REGULAMIN AKCJI LifeStyle „Makijaż do -70%”

1. Postanowienia ogólne

1) Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (02-672 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512, REGON: 016317049, NIP: 5252175977, kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwana dalej „Super-Pharm” lub „Organizatorem”).
2) Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w drogeriach Super-Pharm.
3) W terminie wskazanym w punkcie 4 poniżej, Organizator przeprowadzi akcję promocyjną polegającą na sprzedaży z rabatem do -70% wybranych kosmetyków do makijażu oferowanych w drogeriach Super-Pharm (dalej „Promocja”). Lista produktów oraz wartości rabatów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: „Załącznik nr 1”), dostępny na stronie pod adresem www.superpharm.pl/media/wysiwyg/zalacznik-1-makijaz-do-70-2.pdf oraz w drogeriach Super-Pharm. 
4) Promocja obowiązuje w terminie 11.04-10.06.2020 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją.
5) Promocja obowiązuje w drogerii internetowej Super-Pharm na stronie www.superpharm.pl oraz w drogeriach Super-Pharm na terenie Polski. 
6) Promocja nie obowiązuje w aptekach Super-Pharm.
7) W drogerii Super-Pharm zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Targowej 68 dostępny jest wybrany asortyment objęty Promocją.

2. Warunki Promocji

1) Udział w Promocji może wziąć wyłącznie osoba będąca członkiem Klubu LifeStyle (dalej: „Uczestnik”).
2) Osoba niebędąca członkiem Klubu LifeStyle (dalej: Klub) może dołączyć do Klubu, zgodnie z Regulaminem Klubu dostępnym na stronie: www.superpharm.pl/lifestyle, także w czasie trwania Promocji, a następnie  skorzystać z Promocji.
3) Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
– podczas zakupów w drogerii internetowej Super-Pharm: połączenie konta LifeStyle z kontem w drogerii internetowej Super-Pharm;
– podczas zakupów w drogerii stacjonarnej: okazanie aktywnej karty LifeStyle lub podanie danych przypisanych do konta LifeStyle umożliwiających identyfikację, przy kasie, przed rozpoczęciem skanowania produktów.
4) Rabat na produkty objęte Promocją naliczany jest od cen regularnych.
5) Podczas Akcji obowiązuje limit zakupowy (ilościowy) produktów objętych Promocją, przypadających na jednego Uczestnika, niezależnie od liczby transakcji dokonanych przez Uczestnika w trakcie obowiązywania Akcji. Limit wynosi 6 sztuk produktów.
6) W przypadku zakupienia produktów w ilości przekraczającej limit, kolejne produkty zakupione ponad limit zostaną sprzedane w cenach regularnych.
7) Promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi w tym czasie promocjami i kuponami.
8) W czasie trwania Promocji nie obowiązuje formularz Promocyjnej Ceny Gwarantowanej (PCG).
9) Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Reklamacje

1) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją. Reklamację można zgłosić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@superpharm.pl, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja Makijaż do -70%”, albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail i numer karty LifeStyle oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane.
2) Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do Organizatora.
3) Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji odbywa się zgodnie z Regulaminem Klubu LifeStyle oraz Zasadami poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Klubu, dostępnymi pod adresem: https://www.superpharm.pl/lifestyle/terms a także zgodnie z informacjami umieszczonymi w Drogeriach.

4. Postanowienia końcowe

1) Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w drogeriach Super-Pharm oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl.
2) Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przebiegu Promocji spowodowane zdarzeniami,  których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
4) Zmiany Regulaminu, będą dokonywane w formie pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili jej publikacji na ww. stronie internetowej.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie