REGULAMIN PROMOCJI

„WYPRZEDAŻ PERFUM -35%”

Promocja ważna do 15.05 - 30.06.2018

1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512 (zwany dalej „Super-Pharm” i/lub „Organizatorem”).
 2. Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymip rzepisami prawa.
 3. W terminie wskazanym w punkcie 1.5 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną mającą na celu uatrakcyjnienie zakupów w drogeriach i perfumeriach Super-Pharm. Mechanizm akcji promocyjnej: „WYPRZEDAŻ PERFUM” polega na obniżeniu cen regularnych wybranego asortymentu rabatami wyprzedażowymi. Rabat wyprzedażowy wynosi -35% w stosunku do regularnych cen danego asortymentu (zwanego dalej „Promocją”). Warunkiem otrzymania rabatu jest zakup przecenionego asortymentu. Produkty objęte promocją znajdują się w specjalnie oznakowanych strefach w drogeriach i perfumeriach Super-Pharm.
 4. Promocja obowiązuje we wszystkich drogeriach i perfumeriach Super-Pharm na terenie Polski, różni się dostępnością asortymentu wyprzedażowego w poszczególnych drogeriach. Promocje nie łączą się.
 5. Promocja nie obowiązuje w sklepie online.
 6. Promocja obowiązuje do 15.05 - 30.06.2018 lub do wyczerpania zapasów asortymentu wyprzedażowego.

2. Warunki akcji

 1. Do udziału w Promocji jest uprawniony każdy Klient drogerii Super-Pharm, który wyrazi gotowość wzięcia w niej udziału i nabędzie określony produkt biorący udział w Promocji w czasie jej trwania (dalej „Uczestnik”).
 2. Promocja obowiązuje w terminie wskazanym w pkt. 1.5. lub do wyczerpania zapasów.
 3. Limit zakupowy przypadający na jednego Uczestnika wynosi max. 6 produktów promocyjnych.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.

3. Reklamacje

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z akcją promocyjną. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres bok@superpharm.pl wpisując w tytule wiadomości „WYPRZEDAŻ PERFUM” albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamację można wnieść w okresie trwania akcji oraz w okresie 7 (siedmiu) dni od dnia jego zakończenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach biorących udział w akcji promocyjnej, na stronie WWW Organizatora oraz siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. Wszelkie zmiany Regulaminu, będą dokonywane w drodze pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora, w drogeriach Super-Pharm oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl. Zmiana Regulaminu obowiązuje z dniem jej publikacji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w tym również w czasie trwania Promocji.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje do 30.06.2018.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie