Regulamin konkursu „Tydzień z marką tołpa”
§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Tydzień z Marką tołpa” zwanym dalej „Konkursem” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego „Regulamin”.

Konkurs jest prowadzony w poście konkursowym na tablicy fanpage Super-Pharm Poland w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/super.pharm/ („Fanpage”) Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Torf Corporation Sp. Z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich (55-080) przy ul. Fabrycznej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000646959, o kapitale zakładowym w wysokości: 1 226 750 złotych, NIP 525-268-39-69 (dalej „Organizator” lub „Fundator”). Organizator zleca część czynności w ramach Konkursu przy pełnej odpowiedzialności tego podmiotu: firmie be frank! Paweł Bielecki z siedzibą we Wrocławiu (50-062), Plac Solny 15 55, NIP: 694-16-48-908 (dalej: „Koordynator”).

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook, ani jego właścicielami, czy administratorami. Serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

Nagrody wydawane są przez Fundatora. Podmiotem odpowiedzialnym za organizacje konkursu jest Organizator, Koordynator.

Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 30 lipca 2018 r. do dnia 3 sierpnia 2018 r.

Niniejszy Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez uczestnika Konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym Regulaminie w zakresie przewidzianych do rozdania w konkursie nagród . W tym też zakresie Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadają swoje konto profilowe w serwisie społecznościowym Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej „Profil”). Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin Konkursu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Osoby, o których mowa w pkt II.1. Regulaminu, przystępując do udziału w Konkursie, powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych.
 4. Każda osoba może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego w serwisie Facebook.
 5. Udział w konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 6. Nadesłanie Odpowiedzi jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
 7. Osoba dodająca zgłoszenie konkursowe oświadcza jednocześnie, że posiada pełnię niczym nieograniczonych, w szczególności co do terminu praw autorskich do Odpowiedzi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie naruszenia praw osób trzecich dokonane przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia tych praw kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich do dokonanego zgłoszenia konkursowego. W takim wypadku Organizator ma prawo do ujawnienia wszelkich danych takiego Uczestnika.
 8. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana niniejszym Regulaminem.
 9. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających godność osób trzecich – takie Odpowiedzi nie będą brały udziału w Konkursie na podstawie decyzji Organizatora.
 10. Odpowiedź nadesłana w komentarzu przez Uczestnika nie może być wcześniej nigdzie opublikowana, ani nagrodzona.
§ 3. Przebieg Konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa
 1. Konkurs trwa od momentu umieszczenia pierwszego postu konkursowego dnia 31.07.2018 do 02.08.2018 r. do godz. 23:59, będzie składał się z 3 etapów.
  1. Etap 1 trwa od 31.07.2018 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia (23:59)
  2. Etap 2 trwa od 01.08.2018 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia (23:59)
  3. Etap 3 trwa od 02.08.2018 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia (23:59)
 2. W okresie 31.07.2018 do 02.08.2018 r. na stronie https://www.facebook.com/super.pharm, pojawią się 3 posty zawierające pytania konkursowe. Po 1 poście w każdym z etapów konkursu.
 3. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi spełniać opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie.
 4. Zadaniem uczestnika konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym, odrębnie określonym w każdym etapie konkursu.
 5. Zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych mogą zostać usunięte przez moderatorów oraz nie będą brały udziału w Konkursie.
 6. Komentarze można dodawać pod postem konkursowym od momentu jego opublikowania do godziny 23.59 tego samego dnia.
  1. Post nr 1 do 31.07.2018 do godz. 23:59
  2. Post nr 2 do 01.08.2018 do godz. 23:59
  3. Post nr 3 do 02.08.2018 do godz. 23:59
 7. Posty będą oceniane pod kątem innowacyjności, kreatywnego podejścia, ciekawości, spójności wypowiedzi oraz staranności odpowiedzi na pytanie konkursowe. Na każdym etapie zostanie wyłonionych 15 Laureatów.
 8. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową. Przy wyborze uwzględniana będzie wartość merytoryczna oraz kreatywność udzielonych Odpowiedzi. Kryteriami wyboru najlepszej odpowiedzi będą: oryginalność, innowacyjność, niepowtarzalny styl, trafność.
 9. Zgłoszenia konkursowe zostaną zweryfikowane oraz ocenione przez Komisję w ciągu maksymalnie 7 dni od zakończenia danego etapu konkursu, czyli
  1. Etap 1 do 07.08.2018 r.
  2. Etap 2 do 08.08.2018 r.
  3. Etap 3 do 09.08.2018 r.
  Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage.
 10. Zwycięzca zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania na adres email Organizatora konkurs@torf.pl  oświadczenia, w którym poda wszystkie poniższe dane:
  1. swoje imię i nazwisko
  2. adres do doręczenia Nagrody
  3. numer telefonu.
  Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania powyższego oświadczenia maksymalnie do 12.08.2018r.
 11. Każdy Uczestnik Konkursu może tylko raz wziąć udział w Konkursie i może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 12. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja konkursowa.
 13. Jakiekolwiek awarie serwerów , przerwy sieci itp. będą traktowane przez strony jako okoliczności o charakterze siły wyższej i nie będą się mogły wiązać z możliwością kierowania jakichkolwiek roszczeń , wystąpień przez strony tego konkursu.
§ 4. Nagrody
 1. Nagrodami w poszczególnych etapach są:
  1. Nagrodą etapu 1 jest zestaw kosmetyków o wartości 49,98 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 98/100) , w skład którego wchodzą:

   tołpa: dermo face, physio, żel do mycia twarzy i oczu, 150 ml

   tołpa: dermo face, physio, płyn micelarny do mycia twarzy i oczu, 400 ml

  2. Nagrodą etapu 2 jest zestaw kosmetyków o wartości 48,97 zł brutto (słownie: czterdzieści osiem złotych 97/100), w skład którego wchodzą:

   tołpa: dermo face, physio, żel do mycia twarzy i oczu, 50 ml

   tołpa: dermo face, physio, płyn micelarny do mycia twarzy i oczu, 400 ml

   tołpa: dermo face, physio, tonik-serum 2w1, 75 ml

  3. Nagrodą etapu 3 jest zestaw kosmetyków o wartości 69,94 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych 94/100), w skład którego wchodzą:

   tołpa: dermo face, physio, żel do mycia twarzy i oczu, 50 ml

   tołpa: dermo face, physio, płyn micelarny do mycia twarzy i oczu, 75 ml

   tołpa: dermo face, physio, tonik-serum 2w1, 75 ml

   tołpa: dermo face, sebio, mikrozłuszczający żel peelingujący do mycia twarzy, 50 ml

   tołpa: dermo face, sebio, peeling 3 enzymy, 40 ml

  W stosunku do Nagród, o których mowa w pkt. 1 podpunkt IV.14 a-c w Konkursie ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, zaokrąglenie będzie dokonane na zasadach określonych w przepisach prawa podatkowego.

  Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została potrącona na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

 2. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
 3. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane pocztą do 14 dni od dnia otrzymania informacji niezbędnych dla doręczenia Nagrody. Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora wysyłka nagród opóźni się, Laureat zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną poprzez adres e-mail, który podał.
 4. Nagroda w Konkursie zostanie wysłana kurierem na koszt Organizatora. Ostatecznym terminem wysłania nagród jest dzień 26 sierpnia 2018 r.
§ 5. Odpowiedzialność
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 godzin do dokonania powiadomienia o stwierdzonym naruszeniu (notice and take down).
 2. Każdy uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji Profilu jak i norm powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Zasady Konkursu reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie materiały, ulotki, broszury i inne tego rodzaju informacje mają charakter pomocniczy.
§ 6. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest warunkiem uczestniczenia w konkursie i uzyskania nagrody, tj.: imienia, nazwiska, adresu dostawy i numeru telefonu. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę̨ na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
 3. Administratorem danych osobowych jest TORF CORPORATION Sp. z.o.o., ul. Fabryczna 11, 55-080, Kąty Wrocławskie, Polska. KRS 0000098834, NIP: 525-268-39-69. Z administratorem można się skontaktować pod w/w adresem lub adresem mailowym: konkurs@torf.pl
 4. Dane Uczestnika przekazywane są Koordynatorowi, który świadczy usługi dla Torf Corporation.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu i w okresie przedawnienia roszczeń.
 7. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.
 8. Dostęp do danych jest możliwy w siedzibie TORF CORPORATION Sp. z.o.o
 9. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
§ 7. Tryb składania reklamacji
 1. Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Konkursu powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres: konkurs@torf.pl, ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Konkursu oraz podaniem:
  • swojego imienia i nazwiska;
  • adresu;
  • daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
  • treści żądania;
  • dokładnego opisu i powodu reklamacji.
 2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej. W przypadku doręczenia osobistego – data wpływu reklamacji na adres: Torf Corporation Sp. Z o.o., ul. Fabryczna 11, 55-080 Kąty Wrocławskie.
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
§ 8. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Super-Pharm.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego prawa.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie