Regulamin konkursu “TYDZIEŃ Z MARKĄ L’BIOTICA”

§ 1 Nazwa Akcji
1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs  pod nazwą „Tydzień z marką L’Biotica”, zwany dalej „Konkursem”.

 

§ 2 Organizator Konkursu
2.1 Organizatorem Konkursu jest L'biotica sp. z o.o. ul. Nowatorów 11 80-298 Gdańsk tel./fax 587695051 NIP: 522-305-99-90 REGON: 364172259 Kapitał zakładowy: 625.000 PLN, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000621192, zwana dalej „L’Biotica”. Adres do doręczeń dla Organizatora to: „ul. Nowatorów 11 80-298 Gdańsk”

 

§ 3 Postanowienie ogólne
3.1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
3.2 Uczestnik Konkursie, biorąc w nim udział oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu.
3.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu 19 listopada 2018 r. i kończy się ostatecznie w dniu 23 listopada 2018 r.

 

§ 4 Miejsce Konkursu
4.1 Konkurs odbywa się na stronie firmowej Super-Pharm w serwisie Facebook www.facebook.com/superpharm
4.2 Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez Serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek 
z Uczestników Konkursu.

 

§ 5 Uczestnicy Konkursu
5.1 Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź pełnoprawnych opiekunów.
5.2 Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników Super-Pharm oraz L’Biotica.
5.3 Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 5.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa,  małżonków i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5.4 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, o której mowa w pkt. 5.1, dalej „Uczestnik”, która w okresie od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia 23 listopada 2018 r. spełni łącznie następujące warunki:
a) Ma swoje konto na stronie internetowej www.facebook.com,
b) Doda komentarz pod postem konkursowym, umieszczonym na stronie firmowej Super-Pharm na Facebook www.facebook.com/superpharm

 

§ 6 Przebieg Konkursu
6.1 Codziennie od dnia 19 listopada 2018 r. do 23 listopada 2018 r. (łącznie 5 postów) na stronie firmowej Super- Pharm na Facebooku, pojawiać się będą posty konkursowe, dotyczące firmy oraz produktów L’Biotica.
6.2 W wyżej opisanych postach konkursowych będą zawarte pytania, na które Uczestnicy Konkursu muszą udzielić odpowiedzi.
6.3 Uczestnicy swoje odpowiedzi na zadane pytanie umieszczają w formie komentarzy pod postami konkursowymi.
6.4 L’Biotica spośród wszystkich komentarzy wybiera 5 tych, które jej zdaniem są najciekawsze i ich autorów ogłasza zwycięzcami
6.5 Komentarze można dodawać pod postem konkursowym od momentu jego opublikowania do godziny 23.59 tego samego dnia.
6.6  Organizator ogłosi wyniki wszystkich odsłon konkursu do 7 dni po zakończeniu ostatniego zadania konkursowego na Stronie pod postami konkursowymi. Ogłoszenie będzie zawierało następujące dane zwycięzcy: imię, nazwisko (dalej: „Zwycięzca”). Dodatkowo imię i nazwisko zwycięzcy, mogą być ogłaszane na bieżąco i komunikowane na fanpage’u Super-Pharm.
(https://www.facebook.com/super.pharm/) 
6.6 Zwycięzcy po zapoznaniu się z wynikami Konkursu, powinni wysłać swoje dane do L’Biotica na adres katarzyna.tomaszewska@lbiotica.pl: imię, nazwisko, adres doręczenia nagrody, oraz  adres właściwego urzędu skarbowego. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora do wysyłki Nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody w terminie 4 dni od daty ogłoszenia wyników.  Po upływie opisanego wyżej terminu Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.

 

§ 7 Ranking i zwycięzcy
7.1 Zwycięzcami w Konkursie zostają osoby, które w najciekawszy sposób odpowiedzą na pytanie zadane w treści postu.
7.2 Zwycięzcy zostaną wybrani przez L’Biotica i ogłoszeni na stronie firmowej Super-Pharm na Facebooku
7.3 Zwycięzcy są zobligowani do wysłania swoich danych, niezbędnych do wysyłki nagrody w terminie 4 dni od daty ogłoszenia wyników. Po upływie opisanego wyżej terminu Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.

§ 8 Nagrody  
8.1 Nagrodami w Konkursie są dermokosmetyki i suplementy diety firmy L’Biotica.
8.2 W zależności od tematyki postu, nagrody przedstawiają się następująco:
                  8.2.1 Post 1 – autorzy 5 najciekawszych odpowiedzi otrzymają Biovax Botanic maska 250ml (wartość 21,90zł)
                8.2.2 Post 2 – autorzy 5 najciekawszych odpowiedzi otrzymają zestaw L’Biotica maska kolagenowa 23ml plus płatki pod oczy wygładzanie zmarszczek (wartość 25,9 zł )
                8.2.3 Post 3 - autorzy 5 najciekawszych odpowiedzi otrzymają serum do rzęs Active Lash 3,5ml (wartość 46,8zł)
                8.2.4 Post 4 - autorzy 5 najciekawszych odpowiedzi Ketoxin Forte 200ml (wartość 28,5zł)
                8.2.5 Post 5 -  autorzy 5 najciekawszych odpowiedzi otrzymają L’Biotica Loveliness włosy i paznokcie 28tabl (wartość 23,9zł)

 

§ 9 Warunki wydania nagród
9.1 Finaliści z każdego dnia zobligowani są do wysłania na adres mailowy iod@lbiotica.pl swojego imienia, nazwiska, adresu, telefonu kontaktowego w celu wysłania do nich nagrody.
9.2 Nagrody są wysyłane przez firmę DHL na koszt L’Biotica.
9.3 W momencie zwrotu paczki, nagroda nie zostanie wysłana ponownie do Uczestnika
9.4 Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 9.5 Podatek wynikający z odbioru nagród uiści firma L’Biotica na własny koszt.

§ 10 Ochrona danych osobowych oraz inne postanowienia
10.1 Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest L’Biotica Sp z o.o. ul Nowatorów 1180-298 Gdańsk
10.2 Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie - firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
10.3 Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Facebook oraz wizerunku, w przypadku gdy Odpowiedzią jest fotografia zawierająca wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
10.4 Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
10.5 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. .Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich praca konkursowa zawierała wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
10.6 Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
10.7 Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10.8 Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
10.9 Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

§ 11 Odpowiedzialność L’Biotica i Super-Pharm
11.1 Odpowiedzialność L’Biotica jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody,
do której jest on uprawniony, jak również do zgodnego z Regulaminem przeprowadzenia konkursu.
11.2 Odpowiedzialność Super-Pharm jest ograniczona względem Uczestnika do zgodnego z Regulaminem przeprowadzenia konkursu.
11.3 L’Biotica nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika, w tym za podanie błędnego adresu zamieszkania. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.

   

§ 12 Postanowienia końcowe
12.1 Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
12.2 Wszelkie reklamacje proszę kierować pocztą na adres L’Biotica Sp z o.o. ul.Nowatorów 11 80-298 Gdańsk – zostaną rozpatrzone w terminie 10 dni od daty dostarczenia a odpowiedz zostaną przesłana pocztą.
12.3 Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursie w siedzibie L’Biotica Sp z o.o. ul.Nowatorów 11 80-298 Gdańsk. Na wyraźne pisemne życzenie Regulamin będzie przysłany Uczestnikowi pocztą przez Organizatora.
12.4 Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004, Nr 4, poz. 27.z późn. zm.) ani w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
12.5 Regulamin dostępny będzie na fanpage’u www.facebook.com/superpharm każdorazowo w treści wpisu konkursowego.

Obowiązek informacyjny
Konkurs „Tydzień z marką L’biotica”

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest L’Biotica Sp z o.o. ul Nowatorów 1180-298 Gdańsk. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email iod@lbiotica.pl Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu Pani/Pana uczestnictwa w Konkursie „Tydzień z marką L’biotica”. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu.
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Tydzień z marką L’biotica” (dalej: „Konkurs”) jest L’Biotica Sp z o.o. ul Nowatorów 1180-298 Gdańsk. Jeśli jako uczestnik Konkursu ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych lub chce Pani/Pan skorzystać ze swoich uprawnień, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z nami. Do Pani/Pana dyspozycji jest adres e-mail: iod@lbiotica.pl
Pani/Pana dane zebrane w celu udziału w Konkursie, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Panią/Pana regulaminu Konkursu. Pani/Pana dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku, prowadzony przez Super-Pharm.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Pani/Pana dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej.
Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie