REGULAMIN PROMOCJI „KUPONY”

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48 (02-672 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512, REGON: 016317049, NIP: 5252175977, kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwana dalej „Super-Pharm” lub „Organizatorem”).
 2. Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w Drogeriach Super-Pharm.
 3. Organizator przeprowadzi akcję promocyjną polegającą na udostępnianiu kuponów (dalej jako: „Kupony”) umożliwiających zakup w cenach promocyjnych wybranych produktów oferowanych w drogeriach stacjonarnych Super-Pharm (w tym w drogeriach działających pod marką „Skin&Beauty by Super-Pharm”), w drogeriach oraz salonach optycznych partnerskich działających pod marką ‘’Super-Pharm’’ (dalej: „Drogerie Stacjonarne|”) oraz w drogerii internetowej Super-Pharm dostępnej poprzez stronę internetową https://www.superpharm.pl oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm (dalej: „Drogeria Internetowa”; akcja promocyjna dalej jako: „Promocja”). Drogerie Stacjonarne i Drogerie Internetowe zwane są łącznie dalej: „Drogeriami”).
 4. Kupony udostępniane są w aplikacji mobilnej Super-Pharm. Promocja obowiązuje w terminie wskazanym bezpośrednio na Kuponie lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją.
 5. Kupony oznaczone „tylko w drogerii” mogą być wykorzystane wyłącznie w Drogeriach Stacjonarnych. Kupony oznaczone „tylko online” mogą być wykorzystane wyłącznie w Drogerii Internetowej. Kupony „tylko w optyku” mogą być wykorzystywane wyłącznie w salonach optycznych znajdujących się w wybranych Drogeriach Stacjonarnych.
 6. Organizator zastrzega, iż w związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Promocja funkcjonuje wyłącznie w Drogeriach i nie obowiązuje w aptekach Super-Pharm.

2. Warunki Promocji

 1. Z Promocji może skorzystać wyłącznie osoba będąca członkiem Klubu Super-Pharm, (programu lojalnościowego skierowanego do klientów Drogerii; dalej: „Klub”), posiadająca konto oraz zalogowana w aplikacji mobilnej Super-Pharm.
 2. Osoba niebędąca członkiem Klubu może do niego dołączyć, zgodnie z Regulaminem Klubu dostępnym na stronie: https://www.superpharm.pl/klub/klub/regulamin/ oraz założyć konto w aplikacji mobilnej Super-Pharm, także w czasie trwania Promocji, a następnie skorzystać z Promocji.
 3. Warunkami skorzystania z Promocji w Drogeriach Stacjonarnych są:
  a) aktywowanie przed zakupami w aplikacji mobilnej Super-Pharm kuponu oznaczonego „tylko w drogerii” albo „tylko w optyku” (w przypadku salonów optycznych). W przypadku problemów technicznych z aktywowaniem Kuponu klient może zwrócić się do personelu przy kasie z prośbą o ręczne aktywowanie w systemie;
  b) okazanie aktywnej karty Klubu, w tym elektronicznej karty Klubu dostępnej w aplikacji mobilnej Super-Pharm lub podanie danych przypisanych do konta Super-Pharm, umożliwiających identyfikację, przy kasie, przed rozpoczęciem skanowania produktów;
 4. Warunkami skorzystania z Promocji w Drogerii Internetowej są:
  a) aktywowanie przed zakupami w aplikacji mobilnej Super-Pharm lub na stronie internetowej superpharm.pl kuponu oznaczonego „tylko online” (Kupony są widoczne w Drogerii Internetowej na stronie superpharm.pl wyłącznie klientom, którzy mają również konto w aplikacji mobilnej Super-Pharm);
  b) dodanie do koszyka produktu objętego Promocją.
  Po wykonaniu czynności opisanych w pkt a) i b) powyżej, rabat naliczy się w koszyku zalogowanym klientom w aplikacji mobilnej Super-Pharm lub na stronie internetowej superpharm.pl.
 5. Z aktywowanego Kuponu można skorzystać jeden raz.
 6. Rabat na produkty objęte Promocją naliczany jest od cen regularnych. Oferta na Kuponie dotyczy 1 sztuki produktu lub wskazanej na Kuponie liczby sztuk produktu lub zestawu.
 7. Po upływie terminu ważności, niewykorzystane Kupony przepadają.
 8. Po anulowaniu zamówienia internetowego oraz po dokonaniu zwrotu w Drogerii stacjonarnej, wykorzystane w nich Kupony nie zostaną przywrócone.
 9. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych (np. opakowań zawierających produkt-prezent), produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach (np. 400 ml w cenie 300 ml), duopaków i miniproduktów, chyba że na Kuponie wskazano inaczej
 10. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Reklamacje

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją. Reklamację można zgłosić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@superpharm.pl, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja Kupony”, albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail i numer karty Super-Pharm oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane.
 2. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do Organizatora.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji odbywa się zgodnie z Regulaminem Klubu Super-Pharm oraz Zasadami poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Klubu, dostępnymi pod adresem: https://www.superpharm.pl/klub/regulaminy a także zgodnie z informacjami umieszczonymi w Drogeriach.

4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, przy kasach w Drogeriach Stacjonarnych oraz na stronie internetowej superpharm.pl.
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przebiegu Promocji spowodowane zdarzeniami, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnej przyczyny, w tym w przypadku:
  a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na zasady funkcjonowania Promocji;
  b) konieczności wykonania prawomocnych wyroków lub decyzji administracyjnych mających wpływ na zasady funkcjonowania Promocji lub treść Regulaminu;
  c) zmiany zasad funkcjonowania Promocji.
 4. Zmiany Regulaminu, będą dokonywane w formie pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora, a także przy kasach w Drogeriach Stacjonarnych oraz na stronie internetowej superpharm.pl. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili jej publikacji na ww. stronie internetowej.
 5. Regulamin obowiązuje do końca daty ważności ostatniego z Kuponów.