Regulamin obowiązujący od 10.12.2023

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.superpharm.pl (zwanego dalej: „Serwisem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie w Serwisie nieodpłatnych usług.

 

§ 1 Definicje

 1. Biuro Obsługi Klienta - numer telefonu 222 730 730, pod którym Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w dni oraz w godzinach wskazanych w Serwisie. Koszt opłaty za połączenie jest zgodny z taryfą operatora.
 2. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa - szereg czynności, których celem jest dostarczenie Klientowi przez Dostawcę Towaru określonego w Umowie sprzedaży.
 4. Dostawca - firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy.
 5. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Serwisie, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
 6. Klient - Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który posiada Konto Klienta oraz zawiera Umowę sprzedaży.
 7. Konsument - osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto Klienta - indywidualny panel Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę w Serwisie, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 9. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodowa i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla tej osoby zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Regulamin - niniejszy regulamin.
 12. Rejestracja - szereg nieodpłatnych czynności określonych w Regulaminie, wymaganych do korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 13. Sprzedawca - SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 48, NIP: 5252175977, REGON: 016317049, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083512, o kapitale zakładowym w wysokości 410.000 złotych; e-mail: bok@superpharm.pl, będącą jednocześnie właścicielem i administratorem Serwisu.
 14. Sklep Stacjonarny - punkt sprzedaży, w którym Klient osobiście może dokonać zakupu Towaru. Lista Sklepów Stacjonarnych dostępna jest w Serwisie.
 15. Towar - produkt przedstawiony w Serwisie.
 16. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 17. Umowa sprzedaży - umowa zawarta w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż Towaru.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów z Serwisu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie oraz w celu korzystania z usług Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz podanie przez Klienta numeru telefonu komórkowego.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta do Serwisu treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu, w tym usług, określonych w § 9 Regulaminu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 8. Ceny Towarów, Promocje oraz Asortyment produktowy zamieszczone w Serwisie mogą różnić się od cen Towarów, Promocji i Asortymentu produktowego dostępnych w Sklepach Stacjonarnych.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient musi dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Serwisie.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony w Serwisie i przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem.
 5. Ukończenie Rejestracji nie jest możliwe bez akceptacji Regulaminu.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Serwis umożliwia Sprzedającemu prezentację Towarów i ich cen oraz zapraszanie Klientów do zawierania Umów sprzedaży.
 3. Klient kompletuje zamówienie dodając do koszyka Towar, który chce kupić. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w koszyku sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Wysłanie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po otrzymaniu zamówienia Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia.
 7. Klient w ciągu 24 godz. ma możliwość dokonania zakupu danego Towaru w określonej ilości wskazanej w Serwisie, o czym jest informowany podczas składania zamówienia w Serwisie.

§ 5 Płatności

 1. Ceny Towarów są cenami brutto. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. O kosztach Dostawy Klient jest informowany przy wyborze sposobu Dostawy podczas składania zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za Towary:
  1. płatność przy odbiorze Towaru (tylko w przypadku wybrania przez Klienta Dostawy w formie przesyłki kurierskiej);
  2. płatność on-line poprzez zewnętrzny system płatności Adyen, obsługiwany przez firmę Adyen N.V. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Koszykowej 61, kod 00-667 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Adyen o dokonaniu płatności przez Klienta) w ramach udostępnionych przez Adyen metod płatności.
 3. Po złożeniu zamówienia, Klient powinien dokonać niezwłocznie płatności za zamówienie zgodnie z wybraną formą płatności.
 4. W wypadku niedokonania przez Klienta płatności, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza w Serwisie informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych na realizację zamówienia, w tym przekazanie zamówienia Dostawcy.
 4. Dostawca doręczy Klientowi Towar w terminie do 2 dni roboczych.
 5. Sprzedawca zrealizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych.
 6. Zamówione Towary są dostarczane na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli Klient nie wybrał osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie zamówienia przez Sprzedawcę.
 8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki z zamówieniem, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Sklepie Stacjonarnym w Dni Robocze oraz w soboty i niedziele handlowe, w godzinach wskazanych w Serwisie. Powyższe jest możliwe po uzyskaniu przez Klienta informacji od Sprzedawcy, że Towar jest gotowy do odbioru w terminie 3 dni, która jest wysłana na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej podany podczas składania zamówienia.
 10. Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Klienta przesyła, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF, dowód zakupu Towaru. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, Dostawca podejmuje próbę ponownego doręczenia Towaru kolejnego dnia roboczego. W przypadku nieodebrania przez Klienta Towaru, Dostawca odsyła Towar do Sprzedawcy, który zwraca Klientowi dokonane przez Klienta płatności.

§ 7 Rękojmia konsumencka

 1. Postanowienia § 7 Regulaminu określają zasady składania do Sprzedawcy – na podstawie przepisów dotyczących rękojmi konsumenckiej – reklamacji obejmujących Towary. Reklamacja w trybie rękojmi konsumenckiej może być składana przez Klientów, którzy są Konsumentami albo Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.
 2. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru zgodnego z umową. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, za niezgodność Towaru z umową (rękojmia konsumencka).
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może:

          a. żądać naprawy lub wymiany Towaru;

Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, dla którego Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

 

          b. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, jeżeli zarówno wymiana jak i naprawa tego Towaru są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
 2. Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
 3. Towar jest nadal niezgodny z umową, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić ten Towar do zgodności z umową;
 4. niezgodność Towaru z umową jest na tyle istotna, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny Towaru niezgodnego z umową wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność Towaru z umową jest istotna.

Uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży ogranicza się do Towarów niezgodnych z umową. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych z zakupionych przez Klienta, może odstąpić od Umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do Towarów niezgodnych z umową. W odniesieniu do innych (pozostałych) Towarów, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży wyłącznie, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi konsumenckiej, jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt.

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi konsumenckiej, jeżeli niezgodność Towaru z umową zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może składać w dowolnej formie. Sprzedawca zachęca Klientów do składania reklamacji:
  1. pisemnie na adres: Super-Pharm Poland Sp. z o.o., Aleja 20-lecia 23, 96-515 Teresin, lub
  2. za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://www.superpharm.pl/kontakt/.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.
 4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z realizacją przez Sprzedawcą usług określonych w § 9 Regulaminu oraz działaniem Serwisu Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres bok@superpharm.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, rozpatruje ją i udziela Klientowi odpowiedzi.
 5. W treści reklamacji Klient powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres mailowy, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie danych.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Postanowienia § 8 Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta.
 2. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Klient może zgłosić swoją decyzję o odstąpieniu od umowy oraz przesłać Towar na adres: Super-Pharm Poland Sp. z o.o., Aleja 20-lecia 23, 96-515 Teresin.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży obejmującej Towary, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 4. Klient odstępuje od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone:
  1. pisemnie i wysłane na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 13 Regulaminu,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej bok@superpharm.pl
  3. W tym celu Klient może użyć formularza, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w Serwisie pod linkiem Formularz odstąpienia,
  4. przy użyciu formularza udostępnionego w Serwisie pod linkiem Elektroniczny Formularz odstąpienia,
  5. w każdym Sklepie Stacjonarnym.

Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 2. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (tj. zanim Sprzedawca wysłał do Klienta informację o przyjęciu zamówienia zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu), oferta przestaje wiązać.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy zwykły, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 6. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży dotyczy również Towarów zakupionych w ramach organizowanych przez Sprzedawcę wyprzedaży lub promocji. Zasady wyprzedaży oraz promocji każdorazowo określane są w oddzielnych regulaminach zamieszczonych w Serwisie.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

§ 9 Usługi nieodpłatne

 1. W ramach funkcjonalności Serwisu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, następujące nieodpłatne usługi:
  1. Formularz kontaktowy
  2. Newsletter
  3. Prowadzenie Konta Klienta
  4. Zamieszczanie opinii
 2. Usługi wskazane w § 9 ust. 1 Regulaminu świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju, formy, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usług wskazanych w § 9 ust. 1 Regulaminu, o czym poinformuje Klientów w sposób określony w § 9 ust. 1 Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy umożliwia Klientowi wysłanie za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który dokonał subskrypcji usługi Newsletter podczas Rejestracji lub przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na usługę Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 8. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości o nowych Towarach lub usługach dostępnych w ofercie Sprzedawcy.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Serwisu, umożliwiającego Klientowi modyfikowanie danych, podanych podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz dostęp do historii zamówień już zrealizowanych.
 11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, które zostanie usunięte do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania.
 12. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących zakupionych Towarów.
 13. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania opinii przez Klienta w Serwisie.
 14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i pozostałych usług wskazanych w § 9 ust. 1 Regulaminu, jeżeli:
  1. Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,
  2. Klient naruszył przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, lub
  3. jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi.
 15. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i innych usług wskazanych w § 9 ust. 1 Regulaminu trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę takiego zablokowania. Okres ten nie będzie jednak dłuższy niż 180 dni. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do usług wskazanych w § 9 ust. 1 Regulaminu drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 10 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści w Serwisie Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient, który zamieszcza treści w Serwisie oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych przez niego treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 9 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 9 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści tylko w sytuacji, gdy nie wywiązał się z obowiązku, o którym mowa § 11 ust. 2 Regulaminu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 9 Regulaminu, treści które:
  1. zostały zamieszczone przez Klienta w złej wierze, tj. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadają charakter obraźliwy bądź stanowią groźbę skierowaną do innych osób, zawierają słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. wulgaryzmy lub określenia powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostają w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  5. naruszają w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z § 11 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w § 9 Regulaminu. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 7. Publikując treści w Serwisie, Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę tych treści.

§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub osoba trzecia uzna, iż treść publikowana w Serwisie narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

§ 12 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności. (link)

§ 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez takiego Klienta.
 2. W każdej chwili Regulamin może zostać utrwalony poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie z Serwisu.
 3. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu
 7. Regulamin może zostać zmieniony w przypadku:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
  2. konieczności wykonania prawomocnych wyroków lub decyzji administracyjnych mających wpływ na treść Regulaminu;
  3. zmiany zasad świadczenia usług drogą elektroniczną.
 8. Wszystkie zamówienia wysłane przez Klienta do Sprzedawcy przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 9. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu za pomocą wiadomości elektronicznej zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej treści Regulaminu, Klient może rozwiązać umową o świadczenie drogą elektroniczną zgodnie z § 13 Regulaminu.
 10. Zmiana Regulaminu zostanie również ogłoszona w Serwisie.
 11. Zmiany Regulaminu o charakterze redakcyjnym, które nie mają wpływu na prawa i obowiązki Klient lub Sprzedawcy, mogą być notyfikowane jedynie poprzez publikację nowej treści Regulaminu w Serwisie.
 12. Umowy z Sprzedawcą oraz z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2023 r.

NOWA APLIKACJA MOBILNA SUPER-PHARM

W każdej chwili zrobisz zakupy online, a także skorzystasz z atrakcyjnych superkuponów.

NOWA GAZETKA

Odkryj najnowsze promocje!

ZOBACZ GAZETKĘ

KLUB SUPER-PHARM

Nie posiadasz konta w klubie Super-Pharm? Zarejestruj się i odkryj moc rabatów!