Regulamin akcji promocyjnej „Milucca z pazurem

(dalej: „Regulamin”)

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Milucca z pazurem” (dalej: „Organizator”) jest Super-Pharm Holding Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000753181, o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN, numer NIP 5213842837.
 2. Akcja Promocyjna trwa od 7.02.2020 roku do wyczerpania nagród. Organizator przewidział w Akcji Promocyjnej 10.000 sztuk nagród, o których mowa w §3 ust. 2. O wyczerpaniu nagród będą informować pracownicy drogerii, o których mowa w ust. 3.
 3.  Akcja Promocyjna odbywa się w wybranych drogeriach Super-Pharm – lista drogerii biorących udział w Akcji Promocyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 2. Zasady udziału w Akcji Promocyjnej

 

 1. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest nieodpłatne.
 3. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej, Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
  • zaakceptować Regulamin,
  • posiadać aktywny i publiczny profil w serwisie Instagram, przy czym profil nie może być założony na potrzeby uzyskania nagrody w niniejszej Akcji Promocyjnej to jest powinien istnieć przynajmniej tydzień przed rozpoczęciem niniejszej Akcji Promocyjnej,
  • wykonać zadanie określone w § 3 Regulaminu.

 

§ 3. Przebieg Akcji Promocyjnej oraz nagrody

 

 1. Zadanie Uczestnika polega na wykonaniu zdjęcia z dowolnym produktem marki Milucca w biorącej udział w Akcji Promocyjnej drogerii Super-Pharm, wstawienie wykonanego zdjęcia na swoim profilu na Instagramie oraz oznaczenie (otagowanie) zdjęcia: @Miluccapoland oraz #Milluccalakier . Post powinien być widoczny na profilu Uczestnika minimum tydzień od wstawienia.
 2. Nagrodą w Akcji Promocyjnej jest lakier do paznokci Milucca o pojemności 10ml, kolor lakieru dobierany jest losowo przez kasjera.
 3. W celu odebrania nagrody, Uczestnik okazuje przy kasie wykonane zdjęcie spełniające wymogi określone w ust. 1.
 4. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania nagrody wyłącznie jeden raz.

§ 4. Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją Promocyjną należy składać na adres: bok@superpharm.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź mailową w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
  • Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie www.superpharm.pl/milucca-z-pazurem oraz w sklepie przez cały czas trwania Akcji Promocyjnej. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie