REGULAMIN KONKURSU „Tydzień z marką Rimmel”

(dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Tydzień z marką Rimmel” (dalej „Konkurs”).
2. Konkurs organizowany jest przez Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 262/264, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326038, NIP 7272738835, (dalej „Organizator”). Organizator działa na zlecenie Coty Poland Sp. o.o. (dalej: „Fundator”).Nagrody wydawane są przez Organizatora w imieniu Fundatora.
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 3 września 2018r. w chwili opublikowania pierwszego zadania konkursowego, a zakończenie w dniu 7 września 2018r. o godzinie 23:59:00 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). Konkurs prowadzony jest w pięciu odsłonach, a każda z nich obejmuje jeden dzień (dalej: „Odsłona”). Oznacza to, że pierwsza Odsłona Konkursu nastąpi 3 września 2018 r., druga 4 września 2018 r., trzecia 5 września 2018 r., czwarta 6 września 2018 r., a piąta 7 września 2018 r.
5. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).
6. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora lub Fundatora orazich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.
7. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób, w tym jej Przewodniczącego.
8. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu Facebook na profilu marki Super-Pharm Poland (https://www.facebook.com/super.pharm/ (dalej: „Strona”).

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
9. Każdego dnia Okresu Trwania Konkursu zostanie opublikowane jedno zadania konkursowe. Zadanie konkursowe opublikowane w danym dniu obowiązuje w tym dniu trwania Konkursu jako zadanie konkursowe w danej Odsłonie. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w okresie trwania danej Odsłony wykonać zadanie konkursowe obowiązujące w tej Odsłonie (dalej: Odpowiedź”) oraz zgłosić je do Konkursu. Zadanie konkursowe dla każdej Odsłony Konkursu będzie publikowane na Stronie w dacie rozpoczęcia danej Odsłony.
10. Zgłoszenie Odpowiedzi do Konkursu polega na jej opublikowaniu na Stronie pod postem z treścią zadania konkursowego dla danej Odsłony. Publikacja Odpowiedzi na zadanie konkursowe obowiązujące w danej Odsłonie musi nastąpić w okresie trwania danej Odsłony w taki sposób, aby Odpowiedź była dostępna publicznie. Odpowiedzi, które nie zostaną opublikowane w powyższy sposób nie biorą udziału w Konkursie. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
11. W Konkursie każdy może wziąć udział wielokrotnie, ale jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.
12. Spośród Odpowiedzi zgłoszonych w danej Odsłonie Konkursu zgodnie z punktem 10 Regulaminu, Komisja wybierze 10 najlepszych, przyznając im kolejno miejsca od 1-go do 10-go. Za zajęcie każdego z miejsc od 1-go do 10-go w danej Odsłonie przysługuje Nagroda.
13. Komisja Konkursowa będzie się kierować następującymi kryteriami:
- zgodności z tematem,
- doboru środków artystycznego wyrazu,
- oryginalności ujęcia tematu,
- kreatywności.
14. W dniu 11 września 2018 r. Organizator na Stronie ogłosi wyniki wszystkich odsłon konkursu 7 dni po zakończeniu Konkursu pod postami konkursowymi. Ogłoszenie będzie zawierało następujące dane zwycięzcy: imię, nazwisko (dalej: „Zwycięzca”). Dodatkowo imię i nazwisko zwycięzcy, mogą być ogłaszane na bieżąco i komunikowane na fanpage’u Super Pharm
(https://www.facebook.com/super.pharm/). Formularz danych do wysyłki nagrody znajduje się w Załączniku 1.
15. Zwycięzca zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania na adres email Organizatora rimmel@kamikaze.digital w terminie do dnia 21 września 2018r. oświadczenia, w którym poda wszystkie poniższe dane: swoje imię i nazwisko oraz adres do doręczenia Nagrody, adres właściwego urzędu skarbowego. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora do wysyłki Nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika, w szczególności w przypadku: a) zawarcia w Odpowiedzi elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem; b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich; c) zawarcia w Odpowiedzi treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Rimmel lub Super-Pharm.
17. Uczestnik zgłaszając Odpowiedź do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym jej autorem i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
18. W przypadku, gdy Odpowiedź stanowi fotografię lub nagranie video, wówczas może zawierać wyłącznie wizerunek Uczestnika. Uczestnik gwarantuje powyższe zgłaszając Odpowiedź do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika w przypadku, gdy Odpowiedź zawiera wizerunek także innych osób niż sam Uczestnik, co stanowi naruszenie prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku. Przystąpienie do udziału w Konkursie stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

NAGRODY
19. Nagrodami w Konkursie jest 50 zestawów kosmetyków marki Rimmel o wartości 105,73 zł każdy z nich. Każdy z zestawów określany jest jako „Nagroda”.
20. W stosunku do każdej Nagrody, ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została potrącona na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Fundator. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

PRAWO DO WYKORZYSTANIA UTWORÓW NAGRODZONYCH W KONKURSIE
21. Z chwilą wydania Nagrody, Zwycięzca udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi na okres 5 lat niewyłącznej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na całym świecie na następujących polach eksploatacji:
- rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu),
- publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym,
- w przypadku wytworzenia egzemplarzy Odpowiedzi udzielona licencja obejmuje wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem takich egzemplarzy.
- trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Odpowiedzi w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów jej wytworzenia i rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,
Licencja obejmuje wykorzystanie Odpowiedzi do celów marketingowych. Odpowiedzi mogą być wykorzystane w postaci opracowania, we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi utworami lub artystycznymi wykonaniami. Licencja uprawnia Organizatora i Fundatora do udzielenia sublicencji. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawo do wynagrodzenia za udzielenie powyższej licencji.
22. Zwycięzca w takim zakresie w jakim udziela licencji wyraża zgodę na rozpowszechnienie jego wizerunku utrwalonego na fotografii, w przypadku gdy stanowi ona element lub całość Odpowiedzi. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawo do wynagrodzenia za wykorzystanie jego wizerunku

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE
23. Nagroda w Konkursie zostaną wysłana kurierem na koszt Organizatora w terminie do dnia 12 października 2018r. Zwycięzca Nagrody jest obowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru.
24. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
25. Organizator informuje, że w razie podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
26. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres: Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264 (90-361). Reklamacje mogą być składane w okresie od 3 września 2018 r. do 31 października 2018r. (decyduje data nadania).
27. Reklamacja powinna zawierać: a) dopisek na kopercie: „Konkurs Tydzień z marką Rimmel” b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego); c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; d) podpis reklamującego. 28. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
29. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
30. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul Domaniewskiej 34A, Organizator, Kamikaze sp. z o.o. z siedziba w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 262/264, jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.
31. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe uczestników konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz wysyłki Nagrody w celach związanych z realizacją konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
32. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności Kamikaze sp. z o.o. i., ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
33. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Facebook oraz wizerunku, w przypadku gdy Odpowiedzią jest fotografia zawierająca wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
34. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
35. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. .Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich praca konkursowa zawierała wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu, w związku z udzieloną licencją. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
36. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
37. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
38. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
39. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
40. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w Regulaminie. Serwis Facebook stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu
41. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
42. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na Stronie.

Obowiązek informacyjny
Konkurs „Tydzień z marką Rimmel”
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Tydzień z marką Rimmel” (dalej: „Konkurs”) jest Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34 A. Jeśli jako uczestnik Konkursu ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych lub chce Pani/Pan skorzystać ze swoich uprawnień, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z nami. Do Pani/Pana dyspozycji jest adres e-mail: data_privacy@cotyinc.com Pani/Pana dane zebrane w celu udziału w Konkursie, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Panią/Pana regulaminu Konkursu. Pani/Pana dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku, prowadzony przez Super-Pharm.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej.
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Załącznik 1
Dane do wysyłki
Imię …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres do doręczenia Nagrody……………………………………………………………………………………………………………..
Adres właściwego urzędu skarbowego ………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie