. Rejtana 17 lok. 7-8, 02-516 Warszawa. Jeśli jako uczestnik Konkursu ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych lub chce Pani/Pan skorzystać ze swoich uprawnień, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z nami. Do Pani/Pana dyspozycji jest adres e-mail: sesdermapolska@sesderma.com. Pani/Pana dane zebrane w celu udziału w Konkursie, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Panią/Pana regulaminu Konkursu. Pani/Pana dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku, prowadzony przez Super-Pharm. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji 
o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Pani/Pana dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie