Regulamin konkursu "Tydzień z marką RESIBO"

§ 1 Nazwa konkursu
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs, pod nazwą „Tydzień z marką Resibo”, zwany dalej „Konkursem”.

§ 2 Organizator konkursu
2.1. Organizatorem Konkursu jest BETLEY sp. z o.o., ul. Jaskółcza 2, 58-100 Świdnica, tel. 222-706-177 NIP: 884-279-17-27, REGON: 380076514 Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000727772, zwana dalej Resibo. Adres do doręczeń dla Organizatora to: „ul. Spacerowa 13, 58-100 Świdnica”.

§ 3 Postanowienie ogólne
3.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
3.2. Uczestnik Konkursu, biorąc w nim udział, oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu.
3.3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 października 2018 r. i kończy się ostatecznie w dniu 5 października 2018 r.

§ 4 Miejsce Konkursu
4.1. Konkurs odbywa się na stronie firmowej Super-Pharm w serwisie Facebook www.facebook.com/superpharm
4.2. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony ani administrowany przez Serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek z Uczestników Konkursu.

§ 5 Uczestnicy Konkursu
5.1. Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców bądź pełnoprawnych opiekunów.
5.2. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników Super-Pharm oraz Resibo.
5.3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 5.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa, małżonków i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5.4 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, o której mowa w pkt. 5.1, dalej „Uczestnik”, która w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 5 października 2018 r. spełni łącznie następujące warunki:
a) ma swoje konto na stronie internetowej www.facebook.com,
b) doda komentarz pod postem konkursowym, umieszczonym na stronie firmowej Super-Pharm na Facebook www.facebook.com/superpharm

§ 6 Przebieg Konkursu
6.1. Codziennie od dnia 1 października 2018 r. do 5 października 2018 r. (łącznie 5 postów) na stronie firmowej Super-Pharm na Facebooku pojawiać się będą posty konkursowe dotyczące firmy oraz produktów Resibo.
6.2. W wyżej opisanych postach konkursowych będą zawarte pytania, na które Uczestnicy Konkursu muszą udzielić odpowiedzi. 
6.3. Uczestnicy swoje odpowiedzi na zadane pytanie umieszczają w formie komentarzy pod postami konkursowymi.
6.4. Spośród komentarzy Resibo wybiera codziennie 10 tych, które jej zdaniem są najciekawsze i ich autorów ogłasza zwycięzcami.
6.5. Komentarze można dodawać pod postem konkursowym od momentu jego opublikowania do godziny 23.59 tego samego dnia.
6.6. Organizator ogłosi wyniki wszystkich odsłon konkursu do 7 dni po zakończeniu ostatniego zadania konkursowego na Stronie pod każdym z postów konkursowych. Ogłoszenie będzie zawierało następujące dane zwycięzcy: imię, nazwisko (dalej: „Zwycięzca”). Dodatkowo imię i nazwisko zwycięzcy, mogą być ogłaszane na bieżąco i komunikowane na fanpage’u Super-Pharm
(https://www.facebook.com/super.pharm/)
6.6. Zwycięzcy po zapoznaniu się z wynikami Konkursu powinni wysłać swoje dane do Resibo na adres kornelia.szerszen@resibo.pl: imię, nazwisko, adres doręczenia nagrody, numer telefonu, adres e-mail oraz adres właściwego urzędu skarbowego w celu odprowadzenia podatku.

§ 7 Ranking i zwycięzcy
7.1, Zwycięzcami w Konkursie zostają osoby, które w najciekawszy sposób odpowiedzą na pytanie zadane w treści postu.
7.2. Zwycięzcy zostaną wybrani przez Resibo i ogłoszeni na stronie firmowej Super-Pharm na Facebooku.
7.3, Zwycięzcy są zobligowani do wysłania swoich danych, niezbędnych do wysyłki nagrody, w terminie 4 dni od daty ogłoszenia wyników. Po upływie opisanego wyżej terminu Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.

§ 8 Nagrody
8.1 Nagrodami w Konkursie są kosmetyki marki Resibo.
8.2 W zależności od tematyki postu, nagrody przedstawiają się następująco:
8.2.1 Post 1 – autorzy 10 najciekawszych odpowiedzi otrzymają odżywczy balsam do ciała 200 ml (wartość produktu 59,00 zł brutto)
- 8.2.2 Post 2 – autorzy 10 najciekawszych odpowiedzi otrzymają olejek do demakijażu 150 ml (wartość produktu: 59,00 zł brutto)
- 8.2.3 Post 3 – autorzy 10 najciekawszych odpowiedzi otrzymają serum naturalnie wygładzające 30 ml (wartość produktu: 129,00 zł brutto)
- 8.2.4 Post 4 – autorzy 10 najciekawszych odpowiedzi otrzymają specjalistyczny balsam wyszczuplający 200 ml (wartość produktu: 89,00 zł brutto)
- 8.2.5 Post 5 – autorzy 10 najciekawszych odpowiedzi otrzymają kolejno od najciekawszych: Zestaw Magia o wartości 359,00 zł brutto, Zestaw Miłość o wartości 279,00 zł, zestaw Przyjaźń o wartości 189,00 zł, 2 x olejek do demakijażu 150 ml o wartości 59,00 zł brutto, 2 x płyn micelarny o wartości 49,00 zł brutto, 3 x kojący balsam do ust o wartości 39,00 zł brutto.

§ 9 Warunki wydania nagród
9.1. Finaliści z każdego dnia zobligowani są do wysłania na adres mailowy kornelia.szerszen@resibo.pl swojego imienia, nazwiska, adresu, telefonu kontaktowego, e-maila w celu wysłania do nich nagrody.
9.2. Nagrody są wysyłane przez firmę InPost na koszt Resibo.
9.3. W momencie zwrotu paczki nagroda nie zostanie wysłana ponownie do Uczestnika.
9.4. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
9.5. Podatek wynikający z odbioru nagród uiści firma BETLEY sp. z o.o. na własny koszt.

§ 10 Ochrona danych osobowych oraz inne postanowienia
10.1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest BETLEY Sp. z o.o., ul. Jaskółcza 2, 58-100 Świdnica
10.2. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora – firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
10.3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Facebook oraz wizerunku, w przypadku gdy odpowiedzią jest fotografia zawierająca wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody, nr telefonu oraz adres e-mail. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
10.4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
10.5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich praca konkursowa zawierała wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

10.6. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
 10.7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10.8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10.9 Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 11 Odpowiedzialność Resibo i Super-Pharm
11.1. Odpowiedzialność Resibo jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody,
do której jest on uprawniony, jak również do zgodnego z Regulaminem przeprowadzenia konkursu.
11.2. Odpowiedzialność Super-Pharm jest ograniczona względem Uczestnika do zgodnego z Regulaminem przeprowadzenia konkursu.
11.3. Resibo nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika, w tym za podanie błędnego adresu zamieszkania. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.

§ 12 Postanowienia końcowe
12.1. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
12.2. Wszelkie reklamacje proszę kierować pocztą na adres BETLEY Sp. z o.o. ul. Spacerowa 13, 58-100 Świdnica – zostaną rozpatrzone w terminie 10 dni od daty dostarczeni, a odpowiedz zostanie przesłana pocztą.
12.3. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursie w siedzibie BETLEY Sp. z o.o. ul. Spacerowa 13, 58-100 Świdnica. Na wyraźne pisemne życzenie Regulamin będzie przysłany Uczestnikowi drogą elektroniczną przez Organizatora.
12.4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004, Nr 4, poz. 27.z późn. zm.) ani w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
12.5 Regulamin dostępny będzie na fanpage’u www.facebook.com/superpharm każdorazowo w treści wpisu konkursowego.

Obowiązek informacyjny
Konkurs „Tydzień z marką Resibo”
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest BETLEY Sp. z o.o. ul. Jaskółcza 2, 58-100 Świdnica. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email ado@resibo.pl. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu Pani/Pana uczestnictwa w Konkursie „Tydzień z marką Resibo”. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu.
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Tydzień z marką Resibo” (dalej: „Konkurs”) jest BETLEY Sp. z o.o. ul. Jaskółcza 2 58-100 Świdnica. Jeśli jako uczestnik Konkursu ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych lub chce Pani/Pan skorzystać ze swoich uprawnień, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z nami. Do Pani/Pana dyspozycji jest adres e-mail: ado@resibo.pl. Pani/Pana dane zebrane w celu udziału w Konkursie, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Panią/Pana regulaminu Konkursu. Pani/Pana dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku, prowadzony przez Super-Pharm. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Pani/Pana dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej. 
Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie