REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Wykorzystaj punkty LifeStyle”

(dalej: „Akcja”)

1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (02-672 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512 (zwana dalej „Super-Pharm” lub „Organizatorem”).
 2. Akcja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w punktach sprzedaży Organizatora.
 3. Akcja polega na możliwości zakupu produktów promocyjnych w niższej cenie w wyniku częściowej „zapłaty” za produkt punktami LifeStyle, zgromadzonymi na koncie LifeStyle (dalej: Punkty).
 4. Akcja obowiązuje we wszystkich drogeriach Super-Pharm na terenie Polski. Akcja nie obowiązuje w e-drogerii na stronie internetowej www.superpharm.pl, w aptekach Super-Pharm oraz w drogerii Super-Pharm Outlet zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Targowej 68.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19 września 2019 r. do dnia 16 października 2019 r. Punkty przyznane za zakupy wykonane do dnia 16 października 2019 r. i niewykorzystane do tego dnia wygasną i nie będzie możliwe wykorzystanie ich w przyszłości.

2. Lista produktów promocyjnych

 1. Listę produktów promocyjnych ustala Organizator (dalej: „Lista”).
 2. Lista zawiera każdorazowo 12 produktów promocyjnych, ich cenę promocyjną oraz liczbę Punktów, którą należy „dopłacić” za dany produkt promocyjny, by móc zakupić go w cenie promocyjnej.
 3. 3) Lista publikowana jest na stronie internetowej www.klublifestyle.pl w zakładce „Oferty za punkty”.
 4. Promocja na dany produkt promocyjny obowiązuje do wyczerpania jego zapasów.
 5. Organizator ma prawo do zmiany listy produktów promocyjnych w każdym czasie. Postanowienie ust. 2 pkt 2 i 3 stosuje się.

3. Warunki uczestnictwa w Akcji

 1. Udział w akcji mogą wziąć wyłącznie osoby będące członkami Klubu LifeStyle. posiadające odpowiednią (przewidzianą w Liście) liczbę Punktów.
 2. Aby wziąć udział w Akcji, należy okazać kasjerowi przed rozpoczęciem skanowania zakupów kartę LifeStyle oraz ważny dokument tożsamości oraz poinformować go o woli „dopłaty” Punktami za wybrany produkt promocyjny.
 3. W przypadku braku karty LifeStyle, należy zgłosić się do pracownika drogerii w celu wyrobienia duplikatu karty. Nie jest możliwe wzięcie udziału w Akcji bez okazania karty lub jej duplikatu.
 4. 4) Po dokonaniu zakupu Punkty zostaną automatycznie usunięte z konta LifeStyle.
 5. W przypadku braku wymaganej liczby Punktów, obowiązuje cena regularna produktu promocyjnego.
 6. Uczestnik może „dopłacając” Punktami zakupić dowolną ilość produktów promocyjnych (pod warunkiem, że posiada odpowiednią liczbę Punktów).
 7. W przypadku zwrotu produktów promocyjnych zakupionych w Akcji, zwracana jest cena promocyjna, którą Uczestnik zapłacił za produkt. Punkty, którymi „dopłacono” za produkt, nie są zwracane.
 8. W czasie trwania Akcji nie ma możliwości skorzystania z formularza Promocyjnej Ceny Gwarantowanej (PCG).

4. Reklamacje

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Akcją w trakcie jej trwania oraz w okresie 7 dni od dnia jej zakończenia.
 2. Reklamację można zgłosić telefonicznie na numer 801-543-300 lub w formie wiadomości e-mail na adres bok@superpharm.pl.
 3. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.
 4. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Organizator niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej złożenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt. 3 powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.
 5. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są pod adresem https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przebiegu Akcji spowodowane zdarzeniami, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w drodze publikacji na stronie internetowej www.klublifestyle.pl. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili jej publikacji lub w innym terminie określonym przez Organizatora.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie