POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego Super-Pharm (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz strony internetowej www.apteka.superpharm.pl (zwanej dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Właścicielem Sklepu i Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083512, o kapitale zakładowym 410.000 PLN, NIP: 5252175977, REGON: 016317049, zwana dalej Super-Pharm.
 3. Dane osobowe zbierane przez Super-Pharm za pośrednictwem Sklepu i Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Super-Pharm dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep i Serwis Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Super-Pharm zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. korzystania z formularza kontaktowego, w celu odpowiedzi na zapytanie. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony cel Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi osobie, której dane dotyczą. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. korzystania z formularza zapytaj farmaceutę, w celu odpowiedzi na zapytanie. Podstawa prawna – dobrowolna zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku wskazania w formularzu informacji o stanie zdrowia podstawą prawną przetwarzania takich danych jest dobrowolna zgoda osoby wypełniającej formularz (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  6. złożenia reklamacji, w celu obsługi procesu reklamacyjnego Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  1. adres e-mail;
  2. imię i nazwisko.
 4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
 5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. dane adresowe:
   • ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
   • kod pocztowy i miejscowość;
   • województwo;
   • kraj (państwo).
  3. imię i nazwisko;
  4. numer telefonu.
 6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  1. firmę Przedsiębiorcy;
  2. numer NIP.
 7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 8. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie i Serwisie Internetowym, Klient podaje:
  1. adres e-mail;
  2. imię i nazwisko;
  3. numer telefonu.
 9. W przypadku korzystania z formularza „zapytaj farmaceutę” Serwisie Internetowym, Klient podaje:
  1. adres e-mail;
  2. imię i nazwisko;

Formularz może zawierać także informacje o stanie zdrowia osoby wypełniającej formularz.

 1. Podczas korzystania ze Sklepu i Serwisu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2. W celu marketingu produktów własnych oraz poprawy usług od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie i Serwisie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 3. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 4. Przekazanie danych osobowych do Super-Pharm jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu i Serwisu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesach, w których przetwarzane są dane osobowe uniemożliwi realizacje tej usługi.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Super-Pharm przy prowadzeniu Sklepu i Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Super-Pharm co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Super-Pharm korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Super-Pharm. Należą do nich m.in.:
  1. dostawcy usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług portalu, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę sklepu, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz zarządzają infrastrukturą;
  2. partnerzy, którzy wspierają Super-Pharm Poland Sp. z o. o. przy świadczeniu usług marketingowych, m.in. przy wysyłaniu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez Super-Pharm;
  3. dostawcy świadczący usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie i Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  4. podmioty techniczne realizujące niektóre usługi w procesie sprzedażowym, tj. firmy świadczącym usługi kurierskie/pocztowe.
 3. Super-Pharm korzysta z dostawców, którzy są odrębnymi Administratorami danych osobowych i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Tymi dostawcami są podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.
 4. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku gdyby Państwa dane zostały przekazane poza EOG, Super-Pharm zastosuje odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 5. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Super-Pharm tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Super-Pharm i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć.
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Super-Pharm tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć.
 6. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
 7. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 8. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Super-Pharm będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 9. W przypadku skierowania żądania Super-Pharm udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep oraz Strona Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Super-Pharm na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep oraz Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Super-Pharm produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep i Stronę Internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 2. Super-Pharm wykorzystuje trzy typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych Klientów.
 • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych Klientów.
 • własne pliki cookies zamieszczane przez Serwis oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Super-Pharm, w tym cookies narzędzia Google Analytics.
 1. Lista plików cookies wykorzystywanych przez stronę apteka.superpharm.pl/:

Kategoria

Nazwa

Okres przechowywania

Cel przechowywania

apteka.superpharm.pl

PHPSESSID

6 dni

Zachowuje stan sesji użytkownika we wszystkich żądaniach stron

apteka.superpharm.pl

_gid

24 godziny

Służy do rozróżniania użytkowników.

apteka.superpharm.pl

form_key

24 godziny

Zapewnia bezpieczeństwo przeglądania przez odwiedzających, zapobiegając fałszowaniu żądań między witrynami.

apteka.superpharm.pl

mage-banners-cache-storage

do końca sesji

Plik cookie przechowuje treści banerów reklamowych w celu poprawy wydajności.

apteka.superpharm.pl

mage-cache-sessid

6 dni

Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.

apteka.superpharm.pl

mage-cache-storage

6 dni

Plik cookie służy do ułatwienia buforowania zawartości w przeglądarce, aby przyspieszyć ładowanie stron.

apteka.superpharm.pl

mage-cache-storage-section-invalidation

6 dni

Plik cookie służy do ułatwienia buforowania zawartości w przeglądarce, aby przyspieszyć ładowanie stron.

apteka.superpharm.pl

mage-messages

do końca sesji

Niezbędne do działania funkcji czatu na stronie internetowej.

mgid.com

__cf_bm

24 godziny

Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów.

apteka.superpharm.pl

algoliasearch-client-js

trwały

Niezbędne w celu optymalizacji funkcji wyszukiwania na stronie internetowej. Plik cookie zapewnia dokładne i szybkie wyniki wyszukiwania.

id5-sync.com

gdpr

24 godziny

Określa, czy odwiedzający zaakceptował pole zgody na pliki cookie. Gwarantuje to, że pole zgody na pliki cookie nie zostanie ponownie wyświetlone przy ponownym wejściu.

media.net

gdpr_status

6 miesięcy

Określa, czy odwiedzający zaakceptował pole zgody na pliki cookie. Gwarantuje to, że pole zgody na pliki cookie nie zostanie ponownie wyświetlone przy ponownym wejściu.

apteka.superpharm.pl

mage-banners-cache-timeout

trwały

Ten plik cookie jest niezbędny do działania funkcji pamięci podręcznej. Pamięć podręczna jest używana przez witrynę internetową w celu optymalizacji czasu odpowiedzi między odwiedzającym a witryną. Pamięć podręczna jest zwykle przechowywana w przeglądarce odwiedzającego.

apteka.superpharm.pl

mage-banners-storeId

trwały

Ten plik cookie jest niezbędny do działania funkcji pamięci podręcznej. Pamięć podręczna jest używana przez witrynę internetową w celu optymalizacji czasu odpowiedzi między odwiedzającym a witryną. Pamięć podręczna jest zwykle przechowywana w przeglądarce odwiedzającego.

apteka.superpharm.pl

mage-cache-timeout

trwały

Ten plik cookie jest niezbędny do działania funkcji pamięci podręcznej. Pamięć podręczna jest używana przez witrynę internetową w celu optymalizacji czasu odpowiedzi między odwiedzającym a witryną. Pamięć podręczna jest zwykle przechowywana w przeglądarce odwiedzającego.

postrelease.com

opt_out

12 miesięcy

Służy do wykrywania, czy odwiedzający zaakceptował kategorię marketingową w banerze cookie. Ten plik cookie jest niezbędny do zapewnienia zgodności witryny z RODO.

apteka.superpharm.pl

product_data_storage

trwały

Niezbędne do funkcji porównywania produktów na stronie.

apteka.superpharm.pl

recently_compared_product

6 dni

Niezbędne do funkcji porównywania produktów na stronie.

secure.przelewy24.pl

SERWERID

do końca sesji

Ten plik cookie służy do przypisania odwiedzającego do określonego serwera - ta funkcja jest niezbędna do funkcjonowania witryny.

superpharm.pl

srv

do końca sesji

Rejestruje, który klaster serwerów obsługuje odwiedzającego. Jest to używane w kontekście równoważenia obciążenia , aby zoptymalizować wrażenia użytkownika.

doubleclick.net

test_cookie

24 godziny

Służy do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.

apteka.superpharm.pl

_ALGOLIA

179 dni

Niezbędne w celu optymalizacji funkcji wyszukiwania na stronie. Plik cookie zapewnia dokładne i szybkie wyniki wyszukiwania.

superpharm.pl

weird_get_top_level_domain

do końca sesji

Plik cookie określa język i kraj odwiedzającego – dzięki temu witryna może wyświetlać treści najbardziej odpowiednie dla tego regionu i języka.

apteka.superpharm.pl

_dc_gtm_UA-#

24 godziny

Używany przez Menedżera tagów Google do kontrolowania ładowania tagu skryptu Google Analytics.

apteka.superpharm.pl

_ga

2 lata

Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej.

superpharm.pl

_ga_#

2 lata

Wykorzystywane przez Google Analytics do zbierania danych o tym, ile razy użytkownik odwiedził witrynę, a także dat pierwszej i ostatniej wizyty.

adnxs.com

bounce

do końca sesji

Określa, czy użytkownik od razu opuszcza witrynę. Informacje te są wykorzystywane przez operatora serwisu do wewnętrznych statystyk i analityki.

media.net

cksync.php

do końca sesji

Ten plik cookie służy do określenia, czy synchronizacja danych z plików cookie jest włączona, czy wyłączona – synchronizacja danych z plików cookie służy do synchronizowania i gromadzenia danych odwiedzających w kilku domenach.

google-analytics.com

collect

do końca sesji

Wykorzystywane do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach

apteka.superpharm.pl

product_data_storage

6 dni

Określa, które produkty przeglądał użytkownik, umożliwiając witrynie promowanie powiązanych produktów.

pubmatic.com

PugT

29 dni

Służy do określenia, ile razy pliki cookie były aktualizowane w przeglądarce odwiedzającego. Służy do optymalizacji wydajności serwera witryny.

apteka.superpharm.pl

recently_compared_product_previous

6 dni

Niezbędne do funkcji porównywania produktów na stronie.

apteka.superpharm.pl

recently_viewed_product

6 dni

Określa, które produkty przeglądał użytkownik, umożliwiając witrynie promowanie powiązanych produktów.

apteka.superpharm.pl

recently_viewed_product_previous

6 dni

Zbiera informacje o tym, jakie produkty przeglądał odwiedzający - Służy do optymalizacji nawigacji konkretnego odwiedzającego na stronie internetowej.

media.net

visitor-id

12 miesięcy

Ten plik cookie służy do zbierania informacji o odwiedzającym. Informacje te będą przechowywane na potrzeby analityki wewnętrznej u operatora strony – analityka wewnętrzna jest używana przez strony internetowe w celu optymalizacji ich domen.

superpharm.pl

wz.uid

12 miesięcy

Zbiera dane dotyczące nawigacji i zachowania użytkownika na stronie. Służy do kompilowania raportów statystycznych i map popularności dla właściciela witryny.

webeyez.com

wz.uid

2 lata

Służy do kompilowania raportów statystycznych i map popularności dla właściciela witryny.

revcontent.com

__ID

50 lat

Ustawia unikalny identyfikator dla odwiedzającego, który umożliwia zewnętrznym reklamodawcom skierowanie do odwiedzającego odpowiedniej reklamy . Ta usługa parowania jest świadczona przez centra reklamowe stron trzecich, co ułatwia reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

superpharm.pl

_gcl_au

3 miesiące

Używany przez Google Adsense do eksperymentowania z wydajnością reklam na stronach internetowych korzystających z ich usług.

liadm.com

_li_ss

29 dni

Ustawia unikalny identyfikator dla odwiedzającego, który umożliwia zewnętrznym reklamodawcom skierowanie do odwiedzającego odpowiedniej reklamy . Ta usługa parowania jest świadczona przez centra reklamowe stron trzecich, co ułatwia reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

360yield.com

-1

3 miesiące

Zbiera informacje o zachowaniu użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji trafności reklamy na stronie internetowej.

yahoo.com

A3

12 miesięcy

Zbiera informacje o zachowaniu użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji trafności reklamy na stronie internetowej.

google.com

ads/ga-audiences

do końca sesji

Używany przez Google Ad Words do ponownego zaangażowania użytkowników, którzy prawdopodobnie dokonują konwersji do klientów, na podstawie zachowań użytkowników online w różnych witrynach.

pubmatic.com

AdServer/Pug

do końca sesji

Ustawia znacznik czasu, kiedy użytkownik wszedł na stronę internetową. Jest to wykorzystywane do celów analitycznych na stronie internetowej.

adnxs.com

anj

3 miesiące

Rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie powracającego użytkownika. Identyfikator jest używany w reklamach kierowanych.

advertising.com

APID

12 miesięcy

Zbiera informacje o zachowaniu użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji trafności reklamy na stronie internetowej.

yahoo.com

APID

2 miesiące

Zbiera dane o preferencjach i zachowaniu odwiedzających na stronie internetowej - Te informacje są wykorzystywane, aby treści i reklamy były bardziej dopasowane do konkretnego odwiedzającego.

yahoo.com

APIDTS

24 godziny

Zbiera dane o preferencjach i zachowaniu odwiedzających na stronie internetowej - Te informacje są wykorzystywane, aby treści i reklamy były bardziej dopasowane do konkretnego odwiedzającego.

yahoo.com

B

12 miesięcy

Zbiera anonimowe dane związane z odwiedzinami witryny przez użytkownika, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na witrynie oraz jakie strony zostały załadowane. Zarejestrowane dane służą do kategoryzacji zainteresowań i profili demograficznych użytkowników w celu dostosowania zawartości strony internetowej w zależności od osoby odwiedzającej.

as.amanad.adtdp.com

b1004

6 dni

Zbiera informacje o zachowaniu użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji trafności reklamy na stronie internetowej.

as.amanad.adtdp.com

b1005

6 dni

Zbiera informacje o zachowaniu użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji trafności reklamy na stronie internetowej.

bidswitch.net

c

12 miesięcy

Reguluje synchronizację identyfikacji użytkownika i wymianę danych użytkownika między różnymi usługami reklamowymi.

id5-sync.com

callback

24 godziny

Zbiera dane o zachowaniu odwiedzających z wielu witryn, aby prezentować bardziej adekwatną reklamę - Pozwala to również witrynie ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy .

id5-sync.com

car

24 godziny

Prezentuje użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę. Usługa jest świadczona przez firmę zewnętrzną

centra reklamowe, które ułatwiają reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

id5-sync.com

cf

24 godziny

Ustawia unikalny identyfikator dla odwiedzającego, który umożliwia zewnętrznym reklamodawcom skierowanie do odwiedzającego odpowiedniej reklamy. Ta usługa parowania jest świadczona przez centra reklamowe stron trzecich, co ułatwia reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

id5-sync.com

cip

24 godziny

Prezentuje użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę. Usługa jest świadczona przez firmę zewnętrzną, która ułatwia reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

trends.revcontent.com

cm/pixel_sync

do końca sesji

Służy do synchronizacji danych z sieciami reklamowymi.

casalemedia.com

CMID

12 miesięcy

Zbiera dane odwiedzających związane z wizytami użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie i jakie strony zostały załadowane, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam.

casalemedia.com

CMPRO

3 miesiące

Zbiera dane o zachowaniu odwiedzających z wielu witryn, aby prezentować bardziej adekwatną reklamę - pozwala to również witrynie ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy .

casalemedia.com

CMPS

3 miesiące

Zbiera dane odwiedzających związane z wizytami użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie i jakie strony zostały załadowane, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam.

casalemedia.com

CMRUM3

Zbiera dane odwiedzających związane z wizytami użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie i jakie strony zostały załadowane, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam.

casalemedia.com

CMST

Zbiera dane odwiedzających związane z wizytami użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie i jakie strony zostały załadowane, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam.

id5-sync.com

cnac

24 godziny

Prezentuje użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę. Usługa jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, które ułatwiają reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

outbrain.com

criteo

29 dni

Ustawia unikalny identyfikator dla odwiedzającego, który umożliwia zewnętrznym reklamodawcom skierowanie do odwiedzającego odpowiedniej reklamy. Ta usługa parowania jest świadczona przez centra reklamowe stron trzecich, co ułatwia reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

tpmn.co.kr

criteo

29 dni

Prezentuje użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę. Usługa jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, które ułatwiają reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

apteka.superpharm.pl

criteo_write_test

24 godziny

Ustawia unikalny identyfikator dla odwiedzającego, który umożliwia zewnętrznym reklamodawcom skierowanie do odwiedzającego odpowiedniej reklamy . Ta usługa parowania jest świadczona przez centra reklamowe stron trzecich, co ułatwia reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

apteka.superpharm.pl

cto_bundle

trwały

Prezentuje użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę. Usługa jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, które ułatwiają reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

superpharm.pl

cto_bundle

13 miesięcy

Prezentuje użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę. Usługa jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, które ułatwiają reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

superpharm.pl

cto_tld_test

24 godziny

Dzięki temu witryna może przedstawić odwiedzającemu odpowiednią reklamę - Usługa jest świadczona przez centra reklamowe stron trzecich, które ułatwiają reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

media.net

data-c

29 dni

Prezentuje użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę. Usługa jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, które ułatwiają reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

media.net

data-c-ts

29 dni

Zbiera dane o użytkowniku na różnych stronach internetowych — te dane są wykorzystywane, aby reklama była bardziej trafna.

criteo.com

dis/rtb/appnexus/cookiematch.aspx

do końca sesji

Ustawia unikalny identyfikator dla odwiedzającego, który umożliwia zewnętrznym reklamodawcom skierowanie do odwiedzającego odpowiedniej reklamy . Ta usługa parowania jest świadczona przez centra reklamowe stron trzecich, co ułatwia reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

criteo.com

dis/rtb/cdb/cookiematch.aspx

do końca sesji

Zbiera informacje o zachowaniu użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji trafności reklamy na stronie internetowej.

criteo.com

dis/rtb/google/cookiematch.aspx

do końca sesji

Ustawia unikalny identyfikator dla odwiedzającego, który umożliwia zewnętrznym reklamodawcom skierowanie do odwiedzającego odpowiedniej reklamy . Ta usługa parowania jest świadczona przez centra reklamowe stron trzecich, co ułatwia reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

doubleclick.net

IDE

12 miesięcy

Wykorzystywany przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania działań użytkownika witryny po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu pomiaru skuteczności reklamy i prezentacji ukierunkowanych reklam użytkownikowi.

analytics.yahoo.com

IDSYNC

12 miesięcy

Służy do identyfikacji odwiedzającego podczas odwiedzin i urządzeń. Dzięki temu witryna może przedstawić odwiedzającemu odpowiednią reklamę - Usługa jest świadczona przez centra reklamowe stron trzecich, które ułatwiają reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

tapad.com

idsync/ex/receive/check

do końca sesji

Ten plik cookie jest ustawiany przez menedżera oglądalności witryny w celu określenia czasu i częstotliwości synchronizacji danych odwiedzających — synchronizacja danych z plików cookie służy do synchronizacji i gromadzenia danych o odwiedzających z kilku witryn.

liadm.com

lidid

2 lata

Gromadzi dane dotyczące zachowania i interakcji odwiedzających — jest używany, aby reklama na stronie internetowej była bardziej adekwatna. Plik cookie umożliwia również witrynie wykrywanie odesłań z innych witryn.

cm.mgid.com

mg_sync

29 dni

Służy do synchronizacji danych z sieciami reklamowymi.

bing.com

MUID

12 miesięct

Powszechnie używany przez firmę Microsoft jako unikatowy identyfikator użytkownika. Plik cookie umożliwia śledzenie użytkownika poprzez synchronizację identyfikatora w wielu domenach Microsoft.

mgid.com

muidn

5921 dni

Ustawia unikalny identyfikator dla odwiedzającego, który umożliwia zewnętrznym reklamodawcom skierowanie do odwiedzającego odpowiedniej reklamy . Ta usługa parowania jest świadczona przez centra reklamowe stron trzecich, co ułatwia reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

addthis.com

na_id

12 miesięcy

Umożliwia to witrynie rejestrowanie zachowania odwiedzającego i ułatwia udostępnianie funkcji społecznościowych zapewnianej przez Addthis.com.

outbrain.com

obuid

3 miesiące

Ustawia unikalny identyfikator dla odwiedzającego, który umożliwia zewnętrznym reklamodawcom skierowanie do odwiedzającego odpowiedniej reklamy . Ta usługa parowania jest świadczona przez centra reklamowe stron trzecich, co ułatwia reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

addthis.com

ouid

12 miesięcy

Ustawia ciąg ID dla konkretnego odwiedzającego. Służy do rozpoznawania gościa przy ponownym wejściu. Umożliwia to witrynie rejestrowanie zachowania odwiedzającego i ułatwia udostępnianie funkcji udostępniania w mediach społecznościowych zapewnianej przez addthis.com.

google.com

pagead/1p-user-list/#

do końca sesji

Śledzi, czy użytkownik wykazał zainteresowanie określonymi produktami lub wydarzeniami w wielu witrynach internetowych i wykrywa, w jaki sposób użytkownik porusza się między witrynami. Służy do pomiaru wysiłków reklamowych i ułatwia uiszczenie opłat za skierowanie między stronami internetowymi.

adtdp.com

pr_legacy

2 lata

Ustawia unikalny identyfikator dla odwiedzającego, który umożliwia zewnętrznym reklamodawcom skierowanie do odwiedzającego odpowiedniej reklamy. Ta usługa parowania jest świadczona przez centra reklamowe stron trzecich, co ułatwia reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

pubmatic.com

PUBMDCID

3 miesiące

Rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie użytkownika podczas ponownych wizyt na stronach internetowych korzystających z tej samej sieci reklamowej. Identyfikator służy do zezwalania na reklamy kierowane.

rlcdn.com

pxrc

2 miesiace

Ten plik cookie rejestruje dane odwiedzającego. Informacje są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam.

apteka.superpharm.pl

recently_compared_product

trwały

Ten plik cookie służy do określenia, które produkty przeglądał użytkownik. Informacje te służą do promowania powiązanych produktów i optymalizacji wydajności reklam.

apteka.superpharm.pl

recently_compared_product_previous

trwały

Zbiera informacje o tym, jakie produkty przeglądał odwiedzający - Służy do optymalizacji nawigacji konkretnego odwiedzającego na stronie internetowej.

apteka.superpharm.pl

recently_viewed_product

trwały

Zbiera informacje o tym, jakie produkty przeglądał odwiedzający - Służy do optymalizacji nawigacji konkretnego odwiedzającego na stronie internetowej.

apteka.superpharm.pl

recently_viewed_product_previous

trwały

Zbiera informacje o tym, jakie produkty przeglądał odwiedzający - Służy do optymalizacji nawigacji konkretnego odwiedzającego na stronie internetowej.

smartadserver.com

redir

do końca sesji

Prezentuje użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę. Usługa jest świadczona przez firmę zewnętrzną centra reklamowe, które ułatwiają reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

rlas3

rlcdn.com

12 miesięcy

Zbiera dane odwiedzających związane z wizytami użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie i jakie strony zostały załadowane, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam.

casalemedia.com

rum

do końca sesji

Zbiera dane związane z odwiedzinami użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie i jakie strony zostały załadowane, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam.

analytics.yahoo.com

spp.pl

do końca sesji

Zbiera informacje o zachowaniu użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji trafności reklamy na stronie internetowej.

aralego.com

sspid

12 miesięcy

Prezentuje użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę. Usługa jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, które ułatwiają reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

sharethrough.com

stx_user_id

12 miesięcy

Ustawia unikalny identyfikator dla określonego gościa. Ten identyfikator może być używany do rozpoznania odwiedzającego po ponownym wejściu i wprowadzenia wszelkich dokonanych wyborów preferencji. Plik cookie umożliwia również witrynie śledzenie odwiedzającego na wielu witrynach internetowych w celach marketingowych.

bidswitch.net

sync

do końca sesji

Zbiera dane o zachowaniu i interakcji użytkowników w celu optymalizacji strony internetowej i zwiększenia trafności reklam na stronie.

taboola.com

t_gid

12 miesięcy

Ten plik cookie przypisuje określony identyfikator odwiedzającego, gdy odwiedzający wchodzi w interakcję z reklamami lub treściami ze strony internetowej - umożliwia to witrynie skierowanie do odwiedzającego podobnych reklam lub treści.

tapad.com

apAd_3WAY_SYNCS

2 miesiące

Służy do synchronizacji danych z sieciami reklamowymi.

tapad.com

TapAd_DID

2 miesiące

Służy do określenia rodzaju urządzeń (smartfonów, tabletów, komputerów, telewizorów itp.) używanych przez użytkownika.

tapad.com

TapAd_TS

2 miesiące

Służy do określenia rodzaju urządzeń (smartfonów, tabletów, komputerów, telewizorów itp.) używanych przez użytkownika.

adsrvr.org

TDCPM

12 miesięcy

Rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie powracającego użytkownika. Identyfikator jest używany w reklamach kierowanych.

adsrvr.org

TDID

12 miesięcy

Rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie powracającego użytkownika. Identyfikator jest używany w reklamach kierowanych.

3lift.com

tluid

3 miesiące

Ten plik cookie służy do identyfikacji odwiedzającego i optymalizacji trafności reklam poprzez zbieranie danych odwiedzających z wielu witryn — ta wymiana danych odwiedzających jest zwykle zapewniana przez zewnętrzne centrum danych lub giełdę reklam.

360yield.com

tuuid

3 miesiące

Zbiera dane odwiedzających związane z wizytami użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie i jakie strony zostały załadowane, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam.

bidswitch.net

tuuid

12 miesięcy

Rejestruje, czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie.

bidswitch.net

tuuid_lu

12 miesięcy

Zawiera unikalny identyfikator użytkownika, który umożliwia przełącznikowi identyfikatora domeny .com śledzenie użytkownika na wielu stronach internetowych. Dzięki temu zmiana stawek może zoptymalizować trafność reklam i zapewnić, że odwiedzający nie zobaczy wielokrotnie tych samych reklam.

360yield.com

tuuid_lu

3 miesiące

Zawiera unikalny identyfikator użytkownika, który umożliwia przełącznikowi identyfikatora domeny .com śledzenie użytkownika na wielu stronach internetowych. Dzięki temu zmiana stawek może zoptymalizować trafność reklam i zapewnić, że odwiedzający nie zobaczy wielokrotnie tych samych reklam.

addthis.com

uid

12 miesięcy

Tworzy unikalny , generowany komputerowo identyfikator użytkownika. Add This, którego właścicielem jest Clear spring Technologies, wykorzystuje identyfikator użytkownika, aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie treści w sieciach społecznościowych i dostarczanie szczegółowych statystyk różnym dostawcom.

adtdp.com

uid

2 lata

Opis przeznaczenia plików cookie: Unikalny identyfikator użytkownika, który rozpoznaje użytkownika podczas powracających wizyt.

criteo.com

uid

12 miesięcy

Zbiera dane odwiedzających związane z wizytami użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie i jakie strony zostały załadowane, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam.

turn.com

uid

179 dni

Zbiera dane odwiedzających związane z wizytami użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie i jakie strony zostały załadowane, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam.

adtdp.com

uid_legacy

2 lata

Zbiera informacje o zachowaniu użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji trafności reklamy na stronie internetowej.

bidswitch.net

ul_cb/sync

do końca sesji

Zbiera informacje o zachowaniu użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji trafności reklamy na stronie internetowej.

360yield.com

um

3 miesiące

Rejestruje zachowanie odwiedzającego w mediach społecznościowych — może służyć do optymalizacji trafności reklam i ogólnego kierowania .

360yield.com

umeh

3 miesiące

Służy do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiedniej reklamy w oparciu o preferencje odwiedzającego.

tpmn.co.kr

uuid

12 miesięcy

Ten plik cookie służy do optymalizacji trafności reklam poprzez zbieranie danych o odwiedzających z wielu witryn — ta wymiana danych o odwiedzających jest zwykle zapewniana przez zewnętrzne centrum danych lub giełdę reklam.

adnxs.com

uuid2

3 miesiące

Rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie powracającego użytkownika. Identyfikator jest używany w reklamach kierowanych.

ad.as.amanad.adtdp.com

v1/sync

do końca sesji

Służy do synchronizacji danych z sieciami reklamowymi.

revcontent.com

v1_151

29 dni

Rejestruje zachowanie i nawigację użytkownika w witrynie oraz wszelkie interakcje z aktywnymi kampaniami. Służy do optymalizacji reklamy i efektywnego retargetingu.

3lift.com

xuid

do końca sesji

Prezentuje użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę. Usługa jest świadczona przez firmę zewnętrzną, która ułatwia reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

yandex.ru

yuidss

10 lat

Zbiera informacje o zachowaniu użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji trafności reklamy na stronie internetowej.

 1. Super-Pharm wykorzystuje cookies własne w celu:
  • uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • zapewniania sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz dostosowania go do potrzeb Klientów;
  • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 2. Super-Pharm wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych, z których korzystają Klienci Sklepu i Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń końcowych. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu i Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 1. Super-Pharm może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany urządzeniu końcowemu osoby odwiedzającej Sklep i Serwisy Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany urządzeniu końcowemu dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Super-Pharm przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu i Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu i Serwisu Internetowego.
 2. Sklep i Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Super-Pharm nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  • Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Super-Pharm.
  • Realizacja prawa odnosi skutek niezwłocznie po wycofaniu zgody.
  • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Super-Pharm zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Super-Pharm może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
  • Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Super-Pharm przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Super-Pharm, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
  • Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych.
  • Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Super-Pharm nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
  • Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  • Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
   • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
   • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Super-Pharm podlega;
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Super-Pharm może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Super-Pharm. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Super-Pharm, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
  • Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Super-Pharm nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  • Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Super-Pharm ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
   • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
  Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
  Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
  Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który jest powszechnie używany, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Super-Pharm spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Super-Pharm nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Klient ma prawo żądać od Super-Pharm przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

 1. Super-Pharm zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Super-Pharm stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Super-Pharm nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 3. Super-Pharm nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

 1. W przypadku istotnych zmian w zapisach Polityki Prywatności Super-Pharm poinformuje o tym klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@superpharm.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2021 r.