Regulamin akcji Szalony Poniedziałek 11.06.2018

1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512, NIP 525-21-75-977, REGON 016317049, kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwana dalej „Super-Pharm”).
 2. Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
 3. W terminie wskazanym w punkcie 1.6 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną mającą na celu uatrakcyjnienie zakupów w drogeriach i perfumeriach Super-Pharm dla klientów posiadających kartę LifeStyle. Mechanizm promocji: „-20% na cały asortyment z kartą LifeStyle” (dalej „Promocja”).
 4. Rabat -20% naliczany jest od cen regularnych. Promocja nie dotyczy mlek modyfikowanych dla dzieci, produktów dla sportowców marki Olimp oraz kart podarunkowych.Promocja nie dotyczy także gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, opakowań o powiększonych pojemnościach, miniproduktów. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i kuponami rabatowymi.
 5. Promocja obowiązuje we wszystkich drogeriach i perfumeriach Super-Pharm na terenie Polski, w tym również on-line na superpharm.pl. Promocja nie dotyczy aptek Super-Pharm.
 6. Promocja obowiązuje w dniu 11.06.2018 od otwarcia do zamknięcia sklepów w tym dniu lub do wyczerpania zapasów produktów.

2. Warunki akcji

 1. Do udziału w Promocji jest uprawniony każdy Klient drogerii Super-Pharm posiadający aktywną kartę LifeStyle, który wyrazi gotowość wzięcia udziału w Promocji i nabędzie określone produkty biorące udział w Promocji w czasie jej trwania (dalej „Uczestnik”).
 2. Limit zakupowy przypadający na jednego Uczestnika (kartę LifeStyle) wynosi max. 10 sztuk produktów objętych Promocją.
 3. Limit zakupowy jest ustawiony automatycznie i obowiązuje przez cały okres Promocji niezależnie od miejsca i czasu dokonania zakupów oraz ilości transakcji dokonanych przez Uczestnika w trakcie obowiązywania Promocji. W przypadku zakupienia większej ilości niż 10 sztuk produktów objętych Promocją, na kolejne produkty zostanie naliczona cena regularna.

3. Reklamacje

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z akcją promocyjną. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres bok@superpharm.pl wpisując w tytule wiadomości: „Reklamacja do akcji: SZALONY PONIEDZIAŁEK 11.06.2018” albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, numer karty LifeStyle, adres korespondencyjny luib adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 2. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą w przypadku wskazania adresu korespondencyjnego.

4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.klublifestyle.pl.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniu 11.06.2018.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie