Regulamin Promocji Konsumenckiej
„Dbaj o uśmiech”

1. Organizator i czas trwania promocji
Organizatorem promocji „Dbaj o uśmiech” jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl, www.smolar.pl.
Promocja „Dbaj o uśmiech” trwać będzie od dnia 28.06.2018 r. do dnia 11.07.2018 i realizowana będzie w drogeriach i perfumeriach Super-Pharm na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „punktami sprzedaży”).
Punkt sprzedaży – dowolna drogerie i perfumerie Super-Pharm na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Warunki uczestnictwa w promocji
2.1 Promocja „Dbaj o uśmiech” prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter konsumenckiej akcji otwartej i jest przeznaczona dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych.
2.2 Z zastrzeżeniem pkt. 2.6 regulaminu, w promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zwana dalej uczestnikiem.
2.3 Warunkiem przystąpienia do promocji „Dbaj o uśmiech” jest jednorazowy zakup jednego dowolnie wybranego produktu spośród marek: Sensodyne lub Parodontax z oferty handlowej firmy GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokonany w okresie od dnia 28.06.2018 r. do dnia 11.07.2018 w dowolnym punkcie sprzedaży oraz udokumentowany jednym dowodem zakupu. W celu otrzymania nagrody koniecznym jest zachowanie oryginału dowodu zakupu. Poza ww. okresem produkty marki Sensodyne, Parodontax są dostępne w punktach sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w promocji.
2.4 Dowód zakupu (oryginał paragonu lub faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) potwierdza dokonanie zakupu promocyjnego, wskazanego w pkt. 2.3 regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
dowód zakupu jest oryginalny, tzn. został wystawiony przez punkt sprzedaży, tj. podmiot faktycznie prowadzący sprzedaż produktu promocyjnego, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i nie zawiera oznak jego sfałszowania,
dowód zakupu nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności dowód zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych paragonów,
dowód zakupu jest czytelny,
w wykazie zakupionych produktów na dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył jednego z produktu promocyjnego, zgodnie z pkt. 2.3 regulaminu, bądź też na dowodzie zakupu widnieje adnotacja przedstawiciela punktu sprzedaży pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy produktu promocyjnego (zgodnie z pkt. 2.5 regulaminu).
Dowodem zakupu na potrzeby niniejszej promocji nie jest w szczególności jego:
kserokopia,
kopia notarialnie poświadczona,
wtórnik,
odpis,
duplikat,
wydrukowany skan.
2.5 W przypadku, gdy z treści dowodu dokonania zakupu promocyjnego nie wynika, iż uczestnik dokonał zakupu produktu promocyjnego wskazanego w pkt. 2.3 regulaminu, na dowodzie dokonania zakupu winna znaleźć się adnotacja dokonana przez przedstawiciela punktu sprzedaży, potwierdzająca fakt dokonania zakupu produktu promocyjnego. Adnotacja winna być opatrzona również pieczątką punktu sprzedaży i podpisem osoby dokonującej adnotacji.
2.6 W promocji „Dbaj o uśmiech” nie mogą brać udziału pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz drogerii promocyjnych w rozumieniu regulaminu. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

3. Zasady promocji
3.1 Nagrodą w promocji, za spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2.3 regulaminu, jest jeden z niżej wskazanych rabatów (do wyboru przez uczestnika) przyznawany na usługę stomatologiczną w Centrum Medycznym ENEL-MED, tj.: rabat 50 % na jednorazowy przegląd stomatologiczny oraz konsultację specjalistyczną (również z pantomogramem)
lub
rabat 20 % na jednorazową usługę dotyczącą higieny jamy ustnej, tj. skaling lub piaskowanie lub polerowanie lub fluoryzacja, oraz leczenie zachowawcze lub kanałowe, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku leczenia zachowawczego lub kanałowego rabat zostanie przyznany na usługi stomatologiczne związane z ww. leczeniem, wykonane w ciągu 3 miesięcy. Termin 3-miesięczny liczony jest od pierwszej wizyty uczestnika w Centrum Medycznym ENEL-MED, wizyta ta musi odbyć się najpóźniej w dniu 11.10.2018 r. (włącznie).
W celu otrzymania jednego z ww. rabatów na usługę stomatologiczną uczestnik musi umówić się na wizytę w Centrum Medycznym ENEL-MED, wizyta ta musi odbyć się najpóźniej w dniu 11.10.2018 r. (włącznie), a w przypadku leczenia zachowawczego lub kanałowego leczenie musi rozpocząć się najpóźniej w dniu 11.10.2018 r. (włącznie) i okazać upoważnionemu pracownikowi Centrum Medycznego ENEL-MED oryginał dowodu zakupu.
Z jednego z ww. rabatów może skorzystać jedna osoba, tj. uczestnik. Udzielony uczestnikowi rabat łącznie nie może przekroczyć kwoty 2.000 zł.
Lista placówek i przychodni, w których można zrealizować rabat dostępna jest na stronie internetowej Centrum Medycznego ENEL-MED pod adresem: https://cm.enel.pl/centrum-medyczne/przychodnie-i-placowki/przychodnie-i-placowki/.
3.2 Uczestnik nie może zastrzec szczególnych właściwości nagrody, ani żądać otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę.
3.3 Każdy uczestnik może wziąć udział w promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić warunki zawarte w regulaminie.
3.4 Przedmiotowa promocja nie łączy się z innymi promocjami.
3.5 Nagroda nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez uczestnika od umowy sprzedaży produktu promocyjnego lub w przypadku niespełnienia któregokolwiek z pozostałych warunków promocji przewidzianych w niniejszym regulaminie. W przypadku zwrotu produktów promocyjnych, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nagrody otrzymanej w przedmiotowej promocji.
3.6 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w promocji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej w pkt. 3.1 regulaminu.
3.7 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania promocji odmówić uczestnikowi przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem (np. dokonywania fikcyjnych zakupów promocyjnych, dokonywania zwrotów sprzedanych produktów itp.) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

4. Reklamacje
4.1 Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania promocji i po jej zakończeniu, najpóźniej do dnia 18.10.2018 r. (decyduje data wpływu reklamacji do organizatora).
4.2 Reklamację musi być złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora (Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź), reklamacja powinna zawierać:
imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego,
dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.
4.3. Reklamacje rozpatruje organizator.
4.4. Postępowanie reklamacyjne trwa 10 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji do organizatora, nie później jednak niż do dnia 02.11.2018 r. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony przez organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. O zachowaniu terminu do złożenia odpowiedzi na reklamację decyduje data złożenia przesyłki u operatora pocztowego (data stempla pocztowego).
4.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego lub innego właściwego.

5. Postanowienia końcowe
5.1 Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia promocji sprawować będzie wewnętrzna komisja nadzoru powołana przez organizatora promocji („komisja”).
5.2 Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania promocji przez uczestników jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.
Administrator danych osobowych informuje, że:
dane osobowe uczestnika promocji pozyskane przez administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przedmiotową promocją, tj. rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji, wykonaniem niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją promocji oraz w celach sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami,
dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do promocji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) – pkt c), art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji,
uczestnikowi przysługuje:
prawo dostępu do podanych danych osobowych,
prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora, tj. Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e- mail: biuro@smolar.pl,
uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom, tj. operatorom pocztowym / przewoźnikom, podmiotom realizującym wykonanie nagrody a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i księgowo,
dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z promocją oraz w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
5.4 Przystępując do udział w promocji „Dbaj o uśmiech” uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji „Dbaj o uśmiech” opisane w niniejszym regulaminie.
5.5 Niniejszy regulamin promocji „Dbaj o uśmiech” jest jawny, powszechnie dostępny i można zapoznać się z nim w biurze organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź oraz na stronie internetowej www.smolar.pl.
5.6 Wszelkie informacje o promocji udzielane będą uczestnikom pod numerem telefonu: (42) 636 90 97 od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora danego uczestnika).
5.7 Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
5.8 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.
5.9 Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.).

O R G A N I Z A T O R

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie