Regulamin apteki

REGULAMIN APTEKI

Regulamin obowiązujący do 31.12.2022

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem apteki apteka.superpharm.pl (zwanej dalej: „Apteką”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą Warszawie jest uprawniona do prowadzenia apteki ogólnodostępnej na podstawie zezwolenia FŁ-VII-4010-779/A/10, wydanego w dniu 20 października 2010 r., przez Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Łodzi.

§ 1 Definicje

 1. Apteka Stacjonarna - apteka ogólnodostępna Sprzedawcy znajdująca się w Łodzi (93-457), przy ul. Pabianickiej 245, prowadząca sprzedaż stacjonarną i wysyłkową.
 2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 4. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Aptece, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Aptece.
 6. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 7. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 10. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Produkt leczniczy - oznacza substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.
 12. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 13. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Apteki.
 14. Sprzedawca - oznacza SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 48, NIP: 5252175977, REGON: 016317049, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083512, o kapitale zakładowym w wysokości 410.000 złotych; e-mail: kontakt@superpharm.pl.
 15. Strona Internetowa Apteki - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Aptekę, działające w domenie apteka.superpharm.pl.
 16. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 17. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 18. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Apteki

 1. Wszelkie prawa do Apteki, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Apteki, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Apteki (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Apteki w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do ich prawnych właścicieli, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Apteki było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Apteki to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub Firefox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Apteki jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Apteki, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Apteki na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Apteki.
 4. W celu złożenia zamówienia w Aptece za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Apteki, Strony Internetowej Apteki lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Apteki w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 8. W ofercie Apteki znajdują się w szczególności Produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza, wyroby medyczne oraz suplementy diety. Apteka nie prowadzi rezerwacji ani sprzedaży na odległość Produktów leczniczych wydawanych na receptę.
 9. Sprzedawca nie prowadzi obrotu hurtowego Produktami leczniczymi w rozumieniu art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499 t.j.). Sprzedawca zbywa Produkty lecznicze wyłącznie na rzecz podmiotów uprawnionych, w celach i na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności zaś jej art. 86a.
 10. W ramach wysyłkowej sprzedaży Produktów leczniczych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tejże ustawy.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Aptece.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Apteki i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika facebook.com. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie z Apteki na stronę internetową facebook.com, gdzie Klient poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w facebook.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie facebook.com, Klient z powrotem jest przekierowany do Apteki, w której zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika na facebook.com. Nazwa użytkownika do serwisu facebook.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę. Sprzedawca otrzymuje od facebook.com następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko; numer telefonu oraz adres e-mail.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Apteki nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Aptece za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Apteki. Klient dokonuje wyboru sposobu Dostawy oraz formy płatności, następnie przechodzi do formularza zamówienia w którym określa:
  1. imię i nazwisko Klienta albo nazwę i adres Klienta, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego
  2. imię i nazwisko albo nazwę i adres odbiorcy, jego numer telefonu kontaktowego, jeżeli dane te nie są zgodne z danymi, o których mowa w §5 ust. 4 lit. a
  3. w przypadku zamówienia Produktu leczniczego (bez podpisu lekarza), dane dotyczące zamawianego Produktu leczniczego: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań
    Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Apteki przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Apteki zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Blue Media, obsługiwany przez firmę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Blue Media S.A. o dokonaniu płatności przez Klienta)
  2. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia)
  3. W przypadku wyboru płatności o jakiej mowa w §5 ust. 2 lit. a oraz b Klient po złożeniu zamówienia zostanie przekierowany na stronę internetową operatora płatności, którego wybrał w toku składania zamówienia, gdzie powinien dokonać niezwłocznie płatności.
  4. W przypadku wyboru płatności o jakiej mowa w §5 ust. 2 lit. c, Klient dokonuje płatności za zakupiony Towar bezpośrednio do rąk Dostawcy w trakcie Dostawy Towaru.
 3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w  oraz §5 ust. 4 Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływu terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Apteki informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Apteki liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w drogeriach jak i Aptece Stacjonarnej. Każdorazowo Klient otrzyma wiadomość e-mail o możliwości odebrania zamówionego Towaru.
 9. Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Klienta przesyła, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF, dowód zakupu obejmujący dostarczane Towary.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Apteki przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie
    Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
    Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy tj.: SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O., ul. Pabianicka 245 93-457 Łódź. Mogą Państwo również złożyć reklamację w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: shop025@superpharm.pl lub telefonicznie 801 543 300. Koszt opłaty za połączenie jest zgodny z taryfą operatora.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 7. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Apteki.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
   Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Apteki pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
   Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O., ul. Pabianicka 245 93-457 Łódź.
 8. W wypadku odstąpienia Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Apteki.
 10. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. Towar będący Produktem leczniczym, wydawany z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży Produktów leczniczych nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji gdy powodem zwrotu jest wada jakościowa, niewłaściwe wydanie lub sfałszowanie Produktu leczniczego.

§ 10 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy
  2. Newsletter
  3. Prowadzenie Konta Klienta
  4. Zamieszczanie opinii
 2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Apteki wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Apteki. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
   Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Apteki, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, Konto Klienta zostanie niezwłocznie usunięte.
 12. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Apteki indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 13. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Apteki.
 14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Apteki lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 15. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@superpharm.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Apteki.

§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Apteki narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Apteki, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności. (link)

§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Apteki.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
   Sprzedawca informuje, że pod adresem 
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Apteki. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §14 Regulaminu.
 5. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.01.2021.

 

REGULAMIN APTEKI

 

Regulamin obowiązujący od 1.1.2023

 

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem serwisu apteki ogólnodostępnej prowadzącej sprzedaż wysyłkową www.apteka.superpharm.pl   (zwanej dalej: „Serwisem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie w Serwisie nieodpłatnych usług.

SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą Warszawie jest uprawniona do prowadzenia apteki ogólnodostępnej (Apteka Stacjonarna) na podstawie zezwolenia FŁ-VII-4010-779/A/10, wydanego 20 października 2010 r. przez Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Łodzi.

 

§ 1 Definicje

 1. Apteka Stacjonarna – prowadzona przez Sprzedawcę apteka ogólnodostępna znajdująca się w Łodzi (93-457) przy Pabianickiej 245, w której Klient może dokonać zakupu Towaru.
 2. Biuro Obsługi Klienta - numer telefonu 222 730 730, pod którym Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w dni oraz w godzinach wskazanych w Serwisie. Koszt opłaty za połączenie jest zgodny z taryfą operatora.
 3. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dostawa - szereg czynności, których celem jest dostarczenie Klientowi przez Dostawcę Towaru określonego w Umowie sprzedaży.
 5. Dostawca - firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy.
 6. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w  Serwisie, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
 7. Klient - Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który posiada Konto Klienta oraz zawiera Umowę sprzedaży.
 8. Konsument - osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto Klienta - indywidualny panel Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę w Serwisie, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 10. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodowa i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla tej osoby zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Produkt leczniczy - substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne będąca Towarem.
 13. Regulamin - niniejszy regulamin.
 14. Rejestracja - szereg nieodpłatnych czynności określony w Regulaminie, wymaganych do korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności 
 15. Sprzedawca - SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 48, NIP: 5252175977, REGON: 016317049, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083512, o kapitale zakładowym w wysokości 410.000 złotych; e-mail: bokt@superpharm.pl, będącą jednocześnie właścicielem i administratorem Serwisu.
 16. Towar - produkt przedstawiony w Serwisie, w tym Produkt leczniczy lub wyrób medyczny.
 17. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 18. Umowa sprzedaży - umowa zawarta w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż Towaru.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów z Serwisu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie oraz w celu korzystania z usług Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz podanie przez Klienta numeru telefonu komórkowego.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta do Serwisu treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu, w tym usług, określonych w § 9 Regulaminu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 8. W Serwisie znajdują się w szczególności Produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza, wyroby medyczne oraz suplementy diety. Serwis nie prowadzi rezerwacji ani sprzedaży na odległość Produktów leczniczych wydawanych na receptę bądź leków recepturowych.
 9. Sprzedawca nie prowadzi obrotu hurtowego Produktami leczniczymi w rozumieniu art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499 t.j.). Sprzedawca zbywa Produkty lecznicze wyłącznie na rzecz podmiotów uprawnionych, w celach i na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności zaś jej art. 86a. Podmioty prowadzące obrót hurtowy bądź detaliczny Produktami leczniczymi nie są uprawnione do dokonywania zakupu Produktów leczniczych w Serwisie.
 10. Kupujący oświadcza, że zakupione w Serwisie Produkty lecznicze nie będą podlegały dalszej odsprzedaży.
 11. Ceny Towarów, Promocje oraz Asortyment produktowy zamieszczone w Serwisie mogą różnić się od cen Towarów, Promocji i Asortymentu produktowego dostępnych w Aptece Stacjonarnej.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient musi dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w  Serwisie.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony w Serwisie i przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala Hasło.
 4. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika facebook.com. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie z Serwisu na stronę internetową facebook.com, gdzie Klient poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w facebook.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie facebook.com, Klient z powrotem jest przekierowany do Serwisu, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika na facebook.com. Nazwa użytkownika do serwisu facebook.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę. Sprzedawca otrzymuje od facebook.com następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko; numer telefonu oraz adres e-mail.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem.
 6. Ukończenie Rejestracji nie jest możliwe bez akceptacji Regulaminu.
 7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Serwis umożliwia Sprzedającemu prezentację Towarów i ich cen oraz zapraszanie Klientów do zawierania Umów sprzedaży..
 3. Klient kompletuje zamówienie dodając do koszyka Towar, który chce kupić. W przypadku zamówienia Produktu leczniczego (bez przepisu lekarza), Klient podaje także dane dotyczące zamawianego Produktu leczniczego: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań.
  Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w koszyku sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Wysłanie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po otrzymaniu zamówienia Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

 1. Ceny Towarów są cenami brutto. Ceny nie zawierają informacji odnośnie do kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. O kosztach Dostawy Klient jest informowany przy wyborze sposobu Dostawy podczas składania zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za Towary:
  1. płatność przy odbiorze Towaru (tylko w przypadku wybrania przez Klienta Dostawy w formie przesyłki kurierskiej);
  2. płatność on-line poprzez zewnętrzny system płatności Blue Media, obsługiwany przez firmę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy, kod 81-718 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Blue Media S.A. o dokonaniu płatności przez Klienta) w ramach udostępnionych przez Blue Media metod płatności.
 3. Po złożeniu zamówienia, Klient powinien dokonać niezwłocznie płatności za zamówienie zgodnie z wybraną formą płatności.
 4. W wypadku niedokonania przez Klienta  płatności, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza w Serwisie informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych na realizację zamówienia, w tym przekazanie zamówienia Dostawcy.
 4. Dostawca doręczy Klientowi Towar w terminie do 2 dni roboczych.
 5. Sprzedawca zrealizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych.
 6. Zamówione Towary są dostarczane na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli Klient nie wybrał osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie zamówienia przez Sprzedawcę.
 8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki z zamówieniem, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Aptece Stacjonarnej w Dni Robocze oraz w soboty i niedziele handlowe, w godzinach wskazanych w Serwisie. Powyższe jest możliwe po uzyskaniu przez Klienta informacji od Sprzedawcy, że Towar jest gotowy do odbioru w terminie 7 dni, która jest wysłana na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej podany podczas składania zamówienia.
 10. Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Klienta przesyła, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF, dowód zakupu Towaru. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, Dostawca podejmuje próbę ponownego doręczenia Towaru kolejnego dnia roboczego. W przypadku nieodebrania przez Klienta Towaru, Dostawca odsyła Towar do Sprzedawcy, który zwraca Klientowi dokonane przez Klienta płatności.

§ 7 Rękojmia konsumencka

 1. Postanowienia § 7 Regulaminu określają zasady składania do Sprzedawcy – na podstawie przepisów dotyczących rękojmi konsumenckiej – reklamacji obejmujących Towary. Reklamacja w trybie rękojmi konsumenckiej może być składana przez Klientów, którzy są Konsumentami albo Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.
 2. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru zgodnego z umową. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, za niezgodność Towaru z umową j (rękojmia konsumencka).
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może:

          a. żądać naprawy lub wymiany Towaru;

Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową, oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, dla którego Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

 

          b. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, jeżeli zarówno wymiana jak i naprawa tego Towaru są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
 2. Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
 3. Towar jest nadal niezgodny z umową, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić ten Towar do zgodności z umową;
 4. niezgodność Towaru z umową jest na tyle istotna, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny Towaru niezgodnego z umową wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność Towaru z umową jest istotna.

Uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży ogranicza się do Towarów niezgodnych z umową. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych z zakupionych przez Klienta, może odstąpić od Umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do Towarów niezgodnych z umową. W odniesieniu do innych (pozostałych) Towarów, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży wyłącznie jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową .

Klient który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi konsumenckiej, jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt.

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi konsumenckiej, jeżeli niezgodność Towaru z umową zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może składać w dowolnej formie. Sprzedawca zachęca Klientów do składania reklamacji :
  1. pisemnie na adres: Super-Pharm Poland Sp z o.o., ul. Pabianicka 245, 93-457 Łódź
  2. mailowo pod adresem: shop025@superpharm.pl
  3. telefonicznie 801 543 300. Koszt opłaty za połączenie jest zgodny z taryfą operatora.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.
 4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z realizacją przez Sprzedawcą usług określonych w § 10 Regulaminu oraz działaniem Serwisu Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres shop025@superpharm.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, rozpatruje ją i udziela Klientowi odpowiedzi.
 5. W treści reklamacji Klient powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres mailowy, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie danych.

§ 8 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Apteki.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Postanowienia § 9 Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta.
 2. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  Klient może zgłosić swoją decyzję o odstąpieniu od umowy oraz przesłać Towar na adres: Super-Pharm Poland Sp z o.o. ul. Pabianicka 245, 93-457 Łódź.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez  Klienta, lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży obejmującej Towary, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 4. Klient odstępuje od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone:
  1. pisemnie i wysłane na adres Sprzedawcy: Pabianicka 245, 93-457 Łódź,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop025@superpharm.pl. W tym celu Klient może użyć formularza, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę  w Serwisie pod linkiem Formularz odstąpienia,
  3. przy użyciu formularza udostępnionego w Serwisie pod linkiem Elektroniczny Formularz odstąpienia
  4. w Aptece Stacjonarnej.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (tj. zanim Sprzedawca wysłał do Klienta informację o przyjęciu zamówienia zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu), oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy zwykły, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy (ul. Pabianicka 245 93-457 Łódź) przed upływem tego terminu.
 11. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest Produkt leczniczy lub wyrób medyczny, za wyjątkiem sytuacji gdy powodem zwrotu jest wada jakościowa, niewłaściwe wydanie lub sfałszowanie Produktu leczniczego.
 17. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 

§ 10 Usługi nieodpłatne

 1. W ramach funkcjonalności Serwisu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, następujące nieodpłatne usługi:
  1. Prowadzenie Konta Klienta
 2. Usługi wskazane w § 10 ust. 1 Regulaminu świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju, formy, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usług wskazanych w § 10 ust. 1 Regulaminu , o czym poinformuje Klientów w sposób określony w § 10 ust. 1 Regulaminu.
 4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Serwisu, umożliwiającego Klientowi modyfikowanie danych, podanych podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz dostęp do historii zamówień już zrealizowanych.
 5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, które zostanie usunięte do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i pozostałych usług wskazanych w § 10 ust. 1 Regulaminu, jeżeli:
  1. Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,
  2. Klient naruszył przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, lub
  3. jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi.
 7. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i innych usług wskazanych w § 10 ust. 1 Regulaminu trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę takiego zablokowania. Okres ten nie będzie jednak dłuższy niż 180 dni. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do usług wskazanych w § 10 ust. 1 Regulaminu  drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub osoba trzecia uzna, iż treść publikowana w Serwisie narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

§ 12 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności. (link)

§ 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez takiego Klienta.
 2. W każdej chwili Regulamin może zostać utrwalony poprzez wydrukowanie z Serwisu lub zapisanie na nośniku.
 3. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu
 7. Regulamin może zostać zmieniony w przypadku:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
  2. konieczności wykonania prawomocnych wyroków lub decyzji administracyjnych mających wpływ na treść Regulaminu;
  3. zmiany zasad świadczenia usług drogą elektroniczną.
 8. Wszystkie zamówienia wysłane przez Klienta do Sprzedawcy przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 9. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu za pomocą wiadomości elektronicznej zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej treści Regulaminu, Klient może rozwiązać umową o świadczenie drogą elektroniczną zgodnie z § 14 Regulaminu.
 10. Zmiana Regulaminu zostanie również ogłoszona w Serwisie.
 11. Zmiany Regulaminu o charakterze redakcyjnym, które nie mają wpływu na prawa i obowiązki Klient lub Sprzedawcy, mogą być notyfikowane jedynie poprzez publikację nowej treści Regulaminu w Serwisie.
 12. Umowy z Sprzedawcą oraz z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.