REGULAMIN TYGODNIA Z MARKĄ HAUSCHKA

§ 1 Nazwa Akcji

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs  pod nazwą „Tydzień z marką Dr.Hauschka”, zwany dalej „Konkursem”.

 

§ 2 Organizator Konkursu

2.1 Organizatorem Konkursu jest Sense and Body Sp. z o.o. ul. Alzacka 8, 03-972 Warszawa tel./fax 22 782 25 94 NIP: 536-172-19-30 REGON: 015447991, Kapitał zakładowy: 500 000 PLN, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000159035, zwana dalej „Sense and Body”. Adres do doręczeń dla Organizatora to: „ul. Alzacka 8, 03-972 Warszawa”

 

§ 3 Postanowienie ogólne

3.1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
3.2 Uczestnik Konkursu, biorąc w nim udział oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu.
3.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu 13 lutego 2019r. i kończy się ostatecznie w dniu 16 lutego 2019 r.

 

§ 4 Miejsce Konkursu
4.1 Konkurs odbywa się na stronie firmowej Super-Pharm w serwisie Facebook www.facebook.com/superpharm
4.2 Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez Serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek 
z Uczestników Konkursu.

 

§ 5 Uczestnicy Konkursu

5.1 Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź pełnoprawnych opiekunów.

5.2 Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników Super-Pharm oraz Sense and Body.

5.3 Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 5.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa,  małżonków i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5.4 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, o której mowa w pkt. 5.1, dalej „Uczestnik”, która w okresie od dnia 13 lutego 2019 r. do dnia 16 lutego 2019 r. spełni łącznie następujące warunki:
a) Ma swoje konto na stronie internetowej www.facebook.com,
b) Doda komentarz pod postem konkursowym, umieszczonym na stronie firmowej Super-Pharm na Facebook www.facebook.com/superpharm

 

§ 6 Przebieg Konkursu

6.1 Codziennie od dnia 13 lutego 2019 r. do 16 lutego 2019 r. (łącznie 4 posty) na stronie firmowej Super- Pharm na Facebooku, pojawiać się będą posty konkursowe, dotyczące firmy oraz produktów Dr. Hauschka.

6.2 W wyżej opisanych postach konkursowych będą zawarte pytania, na które Uczestnicy Konkursu muszą udzielić odpowiedzi.

6.3 Uczestnicy swoje odpowiedzi na zadane pytanie umieszczają w formie komentarzy pod postami konkursowymi.

6.4 Sense and Body spośród wszystkich komentarzy danego dnia wybiera 5 tych, które jej zdaniem są najciekawsze i ich autorów ogłasza zwycięzcami

6.5 Komentarze można dodawać pod postem konkursowym od momentu jego opublikowania do godziny 23.59 tego samego dnia.

6.6  Organizator ogłosi wyniki wszystkich odsłon konkursu do 7 dni po zakończeniu ostatniego zadania konkursowego na Stronie pod postami konkursowymi. Ogłoszenie będzie zawierało następujące dane zwycięzcy: imię, nazwisko (dalej: „Zwycięzca”). Dodatkowo imię i nazwisko zwycięzcy, mogą być ogłaszane na bieżąco i komunikowane na fanpage’u Super-Pharm.
(https://www.facebook.com/super.pharm/) 

6.6 Zwycięzcy po zapoznaniu się z wynikami Konkursu, powinni wysłać swoje dane do Sense and Body na adres zuzanna.grosicka@senseandbody.com: imię, nazwisko, adres doręczenia nagrody oraz  adres właściwego urzędu skarbowego. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora do wysyłki Nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody w terminie 4 dni od daty ogłoszenia wyników.  Po upływie opisanego wyżej terminu Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.

 

§ 7 Ranking i zwycięzcy

7.1 Zwycięzcami w Konkursie zostają osoby, które w najciekawszy sposób odpowiedzą na pytanie zadane w treści postu.

7.2 Zwycięzcy zostaną wybrani przez Sense and Body i ogłoszeni na stronie firmowej Super-Pharm na Facebooku

7.3 Zwycięzcy są zobligowani do wysłania swoich danych, niezbędnych do wysyłki nagrody w terminie 4 dni od daty ogłoszenia wyników. Po upływie opisanego wyżej terminu Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.

§ 8 Nagrody
8.1 Nagrodami w Konkursie są dermokosmetyki firmy Dr. Hauschka.

8.2 W zależności od tematyki postu, nagrody przedstawiają się następująco:
                 
8.2.1 Post 1 – autorzy 5 najciekawszych odpowiedzi otrzymają Krem z róży na dzień 30ml (wartość 99,-zł)
               
8.2.2 Post 2 – autorzy 5 najciekawszych odpowiedzi otrzymają Zestaw do pielęgnacji – noc: Mleczko do demakijażu 10ml, Krem do mycia twarzy 10ml, Tonik odświeżający 10ml, Serum na noc 2,5ml, Maseczka rewitalizująca 5ml (wartość 70,- zł )
               
8.2.3 Post 3 - autorzy 5 najciekawszych odpowiedzi otrzymają Krem do mycia twarzy 50ml (wartość 59,- zł)
               
8.2.4 Post 4 - autorzy 5 najciekawszych odpowiedzi Zestaw do pielęgnacji twarzy: Krem do mycia twarzy 30ml, Tonik odświeżający 30ml, Krem z róży na dzień 30ml (wartość 145,- zł)


§ 9 Warunki wydania nagród

9.1 Finaliści z każdego dnia zobligowani są do wysłania na adres mailowy zuzanna.grosicka@senseandbody.com swojego imienia, nazwiska, adresu, telefonu kontaktowego w celu wysłania do nich nagrody.

9.2 Nagrody są wysyłane przez firmę kurierską na koszt Sense and Body.

9.3 W momencie zwrotu paczki, nagroda nie zostanie wysłana ponownie do Uczestnika

9.4 Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 
9.5 Podatek wynikający z odbioru nagród uiści firma Sense and Body na własny koszt.

§ 10 Ochrona danych osobowych oraz inne postanowienia

10.1 Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Sense and Body Sp. z o.o., ul. Alzacka 8, 03-972 Warszawa
10.2 Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie - firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
10.3 Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Facebook oraz wizerunku, w przypadku gdy Odpowiedzią jest fotografia zawierająca wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

10.4 Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.

10.5 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich praca konkursowa zawierała wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

10.6 Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.

10.7 Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10.8 Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10.9 Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

§ 11 Odpowiedzialność Sense and Body i Super-Pharm
11.1 Odpowiedzialność Sense and Body jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody, do której jest on uprawniony, jak również do zgodnego z Regulaminem przeprowadzenia konkursu.
11.2 Odpowiedzialność Super-Pharm jest ograniczona względem Uczestnika do zgodnego z Regulaminem przeprowadzenia konkursu.
11.3 Sense and Body nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika, w tym za podanie błędnego adresu zamieszkania. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.

   

§ 12 Postanowienia końcowe

12.1 Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

12.2 Wszelkie reklamacje proszę kierować pocztą na adres Sense and Body Sp. z o.o., ul. Alzacka 8, 03-972 Warszawa – zostaną rozpatrzone w terminie 10 dni od daty dostarczenia, a odpowiedzi zostaną przesłane pocztą.

12.3 Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu w siedzibie Sense and Body Sp. z o.o., ul. Alzacka 8, 03-972 Warszawa. Na wyraźne pisemne życzenie Regulamin będzie przysłany Uczestnikowi pocztą przez Organizatora.

12.4 Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004, Nr 4, poz. 27.z późn. zm.) ani w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
12.5 Regulamin dostępny będzie na fanpage’u www.facebook.com/superpharm każdorazowo w treści wpisu konkursowego.

Obowiązek informacyjny

Konkurs „Tydzień z marką Dr. Hauschka”
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Sense and Body Sp. z o.o., ul. Alzacka 8, 03-972 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email biuro@senseandbody.com Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu Pani/Pana uczestnictwa w Konkursie „Tydzień z marką Dr. Hauschka”. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu.
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Tydzień z marką Dr. Hauschka” (dalej: „Konkurs”) Sense and Body Sp. z o.o., ul. Alzacka 8, 03-972 Warszawa. Jeśli jako uczestnik Konkursu ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych lub chce Pani/Pan skorzystać ze swoich uprawnień, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z nami. Do Pani/Pana dyspozycji jest adres e-mail: biuro@senseandbody.com
Pani/Pana dane zebrane w celu udziału w Konkursie, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Panią/Pana regulaminu Konkursu. Pani/Pana dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku, prowadzony przez Super-Pharm. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Pani/Pana dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej. 
Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie